Érettségi tételek, AKG, 2005.

Fizika középszintű szóbeli érettségi tételek 2005.

1. Newton törvények
2. Megmaradási törvények
3. Munka, energia
4. Az egyenes vonalú, és a körmozgás kinematikája és dinamikája
5. Merev testek fogómozgása, egyensúlya
6. Rezgőmozgás, mechanikai hullámok, hangtan
7. Termikus kölcsönhatások, hőtágulás, halmazállapot-változások, kalorimetria
8. Ideális gázok kinetikus modellje, a termodinamika főtételei
9. Elektromos mező, Coulomb-törvény, térerősség, potenciál, kondenzátorok
10. Egyenáram, Ohm-törvény, áramkörök, az áram hatásai
11. Váltakozó áram jellemző, ellenállások,
12. Az elektromágneses hullámok, fizikai optika
13. Geometriai optika
14. Az anyag és az atom szerkezete
15. Részecske és hullámtermészet, Heisenberg-féle határozatlansági reláció, elektronburok szerkezete
16. Atommagfizika, atommag szerkezete, radioaktivitás, magreakciók
17. Gravitációs mezők, bolygómozgás, Naprendszer, csillagok, galaxisok

Fizika emelt szintű szóbeli érettségi tételek

Kisérletek az emelt szintű szóbeli fizika érettségin (OM honlap, PDF)

Bevezetés, balesetvédelem, kísérletek (OM honlap, PDF)