2007. január 5. 3. szám

http://www.bdf.hu/Felveteli/default.aspx


Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!


Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola középiskolásoknak szóló Hírlevelének következő számát, amelyben az Informatikus könyvtáros alapszakot mutatjuk be.
Kérjük, hogy Hírlevelünket juttassa el a továbbtanulni szándékozó végzősökhöz és tanáraikhoz. Annak is örülnénk, ha képzéseinkről az iskolai médiumok is beszámolnának. Továbbra is várjuk felvételivel kapcsolatos kérdéseiket a
felveteli@bdf.hu címre.

BDF Szolgáltató és Kommunikációs Iroda


2007. január 10-én szerdán 9.00 órától 17.00 óráig,
C-épületi új aula
A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekkel várunk minden érdeklődőt. Ha gondot okoz a jelentkezési lap kitöltése, vagy többet szeretnél tudni a BDF szakjairól, akkor ránk van szükséged! Várunk! Előzetesen is kérdezhetsz a
felveteli@bdf.hu címen!


BDF Szolgáltató és Kommunikációs Iroda


Biológia alapszak a Berzsenyi Dániel Főiskolán


Az alapszak célja olyan biológusok képzése, akik a természettudományos alapismeretek birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére és alkalmazására laboratóriumi és terepi munkában.
A képzés alapozó társadalom- és természettudományos ismeretekből, szakmai törzsanyagból és szakirányú képzésből áll. Az alapszakon (Bsc) három szakirány választható: biológia tanári második szak felvételével, mesterképzésre (Msc) felkészítő biológus, illetve biológus szakillusztrátor szakirány.
Tudományos diákköri és diplomamunka elkészítésére az antropológia, neurobiológia, növényélettan, növénytársulástan, pók- és madárökológia szakterületeken van lehetőség.
A biológus alapszakot követő sikeres felvételi után tanári, illetve biológus mesterszakon lehet továbbtanulni, vagy a biogazdálkodás, a természet- és környezetvédelem, a biotechnológiai ipar és az ökoturizmus területén lehet munkát vállalni.
A 20 éves szombathelyi biológia szakos képzés várja a biológia iránt érdeklődő középiskolás diákokat.

http://allattan.bdf.hu
www.fw.hu/chernelmte


Újabb sikeres pályázat a Növénytani Tanszéken

A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnél a Baross program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a BDF Növénytani Tanszéke és a szegedi Gabonatermesztési Kutató Intézet Táplánszentkereszti Kutató Kht-je. A konzorciumi partnerségben megvalósuló program célja a tavaszi árpa hagyományos nemesítési, és fajtaminősítési eljárásában hasznosítható új módszerek kidolgozása (a hagyományos nemesítés során nem megengedett a génmódosítás). Az ilyen alkalmazott kutatási programok lényege, hogy a gyakorlat számára is közvetlen hasznosítható eredményekkel szolgáljanak. Jelen esetben az árpa szárazságtűrésének növelése a cél, melynek során jó minőségű nagy termőképességű hazai fajta előállítására nyílik lehetőség. A Gabona Kutató Intézetben történnek a szántóföldi kísérletek, a tenyésztörzsek és vonalak tesztelése a Növénytani Tanszéken, pedig a laborkísérletek. A kísérletek során a mesterséges körülmények között nevelt csíranövényeket vízelvonó szerekkel kezeljük, majd mérjük a stresszkezelésre adott élettani és morfológiai válaszreakciókat (prolinszint, szacharóz koncentráció, enzimszint meghatározás, szövettani vizsgálat stb.). Az így kapott eredményeket a szántóföldi kísérletekkel összevetve olyan gazdaságos és gyors szárazságtűrőképesség előjelzésre alkalmas módszert kívánunk kifejleszteni, ami a nemesítési folyamat első szakaszában már lehetővé teszi a vonalak, törzsek előszelekcióját. Ez azért is fontos, mert egy fajta előállításának időtartama 8-10 év. A szárazságtűrésre, mint tulajdonságra csak megfelelően száraz években lehet szelektálni elegendően nagy mennyiségű vetőmag esetén, azaz nemesítési ciklus utolsó 3-4 évében.
A kutatási programban a biológia szakos hallgatók is részt vesznek, így elsajátítják a kísérleti és kiértékelési módszereket. A hallgatók egy-egy részterületen önállóan dolgoznak a témavezető irányításával, eredményeiket tudományos diákköri dolgozat, főiskolai szakdolgozat készítésben kamatozathatják. Az így készült szakdolgozatok a továbbtanuló hallgatóknak egyetemi diplomadolgozat alapját is adhatják, illetve a végzett diákok számára előnyös lehet az ilyen szakterületen való elhelyezkedésben is.


