MAGYAR KÖZLÖNY • 2011. évi 55. szám 12023

A Kormány 1170/2011. (V. 26.) Korm. határozata

az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, valamint a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 6.1. pontja alapján a következők szerint határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján egyetért az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) jogutódlással, arra hivatkozással történő megszüntetésével, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami tulajdoni részesedés biztosításával közhasznú szervezetnek minősülő, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani.

2. A Kormány
a) felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, a nemzeti erőforrás miniszter által az MNV Zrt.-hez benyújtott kérelem alapján gondoskodjon az 1. pont szerinti, az Alapítvány általános jogutódjaként működő Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezéséről és a nemzeti erőforrás miniszter részére az ehhez szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá a nemzeti erőforrás miniszterrel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötéséről;
b) egyetért azzal, hogy a megszűnt Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében feladatait – ideértve az Alternatív Közgazdasági Gimnázium fenntartói jogainak ellátásával kapcsolatos feladatokat is – az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében az Alapítvány vagyoni jogai és a megszüntetésre irányuló eljárás kezdő időpontja után esedékessé váló kötelezettségei az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át; az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonává váló volt alapítványi vagyon kizárólag a megszűnt Alapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság megszűnése esetén is csak e céloknak megfelelően használható fel;
c) felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával gondoskodjon arról, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-re átszálló alapítványi vagyon figyelembevételével a megszűnt Alapítvány céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Felelős: nemzeti erőforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

3. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a nemzeti erőforrás miniszter, az Alapítvány társalapítóival történt egyeztetést követően a 2006. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint 4. § (4) bekezdése alapján az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának cégbírósági kezdeményezésével egyidejűleg, az állami alapító nevében kérelmezze a Fővárosi Bíróságnál az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülő kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
b) felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen az Alapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban közreműködő személyek kijelölése és az Alapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő térítésmentes átadása érdekében;
c) felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy az Alapítvány megszűnése napjával mint mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön az Alapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.
Felelős: nemzeti erőforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti meghatalmazás kiadását követően azonnal

4. A Kormány felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetéséről és a 2. pontban foglalt
intézkedésekről a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelős: nemzeti erőforrás miniszter
Határidő: az Alapítvány bírósági törlését követően azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök