Tantárgyi programok
 

Informatika

7 éves gimnáziumi képzés

1. Célok és feladatok

A jelen kor társadalmában az információ hatékony és gyors megszerzése, feldolgozása és továbbítása különösen fontos része a produktív életvitelnek. Az információ kezelésének lehetőségei szinte exponenciális mértékben bővülnek, és ezzel együtt a felhasználható technikai segítő eszközök is egyre komplexebbé válnak. Ha a személy lépést szeretne tartani a folyamatosan változó, fejlődő, őt körülvevő információközpontú világgal, akkor nem csak arra kell őt felkészíteni, hogy hogyan éljen és bánjon a számára egyre nyitottabbá váló lehetőségekkel, nem csak a jelen kor pillanatképét tükröző hétköznapi technikai tudást kell alapszinten elsajátítania, hanem fel kell őt készíteni arra, hogy folyamatosan alkalmazkodni tudjon majd az aktuális elvárásokhoz, illetve fel kell ismertetni vele, hogy magával szemben is folyamatos elvárással kell lennie, hogy „képben legyen”.

Az iskola feladata tehát nem csak az, hogy a tanulót megismertesse a jelen kor információszerzési, feldolgozási és átadási lehetőségeivel és technikáival, hanem az is, hogy felkészítse őt a változó világban való boldogulásra.

Az informatikai képzésnek és nevelésnek feladata a jelen információs társadalmára való állandó reflexió, a kritikus szemlélet kiépítése, a tanulók érdeklődésének felkeltése és fenntartása és az innováció befogadásának készséggé fejlesztése.

Az informatika tanítása alkalmas a logikus gondolkodás, a problémamegoldó-képesség, az alkotókészség, a művészeti készségek, a koncentrációs készségek és képességek fejlesztésére. A gépírástanulás – a fentieken kívül – fejleszti a mozgásügyességet, a mozgáskoordinációt, a fegyelmezettséget, a türelmet, a kitartást, a monotóniatűrést, a tartós emlékezetet, az együttműködési és helyesírási készséget, továbbá önállóságra, pontosságra és precízségre nevel.

Az informatika oktatásának fő célkitűzései

2. Fejlesztési követelmények

3. A képzés jellemzői

Az informatika tantárgyat a gimnázium tanulói 7. és 8. évfolyamon heti 1-1 alkalommal 45 perces tanórában, 9. évfolyamon heti 3 45 perces tanórában (gépírás), 10. évfolyamon hetente két 45 perces tanórában tanulják. A négy tanév sikeres elvégzése után a tanuló informatikából középszintű érettségi vizsgára bocsátható.

A 12. és 13. tanévben a tanulók választható tantárgyai között szerepel az informatika, ekkor heti 3-3 darab 45 perces tanórán vesznek részt. A két tanév sikeres elvégzése után a tanuló emelt szintű érettségi vizsgára bocsátható.

A tanulók önálló munkáikat a tanórákon végzik, házi feladatot vagy otthoni munkát nem szükséges végezniük, hiszen nem lehet feltétlenül számítani arra, hogy minden esetben hozzáférnek informatikai eszközökhöz.

A feladatok megoldásában nagyobb szerepe van az önálló munkának, mint az előzetes tanári útmutatásnak, mivel így a megfelelő eljárások megtalálásával a tanulóban jobban rögzülnek az alkalmazható lehetőségek és eljárási sablonok. A feladatvégzések során a tanár segítő útmutatásokkal munka közben igazítja útba a tanulókat.

4. Az informatika képzés tartalmi elemei


7. évfolyam

(32 tanóra)

Belépő tevékenységformák

Kommunikáció hálózaton

Azonosító és a jelszó önálló használata. Saját e-mail cím létrehozása és használata. Egy levelező program funkcióinak használata: levéljellemzők beállítása, szűrés tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott levelek rendezése, válogatás, selejtezés levelek között. Fájlok küldése és fogadása elektronikus levélben, vírusvédelem alkalmazása. Összetett keresési feladatok megoldása, valamint egy kapott témakörrel foglalkozó webhelyek tárolása (pl. könyvjelzőként). Hasznos webhelyek önálló felkeresése (például: magyar honlap, MEK, vasúti információ, diákoldalak, érdeklődési körbe tartozó oldalak). Egy letöltött weboldal részletének, elemeinek elmentése saját háttértárra vagy új állományba a vágólap használatával.

Dokumentumkészítés számítógéppel

Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése. Típusdokumentumok elkészítése minta alapján. Kiselőadás, esszé, újságoldal dokumentum elkészítése (képekkel, táblázatokkal, diagramokkal, például környezetvédelmi vagy informatikai témáról). Dokumentumok mentése, konvertálása különböző formátumokban.

Prezentációkészítés számítógéppel

Prezentáció készítése. Önálló multimédia-bemutató elkészítése és vetítése.

Témakörök

Tartalmak

Kommunikáció hálózaton Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje. Az iskolai azonosító használata. Saját e-mail cím. Elektronikus levelezés alapvető funkcióinak használata: küldés, fogadás, levelek csoportosítása, szűrése, fájlok csatolása. Részletes keresés kulcsszavas- és tematikus keresőkkel, talált elemek felhasználása.

A hálózati szolgáltatások kialakulásának rövid története.
A hálózat használatának alapszabályai.
Hasznos webhelyek.

Dokumentumkészítés számítógéppel A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai. Digitális képek módosítása. A szöveg formázásának lehetőségei: karakterek, bekezdések, hasábok formázása; tabulátor, felsorolás, táblázat, szegélyezés készítése, beépített illusztrációk használata. A szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás-ellenőrzés. Dokumentumok készítése minta és feladatleírás alapján.
Prezentációkészítés A prezentáció készítésének menete. Dia és mintadia használata. Dianézetek, áttűnési effektusok használata. Egyéni animációs beállítások használata.

A továbbhaladás feltételei

Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. Ismerje a könyvtártípusokat. A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban.


8. évfolyam

(32 tanóra)

Belépő tevékenységformák

Operációs rendszer

Az állományműveletek önálló elvégzése. Kiválasztott állományokról biztonsági másolat készítése. Tömörített állományok létrehozása és kicsomagolása. Az operációs rendszer néhány alkalmazói szempontból fontos jellemzőjének beállítása, változtatása. Egy alkalmazás önálló installálása a használt környezetben, hardverkörnyezeti jellemzők beállítása, nyomtató jellemzőinek módosítása. Háttértár töredékmentesítése, megbízhatóságának ellenőrzése. Informatikai eszközök és szoftverek etikus és biztonságos használata.

Táblázatkezelés

A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, alapvető adattípusok használata; az adatok többféle megjelenítési formájának gyakorlása; egyszerű matematikai műveletek, képletek, beépített függvények önálló használata. A cellahivatkozások használata. Táblázatkezelő alkalmazása tantárgyi feladatok megoldásában. Adatok összefüggésének megjelenítése diagramon. A megfelelő diagramtípus kiválasztása. A táblázat önálló megtervezése szöveges feladat alapján. Esztétikus, jól áttekinthető táblázatok készítése.

Kommunikáció hálózaton

Saját weblap készítése. Honlap-szerkezet kialakítása WYSIWYG szerkesztőprogrammal.

Hardver alapismeretek

A személyi számítógép ismertebb perifériáinak gyakorlott kezelése; beszámoló készítése a kereskedelemben kapható új perifériákról; a Neumann-elvű számítógépek felépítésének és működésének bemutatása; annak megértése, hogy más elven működő gépek is vannak.

Témakörök

Tartalmak

Az operációs rendszer használata Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés. Biztonsági másolat készítése. Tömörített állomány létrehozása, és kicsomagolása. Az operációs rendszer néhány jellemzője. Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A regisztrálás folyamata. Segédprogramok használata.
Táblázatkezelés Táblázatok használata a mindennapi életben.
A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai. Cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet, függvények. Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek. Adatmódosítás. A diagram fogalma, diagramtípusok. Szűrő és rendezés alkalmazása. Keresés és csere. Feltételes függvények és formázások.
Kommunikáció hálózaton Weboldal készítése webszerkesztővel. Képek beszúrása. Hivatkozások (külső és belső). Táblázatok. Formázó eljárások.
Hardver alapismeretek Hardvereszközök fajtái és jellemzőik. Neumann-elvű és más számítógépek.

A továbbhaladás feltételei

A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudjon táblázatokat készteni és formázni. Képes legyen összetett diagramok elkészítésére. Használjon egyszerűbb függvényeket a táblázatkezelő programban. Tudjon összetett számítási feladatokat elvégezni a táblázatkezelő programmal. Ismerje a számítógép legfontosabb részegységeit, felhasználói szinten kezelni tudja a legfontosabb perifériákat.


9. évfolyam

A tanterv letöltése (doc)


10. évfolyam

(64 tanóra)

Belépő tevékenységformák

Kommunikáció hálózaton

A hálózati kommunikáció eszközeinek használata. Az elektronikus levél részeinek megismerése. Hálózaton folytatott jelenidejű kommunikáció jellegzetességeinek megismerése, az etikai és jogi normák alkalmazása. Megismerkedés a virtuális világ, a virtuális személyiség fogalmával. Internetes publikálás, hálózati letöltések és feltöltések elvégzése. A webes tartalmat megjelenítő formázó nyelvek megismerése, interaktív webtartalom készítése.

Szövegszerkesztés

Dokumentumok készítésének segédeszközei: stílusok, sablonok, könyvjelzők, jegyzetek, tartalomjegyzék, beépített elemek, korrektúra használata. Adatbázis alapú szöveges dokumentumok (pl. körlevelek, címzések) készítése.

