Tantárgyi programok
 

Az alkalmazott fotográfus képzés szakmai programja

Párhuzamos (művészeti) képzés

I. A KÉPZÉS CÉLJA

Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása és gyakoroltatása, amelyek felkészítik a tanulót az alkalmazott fotográfus szakmai követelmények teljesítésére, képessé teszik a szakma középfokú gyakorlására, a szakké­pesítéssel betölthető munkakörök ellátására.

A korszerű követelményeknek megfelelő olyan középfokú művészeti szakember (szakfényképész) képzése, aki alkotó gondolkodású, mester­ségbelileg is jól felkészült, és a legkülönbözőbb felhasználású nyomtatvá­nyok előállításával kapcsolatos konkrét fotográfiai megbízások teljesítésé­re, tehát reklám- és divatfényképezési, műszaki felvételezési, műtárgy-fényképezési és reprodukciós, könyv- és folyóirat illusztrációs és riporteri munka végzésére egyaránt alkalmas.

Munkája ellátására képes alkalmazottként, önálló vállalkozóként, és tehet­ségétől, ambíciójától függően tanulmányait művészeti, vagy más felsőok­tatási intézményben folytathatja.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

ÁLTALÁNOS VIZUÁLIS ALAPISMERETEK RAJZ-FESTÉS, RAJZ-MINTÁZÁS

A vizsgázónak ismernie és alkalmaznia kell a sík, a tér, a forma, a szín alakításának törvényszerűségeit:

A szabadkézi rajzi ismeretek részeként legyen képes ábrázolni:

A festési és színtani ismeretek részeként ismerje:

Ismerje és alkalmazza:

A mintázás, a tér- és formaalakítás részeként ismerje és gyakorolja:

A jelöltnek ismernie és alkalmaznia kell a vizuális megjelenítéshez szük­séges anyagokat, eszközöket, kézi és gépi szerszámokat, valamint a tech­nikai eljárásokat.

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

A művészettörténet magában foglalja az egyetemes művészettörténet, korszakait az őskortól napjainkig, valamint a hazai művészet folyamatát a honfoglalástól a jelenig.

A jelölt ismerje:

Legyen jártas:

Készségszinten tudjon:

műalkotásokat önállóan értelmezni, a megszerzett ismereteket kreatív módon alkalmazni, adaptálni (pl. korstílus-meghatározás, műleírás, műelemzés).

NÉPMŰVÉSZET

A jelölt ismerje:

Legyen képes megadott szempontok szerinti felmérésre, önálló gyűjtőmunkára, tárgyi elemzésre és az eredmény illusztrált dolgozatban történő bemutatására.

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA

A jelölt ismerje és legyen képes alkalmazni:

BETŰRAJZ

A jelölt ismerje:

Legyen képes különböző típusú betűk és szövegek rajzolására, tervezésére, igényes és esztétikus megjelenítésére.

SZAKMAI ELMÉLET

A tanuló készségszinten tudjon egy adott stíluskorszak, fotóművészeti terület keretein belül a meghatározóan fontos értékek közül önállóan választani és dönteni arról, hogy mi az, amit saját szakmai tevékenységébe integrál.

Tudjon fotográfiai alkotásokat önállóan értelmezni, a megszerzett ismereteket kreatív módon alkalmazni, adaptálni (pl.: korstílus-meghatározás, műleírás, műelemzés).

Ismerje a fotográfiában használt mechanikus, optikai, elektronikus, optoelektronikus eszközök, rendszerek elméleti alapjait, az eszközök felépítését, működését; a fényképezés anyagait, az anyagok kidolgozásának elméleti és gyakorlati alapjait.

Ismerje a munkaterületek (labor, műterem) kialakításához és működtetéséhez szükséges műszaki, vegyi, munkavédelmi feltételeket.

Legyen jártas a legkülönbözőbb kiadványok megtervezésében, formai kialakítását megalapozó tipográfiai és képszerkesztési, illusztrátori, tárgy-, reklám- és riportfotós ismeretekben.

