Vekerdy Tamás

Óvodáról, iskoláról, gyerekekről ? szubjektíven

 

Az alábbi csapongó észrevételeket Zsoldos Z. Júliának, az Óvodai Nevelés felelős szerkesztőjének mondtam tollba (magnetofonba), mikor sürgősen kellett egy cikk az Óvoda az ezredfordulón című kiadványba, melyet a minisztérium jelentetett meg az óvodai alapprogrammal és a hozzáfűzött kiegészítésekkel, kommentárokkal az óvónők januári országos konferenciájára. A kissé hevenyészett szöveget azóta itt-ott javítottam, néhány szóval kiegészítettem.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy teljesen szubjektív módon, mint állampolgár és mint apa nyilatkozzam meg, és csak mellékesen mint pszichológus, mint akinek nagyon sok óvodás gyerekkel volt dolgom az elmúlt évtizedekben.

Felülrôl lefelé, vagy alulról felfelé ?

Kétféleképpen épülhet fel egy közoktatási rendszer: felülrôl lefelé, ami azt jelenti, hogy az egyetemek, az akadémikus urak és mások megmondják, hogy mit várnak el a gimnáziumoktól, a gimnáziumok az alattuk levô iskoláktól, ezek pedig az óvodáktól. Ez a totalitárius államok oktatási rendszere. Minden felülrôl jön ? végsô soron a pártközpontból vagy a megfelelô állami helyrôl. Az irányítás centralizált. Ez természetesen nincs tekintettel a gyerekre, a személyiségre, az individuumra. Valamilyen ideológiához akarja szabni, megfaragni az eljövendô csavarokat vagy ágyútöltelékeket, vagy bármi mást az államgépezethez.

Egy másik fajta építkezés az, amikor alulról indulnak a folyamatok. Például az óvoda egyáltalán nem törôdik azzal, hogy az iskola mit vár el tôle. Kizárólag azzal törôdik, hogy milyen életkorú gyerekek járnak hozzá: 3?4?5?6 évesek. Továbbá: ezeknek a gyerekeknek melyek a testi, lelki, szellemi állapotukból adódó, ekkor még gyorsan változó, releváns életkori szükségleteik? Csak azzal foglalkozik az óvoda, hogy ezeket a szükségleteket kielégítse, s ugyanez történik feljebb is.

Nagyon sokat szokták szidni az angolszász iskolát, még inkább az amerikai iskolát. Csupa bunkó, csupa barbár, nem tanulnak semmit még a középiskolában sem.

Módomban volt meghallgatni magyar tudósokat, szakembereket, egyetemi tanárokat, akik hosszabb idôt töltöttek az Egyesült Államokban ? én magam nem jártam ott soha ?, akik csodálkozásuknak adtak kifejezést, hogy míg egyrészt ezek az amerikaiak semmit sem tanulnak, másrészt milyen kitűnôen képzettek a szakembereik. ?Ha én kiviszem a gyerekemet Magyarországról, akkor az ott matador, holott itthon csak közepes volt mindenbôl, matematikából, földrajzból stb.?

?És mégis ? most konkrétan idézek egy jeles egyetemi tanárt ?, mire kijönnek az egyetemrôl, elsöpörnek minket, európaiakat, és nemcsak szakmában, hanem kreativitásban, leleményességben, sôt az általános műveltségben is. Hogy van ez ??

Kérte az illetô, hogy magyarázzam meg.