Befejeződtek a Tömördi Madárvárta 2006. évi kutatási programjai

            A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Berzsenyi Dániel Főiskola Állattani Tanszéke 1998 óta szervezi a Tömördi Madárvárta madármonitoring programjait. A tevékenység része az országos Actio Hungarica és a South-East Bird Migration Research Network nemzeközi kutatási hálózatnak.            
            A tavaszi madárgyűrűzési program 2006 április 1-től 9-ig tartott. A kilenc nap alatt 31 faj 580 példánya kapott gyűrűt és 20 fajból volt összesen 183 visszafogás. Április 6-án fogtunk egy moszkvai gyűrűs sárgafejű királykát (Regulus regulus), melyet Szentpétervár mellett, a Ladoga-tó közelében jelöltek. Jelenleg ez a legnagyobb távolságból megkerült királyka a hazai madárgyűrűzési adatbankban (1820 km).
            Az idén folytattuk a 2004-ben elkezdett Állandó Ráfordítású Helyek (Constant Effort Sites: CES) programot is, amely elsősorban a költőpopulációk vizsgálatára irányul. Április 15. és július 15. között kilenc alkalommal összesen 33 faj 233 egyedét gyűrűztük meg és 15 faj 58 példányát fogtuk vissza. A leggyakoribb három gyűrűzött faj idén a barátposzáta (Sylvia atricapilla), a vörösbegy (Erithacus rubecula) és a csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) volt.
            Őszi vonuláskutatási projektünket 2006. július 29-től november 11-ig rendeztük meg, melynek során 80 faj 4618 példánya kapott gyűrűt és 46 faj 1259 egyedét fogtuk vissza. Fogtunk egy radolfzelli (német) gyűrűs csilpcsalpfüzikét is. Néhány ritka madárfajt is gyűrűztünk, csörgő récét (Anas crecca), kis sárszalonkát (Lymnokriptes minutus), búbos bankát (Upopa epops).
            A madárgyűrűzési programokban sok biológia, környezettan és természetvédelmi mérnök szakos főiskolai, egyetemi, valamint PhD hallgató is rendszeresen részt vesz, akik a terepi kutatási módszerek és a madárfajok megismerésén túl kellemes élményekkel is gazdagodnak a madárvártán eltöltött idő alatt. A terepi munka után tudományos diákköri dolgozatok és diplomamunkák keretében dolgozzák fel egy-egy faj vonulásáról, állományváltozásáról és élőhely-választásáról gyűjtött adatokat. Az így szerzett ismereteket a gyakorlati természetvédelemben, az ökológiai kutatásokban és a környezeti nevelés területén is hasznosíthatják.
                                                                                 

                                                                                          Prof. dr. Gyurácz József
                                                                                              főiskolai tanár


1. kép. Egyetemi és főiskolai hallgatók búbos bankával

2. kép. Csörgő réce fotózása

Főiskolások és egyetemisták a Tömördi Madárvártán


 

MUNKAERŐPIAC-KÉPES KÉPZÉS

Könyvtár- és Információtudományi Tanszék
Informatikus könyvtáros alapszak (BA)

Végzős vagy és nem tudod, milyen irányba tanulj tovább?
Szeretnéd tisztán látni továbbtanulási lehetőségeidet?
Meg akarsz ismerni egy korlátlan lehetőségeket rejtő szakot?
Versenyképes diplomát szeretnél?