A fentieken belül részletes ismeretekkel rendelkezzen az alábbi témakörökben:

Fotótörténeti és esztétikai ismeretek

A fényképezés alapjai

A műtermi fényképezés

Fotóillusztrátori ismeretek

Kreatív fényképezés

Képszerkesztési és tipográfiai ismeretek

SZAKMAI GYAKORLAT

A jelölt készségszinten ismerje az általa a tanulmányai során használt technikai eszközök, fényképezőgépek, nagyítógépek, műtermi eszközök, kezelését és a laboratóriumi munkához szükséges vegyszerek összeállítását, használatát, a fekete-fehér pozitív és negatív laboratóriumi eljárásokat.

A jelölt a gyakorlatban legyen képes a fotográfia adta formanyelvi lehetőségek, a kompozíció, a nézőpont, a perspektíva, a világítás, a tónusok, a kontraszt tudatos alkalmazására egy meghatározott cél érdekében a zsáner-, a riport-, a portré-, a tárgy-, a reklámfotó, az illusztráció és a kreatív fényképezés területén, szabadban és műteremben egyaránt.

A jelölt tudja a feladathoz, illetve a céljaihoz szükséges technikai eszközöket, nyersanyagokat és eljárásokat megválasztani.

Laboratóriumi ismeretek:

A reális lehetőségeken belül legyen képes a fotólaboratórium berendezési tárgyait és eszközeit szakszerűen használni.

Ismerje a vegyszerek készítésének és kezelésének módját

Ismerje és legyen képes alkalmazni a negatív és pozitív eljárásokat, a laboratóriumi munkával kapcsolatos munkavédelmi tudnivalókat.

A színes technika alapjai területén ismerje:

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a szakközépiskola utolsó évfolyamát sikeresen elvégezte és a szakmai vizsgára jelentkezett.

A SZAKMAI VIZSGA RÉSZEI

Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga két vizsgarészből ál1.

1 A jelöltnek önálló vizsgamunkát kell készítenie az utolsó évfolyam szorgalmi ideje alatt a fotóriport, az illusztráció, az alkalmazott fotó vagy a kreatív fényképezés területéről. A vizsgamunkát (az annak részét képező vázlatokkal, változatokkal és a megvalósítás folyamatát, valamint a kész munkát leíró-elemző dolgozattal) a jelöltnek a szóbeli vizsga előtt 15 nappal kell benyújtani.

A választható vizsgamunka feladatokat a vizsgát szervező intézmény határozza meg az alábbiak szerint.

A vizsgamunka (tanári konzultációval) önállóan megtervezett és kivitelezett komplex gyakorlati feladat.

A feladat meghatározása a tanulmányok során nyújtott ismeretekre épül.

2. Komplex rajz-festés, rajz-mintázás vizsgafeladat, amelyet a vizsgát szervező intézmény határoz meg oly módon, hogy abból mérhető és elbírálható legyen a jelölt felkészültsége és gyakorlati tudása.

A vizsga időtartama: 360 perc.

A jelölt akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha a gyakorlati vizsgamunkája megfelelt.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga tantárgyait (témaköreit) a vizsgáztatási követelmény határozza meg. A szóbeli vizsga feladatsorát a képzés szakmai követelményei alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben a feladatsor nem felel meg a követelményeknek, azt átdolgoztathatja.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei azonosak a szakmai követelményekben meghatározottakkal.

A szóbeli vizsga tantárgyai:

Művészettörténet:

A szóbeli vizsgán a jelölt két tételt húz, az egyiket művészettörténetből, a másikat pedig szakelméletből, melyet a vizsgabizottság külön-külön minősít.

A felkészülési idő: tételenként 15-20 perc.

A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE

A szakmai gyakorlati osztályzatot a rajz-festés, rajz-mintázás vizsgarész érdemjegye és a vizsgamunkára kapott érdemjegy átlaga adja.

A szakmai elméleti osztályzatot a szóbeli vizsgatantárgyak érdemjegyeinek átlaga adja.

Nem kaphat szakképesítést az a jelölt, aki valamelyik vizsgarészből, vagy valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. A jelöltnek csak az eredménytelen vizsgarészből, illetőleg tantárgyból kell javítóvizsgát tennie.

A SZAKMAI VIZSGA EGYES RÉSZEI ALÓLI FELMENTÉS FELTÉTELEI

A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot felöleli.

Ha a jelölt már rendelkezik képző- és iparművészeti szakközépiskolában megszerzett érettségi képesítő, vagy a fenti vizsgakövetelménynek megfelelő szakképesítő bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható rajz-festés, rajz-mintázás, valamint a művészettörténet tantárgyakból.

A szakelmélet és a szakmai gyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható.

A SZAKMAI VIZSGA SZERVEZÉSE

Szakmai vizsga csak a képző- és iparművészeti szakközépiskolákban szervezhető.

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETE

A szakképesítés megnevezése: alkalmazott fotográfus

A munkaterület rövid leírása

Az alkalmazott fotográfus olyan alkotó gondolkodású szakfényképész, aki magas esztétikai színvonalon képes a legkülönbözőbb felhasználású nyomdatermékekhez kapcsolódó fényképészeti megbízások teljesítésére. Alkalmas a reklám, a divat, a műszaki- és műtárgy fényképezésre, valamint könyv-, folyóirat illusztrációk, reprodukciók készítésére. Fotóriporteri feladatokat is ellát.

Elvégzi a különböző célra készült fekete-fehér fotók laborálási munkáit. Képes a színes kidolgozó laboratóriumok szakszerű instuálására.

Alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, ami képessé teszi tervezési és alkalmazott fotográfiai feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, valamint tanulmányai folytatására a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken.

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA

Párhuzamos oktatás esetén a képzés időtartama 5 tanév, a szakmai elméleti és gyakorlati órák száma minimum 3484, maximum 3596.

Elmélet aránya 40%. Gyakorlat aránya 60%.

A KÉPZÉS SZAKMAI TANTÁRGYAI

A KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS AZ AZOKRA FORDÍTHATÓ ÓRASZÁMOK

Párhuzamos oktatás a kilencedik évfolyamtól a tizenkettedik évfolyamig, a tizenharmadik szakképző évfolyam.

Évfolyam

9.

10.

11.

12.

13.

Szakmai tantárgyak

heti óra

éves óra

heti óra

éves óra

heti óra

éves óra

heti óra

éves óra

heti óra

éves óra

Rajz-festés, rajz-mintázás

7

252

7

252

8

288

8

256

8

256

Művészettörténet

2

72

2

72

2

72

2

64

4

128

Népművészet

-

-

2

72

2

72

-

-

-

-

Ábrázoló geometria

1

36

2

72

-

-

-

-

-

-

Betűrajz

2

72

-

-

-

-

-

-

-

-

Alk. fotog. szakmai elmélet

2

72

2

72

3

108

3

96

3

96

Alk. fotog. szakmai gyakorlat*

5

180

5

180

5

180

5

160

7

224

Gazdasági és jogi ismeretek

-

-

-

-

-

-

-

-

3

96

Összesen

19

684

20

720

20

720

19

608

24

768

Élet- és pályatervezés

-

-

-

-

-

-

-

-

1

32

Testnevelés

-

-

-

-

-

-

-

-

2

64

ÖSSZESEN

19

684

20

720

20

'720

19

608

27

864

Párhuzamos oktatás esetén a tanuló a közismereti érettségi vizsgát a tizenkettedik évfolyam végén, a szakmai vizsgát a tizenharmadik évfolyam befejezése után teheti le.
Az ajánlott óraszámok az elmélet és a gyakorlat arányát megtartva rugalmasan használhatók. Az oktatás blokkosítva is szervezhető.
A központilag előírt elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámainak 20%-a a helyi igényeknek megfelelően átcsoportosítható, vagy más tantárgyakra fordítható.
* Az alkalmazott fotográfus szakmai gyakorlatot a közoktatásról szóló törvény 3. számú melléklet II. rész 6. pontja alapján három-hat tanulóból álló csoportban kell megszervezni.
Az alkalmazott fotográfus szakképzésben folytatott szakmai gyakorlat elméletigényes gyakorlatnak minősül.

1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA

Az alkalmazott fotográfus szakmai ismeretek tantárgy tanításának célja a kor követelményeinek megfelelő, olyan középfokú művészeti szakember (szakfényképész) képzése, aki alkotó gondolkodású, mesterségbelileg is jól felkészült, és a legkülönbözőbb felhasználású nyomtatványok előállításával kapcsolatos konkrét fotográfiai megbízások teljesítésére, tehát reklám- és divatfényképezési, műszaki felvételezési, műtárgy-fényképezési és reprodukciós, könyv- és folyóirat-illusztrációs és riporteri munka végzésére egyaránt alkalmas.

Munkája ellátására képes alkalmazottként, önálló vállalkozóként, és tehetségétől, ambíciójától függően tanulmányait művészeti vagy más felsőoktatási intézményben folytathatja.

A tantárgy tanításának feladata

Ismertesse meg a tanulókkal:

Alakítsa ki és mélyítse el a tanulókban:

KÖVETELMÉNYEK A PROGRAM ELVÉGZÉSE UTÁN

A tanulók ismerjék:

A tanulók legyenek képesek:


10. ÉVFOLYAM

évi 252 óra (heti 7 óra)

Bevezetés, alapfogalmak, alapismeretek kb. 14 óra

Elmélet

Munka- és balesetvédelmi oktatás

A szakma fő szakterületeinek, illetve az iskola ötéves szakmai képzési programjának rövid ismertetése

A feladatok és elméleti ismeretek értékelési módjának, számonkérésének megbeszélése

Gyakorlat

A laboratóriumok, műtermek és tantermek bejárása, berendezéseik, illetve sajátosságaik áttekintése

A tanulók saját fényképezőgépe, illetve az egylencsés, tükörreflexes fényképezőgép felépítése, működése, kezelése

1. Feladatcsoport kb. 21 óra

Elmélet

A fényképezőgép beállítása, a beállítás következményei

Az expozíció

Az élesség beállítása

Gyakorlat

A fényképezőgép kezelésének gyakorlása

Önállóan, de tanári jelenlét mellett készített felvételek, meghatározott (külső) helyszínen, kedvező technikai adottságok között

Gyakorlat

Egyedi képek készítése, „érdekes" látványok keresése A saját negatívok előhívása

Kontakt másolat és nagyítási próbák a saját negatívról Különböző fokozatú papírok használata

2. Feladatcsoport kb. 35 óra

Elmélet

A fotólaboratórium berendezési tárgyai és eszközei

A vegyszerek készítése és kezelése

A negatív eljárás alapjai

A pozitív eljárás alapjai

A gradáció fogalma

Gyakorlat

Egyedi képek készítése, „érdekes” látványok keresése

A saját negatívok előhívása

Kontakt másolat és nagyítási próbák a saját negatívról

Különböző fokozatú papírok használata

3. Feladatcsoport kb. 28 óra

Elmélet

A nézőpont megválasztásának képi jelentősége

Fotótörténeti példák

Gyakorlat

Egyedi képek készítése különleges nézőpontokból

4. Feladatcsoport kb. 28 óra Elmélet

A zársebesség és a fényrekesz, mint a mozgásábrázolás és a mélységélesség tudatos megválasztásának eszköze

Fotótörténeti példák

Gyakorlat

A mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel

A téma egyes részeinek kiemelése a mélységélesség helyes megválasztásával

5. Feladatcsoport kb. 28 óra

Elmélet

A megvilágítás hatása a tárgyak térbeli megjelenésére

Az anyagszerűség feltételei

Fotótörténeti példák

Gyakorlat

Tanulmányok készítése a világítási alapesetekre (lapos, súrló és ellenfény, szórt és direkt megvilágítás)

Felvételek készítése tudatosan megválasztott fényviszonyok között

6. Feladatcsoport kb. 35 óra

Elmélet

Az emberek, élőlények fényképezésének sajátosságai

A karakter

A jellemző pillanatok megragadása

Fotótörténeti példák

Az emberek, élőlények fényképezésének etikai, viselkedési szabályai Gyakorlat

Emberek fényképezése természetes cselekvésük megzavarása nélkül (Ellesett pillanatok)

7. Feladatcsoport kb. 35 óra

Elmélet

A képpár és a képsor fogalma

A rész és az egész - egy cselekvéssor visszaadása jellemző pillanatok megragadásával