Életöröm kontra szorongás

Ha egy gyerek minél hosszabb ideig élhet az életkorának megfelelôen, az eredmény hasonló lesz. Ha középiskolás diákként például nem kényszerül arra, hogy ? mint kitűnô budapesti gimnáziumokban ? 7-8-9, sôt 10 órát töltsön az iskolában, és utána még 3-4 órát tanuljon otthon esetleg kávéval az alvás rovására, hanem élhet életkorának megfelelôen. Egy középiskolás diáknak legyen ideje korcsolyázni, olvasgatni, merengeni, udvarolni. Konkrét példám is van erre: egy mérnök-közgazdászt hallgattam végig, aki öt évig dolgozott Amerikában egy multinacionális vállalat vezérkarában egy vele egykorú mérnök-közgazdásszal. Szinte még külsőleg is hasonlítottak egymásra s életkörülményeikben is; mindkettôjüknek három gyereke volt stb. ? nagyon jóban lettek. Mint a magyar mondta, egy különbség volt köztük: az amerikai úgy emlékezett vissza egész gyerek- és ifjúkorára, mint a legnagyszerűbb idôszakra életében. Rengeteg játékkal, mulatsággal, marháskodással; amatôr színjátszással, zenéléssel, kirándulással, udvarlással, síeléssel stb. E nagyszerű idôszakot nagyon kemény egyetemi tanulás követte. A magyar pedig úgy emlékezett vissza az óvodáig visszanyúlóan, mint a szorongások idôszakára, aminek következtében 17 éves korára magas vérnyomása, 23 éves korára korai pszichoszomatikus eredetű gyomorfekélye lett. Ez volt köztük az egyetlen különbség !

Persze: gondos kutatással biztosan találhatnánk még más, genetikai s egyéb különbségeket is. A tünetek mindig sokszorosan determináltak. De mégis: a tendencia, melyet mindnyájan ismerünk ? s benne még mindig többé-kevésbé poroszos iskoláink ál-teljesítmény hajszája ? eléggé egyértelmű.

El kellene ezen egy pillanatra gondolkoznunk!

Egy magyar példánál maradva: Winkler Mártának kezdetben sokszor megjósolták, hogy a gyerekei nem fognak tudni semmit. Hiszen a gyerekek, ha fáradtak voltak, egy párnával hátrahúzódtak olvasgatni, agyagoztak, csízeket tenyésztettek, babot futtattak, János vitézt adtak elô, mindennapi életük eseményeirôl hosszan, ráérôsen beszélgettek, mégis, csodák csodája, negyedikre többet tudtak, mint a többiek. Miután kiderült, hogy ezek a gyerekek rengeteget tudnak, mégis támadták ôt, mondván, Winkler Márta bűnös, árt a gyerekeknek, mert most ugyan jól érzik magukat, de az élet nem ilyen, a magyar iskola nem ilyen. A késôbbiekben rossz lesz nekik, meg kell szokni a kemény munkát. Nos, az derült ki, hogy amikor ezek a gyerekek továbbmentek, tényleg szenvedtek, visszajártak sírni Márta nénihez, mégis mind-mind jobban teljesítettek ? a nehéz esetek is ?, mint azok a gyerekek, akiket már korán meggyötörtek.

És még valami: a feleltetés, vizsga szorongást kelt. A szorongás csökkenti a teljesítményt. Úgy akarunk gyerekeinkbôl teljesítményt ? álteljesítményt ? kisajtolni, hogy közben elfojtjuk, fojtogatjuk bennük a valódi teljesítményhez szükséges energiát. S ami ezzel együtt jár: figyelmüket a világ érdekes jelenségeirôl elvonjuk, nem az égés jelensége az érdekes, hanem hogy hányast kapok rá, ha felelek belôle...

Szükségtelen a gyerekeket korán hajszolni! A tananyag 75%-át a feledésnek tanítjuk

Még egy olyan kemény iskolarendszerben is, mint a japán, tudják ezt, és legalább 12 éves korig a gyerekek álomszerű nyugalomban vannak és tanulnak, mert csak ezután lehet a késôbbiekben ôket ?jól terhelni?.