Az új képzési rendszer:
Az új rendszerben a hallgatók 6 féléves képzésen vehetnek részt. A megszerzendő kreditek száma: 180. Felvételiként a magyar, történelem vagy az informatika tantárgy érettségijének az érdemjegye közül a legkedvezőbb választható.
Az egyes félévek során értelmiségképző tantárgyakat (filozófia, pszichológia, kommunikáció szóban és írásban stb.) és természetesen a szakmai tantárgyakat (katalogizálás, olvasásszociológia, könyvtármenedzsment) is tanulnak a hallgatók. Két szakirány közül választhatnak a 2. év után:

 1. Nyilvános és iskolai könyvtáros szakirány (tantárgyak: szociális könyvtári munka; igény- és használatkutatás; projektmenedzsment stb.)

Ezen a szakirányon a diplomás könyvtárost igénylő munkakörökhöz szükséges készségeket, a forrásokkal és az olvasókkal való foglalkozás technikáit, valamint az iskolai könyvtári munkához és a könyvtárhasználat iskolai oktatásához szükséges ismereteket és készségeket sajátíthatja el a hallgató.

 1. Információmenedzser és -bróker (tantárgyak: információs források és szolgáltatások; infokommunikációs webszolgáltatások; digitalizálás, digitális könyvtárak stb.)

Ezt a szakirányt azok a hallgatók választják, akik nyitottak arra, hogy a közkönyvtárakon kívül más információs környezetben is dolgozzanak, vonzzák őket az Internet által nyújtott információszerzési lehetőségek.
A szakirányok helyett lehetséges egy másik szak 50 kredites moduljának teljesítése is.
A tantárgyak teljes listája a tanszék honlapján olvasható.

AZ INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SZAK GYAKORLATORIENTÁLT!
Szakmai gyakorlatok az új képzési rendszerben:
A hat félév során 10 hetet (400 órát) töltenek el a hallgatók a gyakorlóhelyeken. Már a 2. félévben is van egy egyhetes gyakorlat, s a félév végén egyhetes tanulmányi kirándulásra is sor kerül. Ezt követően minden félév során egy hetet (kivétel a 6. félév, amikor 2 hetet) töltenek el a hallgatók a különböző típusú gyakorlatokon, lehetőleg különböző könyvtárakban és egyéb információs intézményekben. A 2. év után kerül sor a 4 hetes nyári gyakorlatra.
Szaknyelvi képzés
Mivel a könyvtári-információs szakmákban elengedhetetlen a nyelvtudás, különösen az angol nyelv ismerete, a hallgatók két féléven át tantervi keretben sajátíthatják el az angol szaknyelv alapjait.

Karrierlehetőségek:
A hallgató a hat féléves képzés befejezése után alkalmas lesz a könyvtárak minden típusában a különféle könyvtárosi állások betöltésére, továbbá információszervezői, információmenedzseri, információs tanácsadói, adatbázis-tervezői, adatbázis-üzemeltetői, információs szakértői munkák elvégzésére.
A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a képzés 2. ciklusában történő folytatásához mesterképzés (MA) keretében.

SZOKHE (Szombathely Könyvtároshallgatók Egyesülete)
Az egyesület tagjai a BDF - Könyvtár- és Információtudományi Tanszék oktatói és hallgatói lehetnek. Az egyesület – többek között - képviseli a hallgatók érdekeit különböző fórumokon, segíti a hallgatók és oktatók külföldi tanulmányait és továbbképzését, különféle szakmai és szabadidős programokat szervez.
A SZOKHE honlapja a
http://kit2.bdtf.hu/szokhe/index.html címen érhető el.

Az információ hatalom! Élj vele!

 


Megkérdeztük az első évfolyamot, akik már négy hónapja járnak hozzánk, hogy miért jó az informatikus könyvtár szak?

Reméljük, kedvcsináló.