Egy képsor összeállításában rejlő dramaturgiai lehetőségek

Fotótörténeti példák

Gyakorlat

Egyszerű szituáció ábrázolása képsorban

8. Feladatcsoport kb. 21 óra

Elmélet

Az első év során tanult elméleti ismeretek átismétlése, rendszerezése Gyakorlat

Az év során készített felvételek rendszerezése, a zárókiállítás összeállítása


11. ÉVFOLYAM

évi 252 óra (heti 7 óra)

1. Feladatcsoport kb. 35 óra

Elmélet

A (fotó)illusztráció fogalma

Szinkronikus és retorikus illusztráció

Fotótörténeti példák

A fény természete és jellemzői; fénytechnikai mértékegységek

A geometrikai optika és a képalkotás - luk, szférikus lencsék és tükrök

Gyakorlat

Portrék és egészalakos felvételek készítése ismert és ismeretlen emberekről, kontaktusteremtés

2. Feladatcsoport kb. 28 óra

Elmélet

A szubjektív illusztráció

A fényképszerkesztés dramaturgiája

Az egyes fénykép elemeinek hierarchiája Fotótörténeti példák

A szférikus lencsék leképezési hibái

Gyakorlat

Parkok esztétikája; a vegetáció karakterének felismerése és a felvételen való visszaadása

3. Feladatcsoport kb. 35 óra

Elmélet

A személyiség ábrázolása; az attribútumok

Fotótörténeti példák

A fényvisszaverődés és a fénytörés; síktükör, prizmák

Gyakorlat

Portrék és egészalakos felvételek készítése megkonstruált környezetben

4. Feladatcsoport kb. 28 óra

Elmélet

A környezet jellegzetességei

A személyiség és a környezet egymásrahatása; a személyiségre utaló jegyek

Fotótörténeti példák

A látószög fogalma és összefüggése a negatívmérettel és a gyújtótávolsággal

Gyakorlat

A tanuló és családja otthoni környezetének bemutatása, 10-15 képes sorozatban

5. Feladatcsoport kb. 35 óra

Elmélet

A szabályok felrúgásával készített felvételek lehetőségei

Fényképezés módosított vagy egyedileg előállított eszközökkel és anyagokkal

Fotótörténeti példák

A fényerő

A képen szereplő perspektíva

Gyakorlat

Személyfelvételek, városképek, csendéletek készítése camera obscura és/vagy papírnegatív felhasználásával

Egyéni kísérlet újszerű technika létrehozására

6. Feladatcsoport kb. 35 óra

Elmélet

Kollázsok, montázsok, fotogramok, kemogramok, frottázsok A számítógép adta lehetőségek

Fotótörténeti példák

A fekete-fehér fényérzékeny anyagok felépítése és jellemzőik

A fekete-fehér kidolgozás kémiai háttere; az előhívók és rögzítők összetétele és működése közötti összefüggések

Gyakorlat

Kollázsok, montázsok, fotogramok, kemogramok, frottázsok létrehozása Egyéni próbálkozás újszerű hatások kialakítására

7. Feladatcsoport kb. 28 óra

Elmélet

A fotográfiai szemiotika alapjai

A gradációs görbe, és az általa hordozott információk; a Goldberg szabály A téma kontrasztja, a megvilágítás kontrasztja és a téma világosságterjedelme

A fénymérés módszerei és eszközei

Gyakorlat

Egy adott vers vagy novella illusztrálása 10-20 képpel, tetszőlegesen megválasztott technikával

8. Feladatcsoport kb. 21 óra

Elmélet

A második évben tanult elméleti ismeretek rendszerezése

Gyakorlat

A második évben készített felvételek rendszerezése és az év végi kiállítás összeállítása


12. ÉVFOLYAM

évi 288 óra (heti 8 óra)

1. Feladatcsoport kb. 40 óra

Elmélet

A nyomtatott fotó megjelenésének következményei és fontossága, a képes sajtó története

Képes sajtóműfajok

Fotótörténeti példák

Nyomdatechnikai ismeretek

Tipográfiai ismeretek (az általános képzés részét képező „betűrajz" tantárgy által nyújtott ismeretek rendszerezése és elmélyítése)

Gyakorlat

A nyomdai tükörlap elemei

A tükörlapon való tervezés jelzésrendszere

Komponálási gyakorlatok tükörlapon szövegfolt és képfolt, illetve szöveg és kép felhasználásával