Mindezt tudnunk kell akkor, ha azt mondjuk, hogy az óvoda feladata nem az iskola sokszor abszolút szakszerűtlenül megfogalmazott követelményeinek ? példátlan és törvénytelen felvételi követelményeinek! ? eleget tenni. Például gyakoroltatni a háromujjas ceruzafogást, ami görcsössé teszi a gyerek kéztartását. Az óvoda feladata az, hogy a gyermeket életkorának megfelelôen, mintegy ?szociális anyaölben? hagyja, lehetôséget teremtsen neki játékra, utánzásra, mesével fejlessze belsô képvilágát, módot adjon a spontán, utánzásos tanulásra.

Gyermekeinknek tehát egy alulról építkezô közoktatási rendszerre van szükségük, amelyikben egyik fokozat sincs tekintettel a következô fokozat követelményeire, csak a gyerekbôl fakadó szükségletek kielégítésére.

A tananyag zöme: feledésre ítélt. Az eminens is elfelejti mintegy 75%-át a csak verbálisan megtanult anyagnak öt év alatt, ha nem használja rendszeresen. Amennyiben nem képességeket fejlesztünk, annyiban a feledésnek tanítunk.

Gyermekközpontú óvodákat!

Azokról a társadalmi rendszerekrôl, amelyek azt tartották feladatuknak, hogy mindenkibôl azt a maximumot bontakoztassák ki, ami az ô individuumának a része (ezek az individualista társadalmak), amelyeket persze fenyeget, hogy egoisztikusak, narcisztikusak is lehetnek, a XX. század története napnál világosabban bizonyítja, hogy hatékonyak, fejlôdôképesek és a versengésekben gyôztesek.

Minden komoly konfliktusban minden kollektivista társadalom ? nemzetiszocialista, bolsevik, fasiszta ? összeomlik, nem versenyképes. Sôt Hankiss, Manchin, Füstös kutatásaiból pontosan tudjuk, hogy a közösségi értékek is az individualista társadalmakban fejlôdnek ki. A többé-kevésbé érett individuumok szabad választása alapján szerves, és hatékony közösségek jönnek létre. A kollektivista társadalmak viszont az éretlen individuumok kényszerközösségeit hozzák létre, amelyek nem hatékonyak, ezért omlanak össze ezek a társadalmak.

Mindezt megfontolva úgy gondolom, hogy óvodáinknak gyerekközpontúaknak, személyiségközpontúaknak kell lenniük, és a gyerek szükségleteibôl kell kiindulniuk, nem szabad, nem kell törôdniük azzal, hogy jelenleg a még többnyire nagyon rosszul szervezett alsó tagozat mit várna el tôlük, azért, hogy sietni tudjon, holott nem szabadna, neki sem szabadna sietnie. A kulturális alapkészségek biztonságosan elhúzott idôben bontakoztathatók ki.

Az új alapprogram minderre tekintettel van, amikor azt mondja, hogy a gyerek feltétlenül kielégítendô szükséglete a játék, a mese, a vers, az ének, a zene, az ábrázolási lehetôségek megteremtése. És természetesen ez a gyerek tanul is, de nem iskolás helyzetekben, hanem legelsôsorban spontán utánzással. Ezenkívül az a jó, ha a kérdéseire válaszolunk ? és így tovább.

Érzelmi biztonságban

Az alapprogram annyira nem akarja megkötni az óvónôt, hogy még az is benne van, hogy ha akar..., ha nagyon akar az óvónô, akkor szervezhet úgynevezett tanulási helyzeteket. De ez csak a hatodik helyen bukkan elô a tanulás lehetséges formái között, mint a legkevésbé hatékony tanulási forma ebben az életkorban (?az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás?). Az óvodába nem járó, ám ingerekben gazdag, azaz normális családi környezetben élô kisgyerek ötéves kora körül számolni kezd, magától, de sokszor szenvedélyesen. 6 éves korára ez a gyerek biztonságosan mozog az ötös, tízes, húszas számkörben. Persze ebbe beletartozik, hogy már háromévesen leviszem magammal a boltba, és azt mondom neki: ?Ágikám, adj ide nekem két kiflit! Nem, az három, kettôt adj! Köszönöm!?

