Érettségi tételek, AKG, 2012.

Magyar nyelv szóbeli érettségi tételek 2012.

Középszint

Ember és nyelv
1. tétel: A nyelv mint jel- és szabályrendszer
2. tétel: A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal

Kommunikáció
3. tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
4. tétel: Az írásbeli kommunikáció új formái (csetelés - chat -, e-mail, sms)
5. tétel: A reklámok nyelve: nyelvi eszközök és lelemények, írott és szóbeli közlések, a befolyásolás

A magyar nyelv története
6. tétel: A magyar nyelv történetének forrásai; a magyar nyelvemlékek
7. tétel: A nyelvújítás módszerei
8. tétel: A magyar nyelv eredete, rokonsága

Nyelv és társadalom
9. tétel: Mai magyar nyelvváltozatok
10. tétel: A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei

A nyelvi szintek
11. tétel: A névszók a szófajok rendszerében
12. tétel: Az összetett mondat
13. tétel: Igeragozási rendszerünk

A szöveg
14. tétel: A szöveg ismertetőjegyei, szerepe a közlésben, (szövegtípusok, -fajták)
15. tétel: A szövegösszefüggés jelentésbeli és grammatikai eszközei

A retorika alapjai
16. tétel: A nyilvános beszéd mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben
17. tétel: Vita, vitakultúra, a kulturált vitatkozás kritériumai, a vita értelmezése

Stílus és jelentés
18. tétel: Szóképek és alakzatok mint stíluseszközök és hatásuk
19. tétel: Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok szerepe a nyelvhasználatban
20. tétel: A nyelvi regiszter