A kép és szöveg jelentését tudatosan befolyásoló tervezés

2. Feladatcsoport kb. 32 óra

Elmélet

A hírkép jellemzői

Fotótörténeti példák

A napilapokra jellemző szerkesztési és tervezési elvek

Számítástechnika a tervezésben -szövegszerkesztés, képfeldolgozás Gyakorlat

Hírképek fotografálása, a hozzájuk tartozó képaláírás elkészítése, és adott tükörlapra tördelési-tervezési javaslatok elkészítése

3. Feladatcsoport kb. 32 óra

Elmélet

A fotóriport kialakulása -fotótörténeti példák

A fotóriport tartalmi és technikai követelményrendszere

A hetilapokra jellemző szerkesztési és tervezési elvek

A szerkesztés és a képszerkesztés hatása a kép és az újság egészének mondanivalójára

Gyakorlat

Fotóriport készítése egy oldalpárra

A fotóriporthoz tartozó írás elkészítése

Tördelési-tervezési javaslatok elkészítése a rendelkezésre álló képek és szöveg felhasználásával egy oldalpárra, adott karakterű sajtótermék részére, adott tükörlapra

4. Feladatcsoport kb. 48 óra

Elmélet

A havi és ritkább megjelenésű lapok, egyedi és speciális kiadványok szerkesztési és tervezési jellemzői

Nagyobb terjedelmű képriportok fotografálásánál követendő elvek Fotótörténeti példák

Gyakorlat

Képriport fényképezése 3-5 oldalpárra

A képriporthoz tartozó írás elkészítése

Tördelési-tervezési javaslatok készítése a rendelkezésre álló képek és szöveg felhasználásával, adott karakterű sajtótermék részére, adott tükörlapra

5. Feladatcsoport kb. 24 óra

Elmélet

A fotóetűd szerkesztési, fotografálási jellemzői

A színes képvisszaadás elve, a negatív-pozitív és a fordítós színes nyersanyagok felépítése; additív és szubtraktív színkeverés

A színes kidolgozás alapelvei

Gyakorlat

Fotóetűd készítése meghatározott, rövid idő (öt óra) alatt, megadott helyszínen

Tördelési, tervezési javaslat a fotóetűd megjelenésére

6. Feladatcsoport kb. 48 óra Elmélet

A fotóesszé

Fotótörténeti példák

A könyvtervezés sajátosságai

Színszűrés a színes negatív-pozitív és a színes diapozitív eljárásban A színhőmérséklet fogalma

A szín kihatása a kép jelentésére

Gyakorlat

Fotóesszé készítése megadott témában és terjedelemben

Szerkesztési és tervezési javaslat és egy változat makettje a fotóesszé megjelenítésére

7. Feladatcsoport kb. 32 óra Elmélet

Prospektusok, reklámkiadványok szerkesztési, tervezési sajátosságai Fotótörténeti példák

A viszonossági törvény, és az attól való eltérések

A reprodukciós fényképezés problémái

Gyakorlat

Felvételek készítése megadott témájú prospektushoz

Tervezési javaslatok és egy változat makettje a rendelkezésre álló képek és vakszöveg felhasználásával

8. Feladatcsoport kb. 24 óra

Elmélet

A tanév során tanult ismeretek rendszerezése

Gyakorlat

Az év végi kiállítás összeállítása


13. ÉVFOLYAM

évi 252 óra (heti 7 óra)

1. Feladatcsoport kb. 40 óra

Elmélet

Az alkalmazott fotográfia műfajai

A tárgyfotó és a csendélet

Fotótörténeti rendszerezés és példák

Az alkalmazott fotográfia technikai háttérigénye

Gyakorlat

Műtermi világítási és kompozíciós gyakorlatok tárgyasztalon

Tárgyak fényképezése természetes és mesterséges fénynél

Tárgycsoport beállítása és megvilágítása

Csendélet fényképezése műteremben, mesterséges fénynél és természetes környezetben, természetes fénynél

2. Feladatcsoport kb. 32 óra

Elmélet

A portréfényképezés sajátosságai Fotótörténeti rendszerezés és példák

Gyakorlat

Portré fényképezése műteremben, mesterséges fénynél és természetes környezetben, a meglévő fénynél