Tudnunk kell, hogy Magyarországon sok a nehéz körülmények között dolgozó óvoda, ahová a gyerekek különféle környezeti ártalommal terhelten kerülnek ? ha egyáltalán bekerülnek ?, vagy ingerszegény környezetbôl érkeznek. Ezekben az óvodákban másképpen kell dolgozni. De: közel húsz éven át folytatott, sok millió dolláros amerikai próbálkozások tanulságai állnak rendelkezésünkre, amelyek azt mondják, hogy ezeket a gyerekeket sem tanítva tudjuk felemelni. Azt kellene náluk pótolni, amiben hiányuk volt. Azaz azokat a játékhelyzeteket, személyes kapcsolatokat, érzelmi biztonságot, amelyhez, amelyekhez nem jutottak hozzá. Ehhez persze pénz is kellene. Az óvónônek legyen módja intenzíven, személyesen foglalkozni velük, külön is. De semmiképpen sem úgy, hogy ezeket a gyerekeket megkapja egy úgynevezett fejlesztôpedagógus, és iskolai helyzetben próbálja ôket ?fejleszteni?. A kezdeti, sokszor bámulatos eredmények nem tartanak ki. Legkésôbb a 8., 9. év után a gyerek visszaesik, visszazuhan saját eredeti szintjére. Az igazi ?felhúzás?, ha abban pótolunk, amibôl kevés jutott neki. Tegyük hozzá, hogy igazán hatékony az, amit a Berkeley Egyetem híres kísérlete óta tudunk, hogy a terhes, illetve a frissen szült hátrányos helyzetű anyákat szociális munkások, orvosok, pszichológusok segítik abban, hogy rájöjjenek, hogyan kell egy kisgyermekkel együtt élni, megadva neki az érzelmi biztonságot. Élvezve is a gyerekkel való együttlétet, amellett, hogy ez természetesen terhet is jelent.

Az érzelmi biztonság döntô tényezô a gyerekek életében. Ez nagyon szép kifejezés, amihez azonban a neurofiziológiai tényeket csak a 90-es években fedezték fel. Az, hogy valaki ki tudja-e hozni magából azt, ami benne van, azon múlik, hogyan alakulnak kisgyerekkorában, óvodás korában központi idegrendszerében a szinaptikus kapcsolatok, vagyis az ingerület-átvitel ott, ahol két idegrost nem ér egészen össze, és az ingerület átugrik az egyikrôl a másikra. Ebben vegyi anyagok, neurotranszmitterek közvetítenek. Kérdés, hogy ezek a kapcsolatok sűrűek és gyorsak-e, vagy nem. Akkor lesznek sűrűek és gyorsak, ha jelen vannak bizonyos neurotranszmitterek, endorfinok és egyebek, amelyek viszont csak akkor jönnek létre kellô mennyiségben, ha a gyerek érzelmi biztonságban érzi magát. Ezekben a neurohormonális vizsgálatokban kiderült, amit régen sejtettünk: az érzelmi biztonság olyan biokémiai folyamatokat is elindít, amelyek ahhoz járulnak hozzá, hogy a gyerek a késôbbiekben valóban kibontakoztassa képességeit. Mondhatjuk azt, hogy a tanítás helyzetei blokkolják ezeket a folyamatokat, mert megszüntetik az érzelmi biztonságot. Látszólagos eredményt érnek el, nem azt, amit céloznak.

A rejtélyes találkozás

Ahol pedagógiáról van szó, ott mindig két személyiség ? a gyerek és az óvónô, tanító, tanár ? rejtélyes találkozásáról van szó. Ez csak módszertani szabadságban jöhet létre.

Az óvónô akkor tud igazán jól dolgozni, ha önmagának a lehetô legjobb, legtesthezállóbb programot választja. Ekkor tud a gyerekekkel együtt élni ? hiszen ez az ô legfôbb feladata. Nem az, hogy tanítson, netán az iskolára készítsen fel, hanem hogy hatékonyan legyen jelen a gyerekek számára, kérdezhetô, utánozható mintaként, aki segít nekik abban, hogy ? például ? játszani tudjanak. Megteremti számukra az ehhez szükséges optimális környezetet.

Az alapprogram az óvónô személyiségének is meg akar adni egy úgyszólván korlátozatlan módszertani szabadságot, amelynek egyetlen korlátja a gyerek releváns szükséglete. A gyermekek jogairól kötött nemzetközi egyezmény, amelyet a Magyar Köztársaság is ratifikált, kötelezi valamennyi gyermekkel foglalkozó intézményt, hogy a gyerek mindenek feletti érdekét vegye figyelembe. Nem a társadalom, nem az állam, nem az iskolarendszer mindenek felett álló ? valódi vagy vélt ? érdekét kell figyelembe venni, nem az akadémikusok parancsait, amit a tanszékek magasságából lelônek esetleg az óvodáig, az alsó tagozatig, hanem a gyerek mindenek felett álló érdekeit. Ez az egyetlen korlátja a helyi programoknak is. Ne tervezzünk mást, csak ami a gyermek érdekében áll. Mindazok a divatos álfejlesztések: betűtanítás (próbálkoztak Amerikában, majd Németországban is vele, ismerjük az eredményt!), számítógép-kezelés, idegen nyelv, dzsúdó, lovaglás stb., melyek itt-ott elárasztják az óvodákat (sokszor a tájékozatlan szülôk követelésére), természetesen nem a gyerek érdekében történnek, mert mindez nem játék, legfeljebb áljátékos tevékenység. Ezeket kiiktatva minden más elképzelhetô, amit az óvónôk nagy része úgyis tud és ismer. Legfeljebb megerôsítésre szorul abban a felfogásában, hogy nem jár rossz úton, amikor úgy gondolja, hogy ?érzi?, a gyerekeknek mire és hogyan van szükségük.

A szülô mint ?megrendelô?

A hatvanas évek Németországához hasonlót élünk át most Magyarországon, amikor a szülôk az amerikanizálódás vagy a vélt amerikanizálódás bűvkörében azt mondják, hogy teljesítményt, netán menedzserképzést már az óvodában! Mikor a felülrôl jövô hivatali nyomás enyhül az óvodák esetében (bár sokan rémülettel nézik, hogy a központi, a centrális nyomás megszűnt, és ettôl szét fog esni az óvoda- és az iskolarendszer, errôl szó sincs, ezek az intézmények maguktól élnek és léteznek), akkor ezzel szemben most a szülôk gyakorolnak nyomást az óvodára, nem ismerve azokat a károkat, amelyeket okoznak. Találkoztam szülôvel, aki súlyos szemrehányást tett, miután óvodás korú gyermeke az idegen nyelv tanulása közben dadogni kezdett, hogy miért nem mondták neki elôbb, hogy ennek a veszélye is fennáll.

Mondták neki, figyelmeztették, hogy ez korai, de nem hitte el.

Súlyos gondjuk az óvodáknak, hogy a szülôk igényeinek mennyire kell eleget tenni. Hiszen a szülô veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Nagyon okos kompromisszumokra van szükség ahhoz, hogy ne vigyék el a gyermekközpontú óvodából az esetleg idegen nyelvi tanárt alkalmazó másik óvodába a gyerekeket. Rendkívül fontosnak tartom a szülôk valódi felvilágosítását például szülôi esteken, ami nem azt jelenti, hogy behívom ôket és megmondom, hogy mi a helyes, hanem behívom, és meghallgatom. Ôk mondják el a vágyaikat, és egymást gyôzködjék. Esetleg egy meghívott szakember egy-két informatív megjegyzést tesz, hogyan neurotizálódhatnak ezek a gyerekek, hogyan futott le például Németországban ez a kampány.