 1. Tök jó fej tanárok vannak! (A többség!)
 2. Jó tudni eligazodni egy könyvtárban, önállóan megtalálni.
 3. Vidám légkör, színvonalas oktatás. Lift.
 4. Elsőre fura, de a végén megszereted. Igen érdekes, rengeteg a gyakorlat, készséges, jó fejek a tanárok!
 5. Mielőtt idejöttem, a szakról, nem tudtam sokat. De most már a félév vége felé közeledve vannak olyan tantárgyak, amelyek érdekesek, és vannak olyanok, amelyek kevésbé.
 6. Szeresd az ETO-t, mint Önmagad és gyere könyvtárosnak! A BDF ÖRÖK!
 7. Szereted a könyveket és szeretnél többet megtudni a róluk? Érdekes, hogy hogyan jönnek létre a könyvtárak?
 8. Van lift, tök jó ETO-ni. Felkészülhetsz itt az életre. Három év múlva már munkaképes papírt kaphatsz.
 9. Gondolat: kisebb város mint például Budapest, ezért szorosabb baráti társaságok alakulhatnak ki. A szakon ezt a kommunikációs készségfejlesztés óra kifejezetten elősegíti.
 10. A szakon a tanáron nagyon felkészültek, rutinosak. Érdekes dolgokat tanulunk. Kedvenc tárgyam: A könyvtár- és információügy története.
 11. Nem bántam meg, hogy idejöttem. Mindenki nagyon segítőkész!
 12. Izgalmas és érdekes szak, vidám, jó hangulat!
 13. Jó tanárok vannak!
 14. Rendőr, temetkezési vállalkozó, és könyvtáros mindig lesz, gyere Te is!
 15. Mert átfogó tudást és információkat ad a könyvtár szak minden részletével kapcsolatban.
 16. Az iskola nagyon jó hangulatú, és előnyös a szakon tanulók számára a forrásközpont is, mely segít a tárgyak könnyebb megértéséhez.
 17. Jó a szak, mert a tanárok nem akadna ki, ha nem járunk előadásra!
 18. Értelmes tanárok, érdekes órák, tanulható anyagok, év végi kirándulás. Kell ennél több???
 19. Kedves, közvetlen emberek közé kerülhetsz! Új, korszerű forrásközpont található a főiskola épületében.
 20. Pozitívum: Olyan dolgokat tudtam meg, amikről eddig fogalmam sem volt. Kezdem megszeretni az olvasást. Az embernek nincs olyan kötöttsége órák tekintetében, mint a középiskolában.
 21. Negatívum: pontlevonás a késve beadott dolgozatokért, túl hosszú a katalogizálás óra.
 22. A szak előnyei: rugalmas, értelmes, nem túl megerőltető, bármit építhetünk rá.. De: unalmas és sokszor reménytelennek tűnik.
 23. A könyvtár szakon sok érdekes dolgokat tanulunk, nagyon  jók a tanárok. A csoport, (évfolyam) kiváló társaság. A programok (szaknap) nagyon hangulatosak. A főiskolán nekem ez a legérdekesebb szak. A történelem szaknál azért könnyebb. A legérdekesebb tantárgy A könyvtár- és információügy története. De a többi is érdekes.
 24. Azért ajánlom ezt a szakot mindenkinek, mert sok érdekes dolgot lehet itt megtanulni!
 25. Sok érdekes és hasznos dolog a tananyag. Egy részét nemcsak könyvtárosként tudom hasznosítani. Sok a feladat, bár nem árt a gyakorlás.  Később ez is pozitív hatású lesz.
 26. Jó tanárok tanítanak minket, jó a társaság. Vannak nehezebb és bonyolultabb órák. Érdekes dolgokról tanulunk. Fönt vagyunk a III. emeleten, a tanszék meg a másik épületben.
 27. Számomra érdekesnek találtatnak az órák, főleg azok, amelyek gyakorlatok.  Jó érzés, hogy folyamatosan egyre többet tud meg az ember és ezt el is sajátítja.
 28. Többre tartja így magát az ember!

Elérhetőségek:
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
oktatói szobák: C épület I. emelet
tantermek: B. épület III. emelet
Tel.: 94/504-366
Fax.: 94/504-404
Web: http://kit2.bdtf.hu

Tanszékvezető: Dr. Murányi Péter főiskolai docens
e-mail: peterm[@]bdtf.hu

A kiadványt a IV. éves Közkönyvtár szakirányos hallgatók készítették a Projektmenedzsment tantárgy keretében.
Felelős kiadó: Dr. Murányi Péter
2006