3. Feladatcsoport kb. 40 óra

Elmélet

Az aktfényképezés sajátosságai

Fotótörténeti rendszerezés és példák

Gyakorlat

Akt fényképezése műteremben, mesterséges fénynél és természetes környezetben, a meglévő fénynél

4. Feladatcsoport kb. 40 óra

Elmélet

A divatfényképezés sajátosságai

Fotótörténeti rendszerezés és példák

Gyakorlat

Divatfényképek készítése műteremben, mesterséges világításnál és természetes környezetben, a meglévő fénynél

5. Feladatcsoport kb. 40 óra

Elmélet

Az alkalmazott fotográfia formanyelvi kísérletei -fotótörténeti példák A formanyelvi kísérletek eszköz- és anyagháttere; speciális és egyedi fényképezőgépek, speciális nyersanyagok, illetve nyersanyagok rendhagyó alkalmazása

Számítógépes lehetőségek újszerű hatások létrehozására

Gyakorlat

Csendélet, akt vagy divatfotók készítése rendhagyó formanyelvi lehetőségek kiaknázásával

6. Feladatcsoport kb. 32 óra

Elmélet

Hanglemezborító készítésének sajátosságai

Megvalósult példák elemzése

Gyakorlat

Hanglemezborító készítése megadott zenére, vázlatok és makett

7. Feladatcsoport kb. 32 óra

Elmélet

Táj, városrész, épület és belső terek fényképezésének sajátosságai Fotótörténeti rendszerezés és példák

Gyakorlat

Tájkép készítése a táj karakterét visszaadó meteorológiai és világítási viszonyok között

Városrész, épület fényképezése műszaki és „szubjektív" felfogásban Lakás belső terének fényképezése

8. Feladatcsoport kb. 24 óra

Elmélet

A tanév során tanult elméleti ismeretek rendszerezése

Gyakorlat

A tanévzáró kiállítás összeállítása


14. ÉVFOLYAM

évi 320 óra (heti 10 óra)

1. Feladatcsoport

Elmélet

A fotótörténet rendszerező áttekintése, 1. rész

A gyakorlati feladat végrehajtásához szükséges konzultációk (a technikai kérdéseken túl a riport témáját illetően is)

Gyakorlat

Nagyobb lélegzetű riport készítése megadott célú felhasználásra A riporthoz tartozó írásos anyag elkészítése

Tördelési és tervvázlatok készítése a rendelkezésre álló képek és szöveg felhasználásával

2. Feladatcsoport

Elmélet

A fotótörténet rendszerező áttekintése, 2. rész

A gyakorlati feladat végrehajtásához szükséges konzultációk (a technikai kérdéseken túl a prospektus témáját - például a termék sajátosságait illetően is)

Gyakorlat

Prospektus fényképeinek elkészítése

Tördelési és tervvázlatok, valamint egy meghatározott rész makettjének elkészítése a rendelkezésre álló képek alapján

3. Feladatcsoport

Elmélet

A fotótörténet rendszerező áttekintése, 3. rész

A gyakorlati feladat végrehajtásához szükséges konzultációk

Gyakorlat

Képsorozat vagy egyedi, de összetartozó képek készítése egy problémakör vizsgálatára a képzőművészeti fotóhasználat területéről

4. Feladatcsoport

Elmélet

Az szóbeli vizsgatételek részletes kidolgozása

Gyakorlat

A gyakorlati szakmai vizsgamunka tervezése, kivitelezése


Javaslatok, útmutatások

A szakma sajátosságainak megfelelően az időjáráshoz, illetve eseményekhez való kötődés, szervezési követelmények illetve a technikai adottságok korlátai (a műterem befogadóképessége, eszközök száma, stb.) miatt általában minden növendék egyszerre több feladaton dolgozik, illetve az egyes növendékek számára az elvégzendő feladatok sorrendje nem ugyanaz. Mindez a kényszerűség jelentős tanári többletmunkát igényel, ugyanakkor segíti, hogy a diákokban a szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen önállóság és önkontroll kialakuljon és megerősödjék. Egyes feladatok, feladatcsoportok a tanulmányok során többször is előfordulhatnak, azokat az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában mindig a lehető legmagasabb szinten kell megoldaniuk a tanulóknak. A felvételezési feladatok megoldása - azok jellegéből adódóan - a legtöbb esetben az iskolaidőn kívül, és az iskolától távol történik. A gyakorlati órákon ez esetben csak a vázlatok megbeszélése, korrigálása, illetve a laboratóriumi munkák folynak.

A siker érdekében a feladatok, feladatcsoportok személyre szóló kiadásánál fontos a tanuló feladathoz való személyes kötődése, motivációja. Ezért célszerű a tanuló által érdekesnek, vonzónak tartott feladatok kiadása, ugyanakkor megfelelő arányban kapjon mellette kötelező, általa nem választható feladatokat is, hiszen későbbi munkája során is ilyen feladatok megoldásával kell szembenéznie.

A TANTÁRGY KAPCSOLATA MÁS TANTÁRGYAK TÉMÁIVAL

Az alkalmazott fotográfus szakma gyakorlása nem nélkülözheti a rajzi, művészettörténeti, népművészeti, ábrázoló geometriai, betűrajzi órákon szerzett ismeretek integrálódását, beépülését a személyiség munkájába, szemléletébe.

Az előbb felsorolt művészeti kiegészítő tárgyak ismeretanyaga mellett a közismereti oktatás humán része (történelem, irodalom, nyelvtan) biztosítja azt a kultúrtörténeti tájékozottságot, mely a szakma magas szintű gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges.

A művészeti irányzatok, stílusok, technikák, alkotások napra kész követéséhez, a szakmai eszközpark és lehetőségek fejlődésének nyomon követéséhez ma már elengedhetetlen legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete. Ezt hivatott biztosítani a nyelvoktatás.

A természettudományokat oktató közismereti tárgyak nyújtják azt az alapot, amely egyrészt az általános műveltség részét képezi, másrészt ezek a földrajzi, biológiai, matematikai, fizikai, kémiai ismeretek nélkülözhetetlenek a szakmai anyagok, eszközök, berendezések, technológiai folyamatok eredete, fejlődése, működése megértéséhez.

A fotográfus mindennapi munkája során folyamatosan szerteágazó problémákkal találkozik, amennyiben azokat fényképezi. Magas színvonalú általános műveltség, olvasottság, a szinte mindenre való nyitottság nélkül elképzelhetetlen, hogy a fotográfusi szakma eredményesen művelhető legyen.

A szakmához kapcsolódó jogi, etikai, gazdasági ismeretek nélkül a szakma gyakorlója olyan kockázatot vállal, amely előbb-utóbb anyagi, erkölcsi veszteséggel, és a szakmából való kirekesztődéssel jár.

AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.

A tanulók munkáját év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Biztosítani kell a minél szabadabb megnyilatkozást akár szóban, akár a megvalósított munkák által.

A tanulók évközi munkájának értékelése az elméleti témákból szóban, a gyakorlati feladatokból, feladatcsoportokból pedig a határidőre leadott, kész munkák alapján történik.

A tanult elméleti anyag egy témájáról a tanuló félévenként legalább kétszer szóban számoljon be. A felelet tartalmazza a kérdés átfogó ismertetését, ugyanakkor térjen ki a részletekre is. Bizonyos témakörök esetén a tanuló előmenetele, az elméleti kérdésben való elmélyültsége célszerűen dolgozaton vagy otthon önállóan elkészített kistanulmányon mérhető le.

A jelen tantervben rögzített feladatcsoportok utolsó 3-4 óráját szánjuk a feladatok értékelésére és az új témakör feladatainak megbeszélésére, hogy a tanulóknak legyen idejük az új feladatok vázlatainak, terveinek elkészítésére.

A gyakorlati feladatok értékelése az összes tanuló által elkészített feladat bemutatása, kirakása után kezdődik el. Ha lehetséges, a feladatok értékelése a tanulócsoport valamennyi tagja jelenlétében történjék. A szaktanár egyenként értékeli a kirakott feladatokat.

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Felsőbb osztályba csak az a tanuló léphet, aki a tanévet eredményesen teljesítette.

TÁRGYI FELTÉTELEK

Technikai eszközök:

   
 


Tantárgyi programok