Táblázatkezelés

A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, alapvető adattípusok használata; az adatok többféle megjelenítési formájának gyakorlása; egyszerű matematikai műveletek, képletek, beépített függvények önálló használata. A cellahivatkozások használata. Tantárgyi feladatok megoldása táblázatkezelővel. Adatok összefüggésének megjelenítése diagramon. A megfelelő diagramtípus kiválasztása. A táblázat önálló megtervezése szöveges feladat alapján. Esztétikus, jól áttekinthető táblázatok készítése.

Adatbázis-kezelés

Az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmak biztos használata; egy relációs adatbázis alapszintű kezelése. Az adatbázissal szembeni követelmények; adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező jellemzők és az állomány fogalmak alkalmazása; ezek egymáshoz való viszonyának megértése. Mindennapi életünkkel kapcsolatos egyszerű adatállomány tervezése, a szerkezet definiálása, létesítése és feltöltése néhány adattal. Adatok módosítása, törlése. Adatbázis-rendezés, -keresés, -megjelenítés; adatbázis-lekérdezés, kinyomtatás. Hozzáférés egy adatbázishoz.

Számítógépes grafika

Vektorgrafikus és bitképek szerkesztése. A vektorgrafikus képek tulajdonságai. A bitképek tulajdonságai. Méretezés, kitöltés, speciális effektusok. Színkezelés. Vonalak és foltok.

Jog, etika, ergonómia

Az informatikához kapcsolódó jogi etikai és ergonómiai kérdések. Szerzői jogok. Szoftverekhez kapcsolódó jogok. Adatvédelem és adatbiztonság. Egészséges munkahely és egészséges környezet.

Kommunikáció hálózaton Az iskolai azonosító képzési szabálya és használata. A számítógépes hálózatok fogalma. Az elektronikus kommunikáció jellemzői. Az elektronikus levél részei. Jelenidejű kommunikációs lehetőségek és normák. Internetes publikálás, a letöltés és a feltöltés fogalma, eszközei, az adatvédelem. A webes publikálás további eszközei (formázás-leíró nyelvek).
Szövegszerkesztés A szövegkészítés automatizálása. Beépített segédeszközök.
Táblázatkezelés A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai. Függvények, képletek. Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, adatmódosítás. A diagram fogalma. Diagramfajták. Problémamegoldás táblázatkezelővel.
Adatbázis-kezelés Keresési és lekérdezési feladatok. Adatállományok. Az adatbázis karbantartása.

Számítógépes grafika

Bitképek és vektorgrafikus képek. Bézier görbék. Felbontás és színpaletták. Szűrők használata.

Jog, etika, ergonómia

Az informatika jogi, etikai és egészségügyi vonatkozásai. Az informatikához kapcsolódó jogi szabályozás.

A továbbhaladás feltételei

A tanuló tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen. Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudjon információt keresni, megjeleníteni egyszerű adatbázisban. Tudjon vektorgrafikus és bitképeket létrehozni, módosítani, alakítani, retusálni. Ismerje az informatikához kapcsolódó legfontosabb jogszabályokat.


12. évfolyam

(96 tanóra)

Számítógépes grafika

Képek digitalizálása, tömörítési eljárások. Színrendszerek, színkeverés, színpaletták. Képformátumok. Fotorealisztikus képek módosítása, retusálása. Átjárhatóság a bitképes és a vektorgrafikus képszerkesztésben. Vektorgrafikus animáció. 3 dimenziós szerkesztési eljárások.

Multimédiás eszközhasználat

Analóg hang digitalizálása és tömörítése. Hangfelvétel szerkesztése, keverése. Informatikai eszköz által generált hanganyag készítése és szerkesztése. Videofelvétel digitalizálása, tömörítése. Videovágó eszközök használata. Feliratozás, átúsztatás, effektek alkalmazása. Audiovizuális elemek felhasználása bemutatóban, webes felületen.
Kommunikáció hálózaton Interaktív, dinamikus weblap. Webes formázó és a lekérdező utasítások. Webdesign. A webes tartalomszolgáltatás, regisztrálás keresőkben, webes marketing. Hálózati felhasználók és csoportok. Hálózati megosztások és jogosultságok. Távoli elérések. Szerver típusok. Internetes károkozás és védekezés.

A továbbhaladás feltételei

A tanuló tudjon analóg információt digitálissá alakítani, eljárása a lehető legoptimálisabb legyen. A digitális információt (képet, hangot, mozgóképet) tudja tömöríteni, szerkeszteni. A multimédiás elemeket tudja bemutatni, beágyazni, interneten publikálni. A tanuló tudjon esztétikus és praktikus weblapot készíteni.


13. évfolyam

(87 tanóra)

Információ és információ­technoló­gia

Analóg és digitális információ. Az adatok bináris tárolása, az információ mérése. Számrendszerek. Logikai értékek és műveletek. Az informatikában használt mértékegységek. Számítógépek fejlődése napjainkig. Tárolási technikák. Központi egység, perifériák, háttértárak, monitorok jellemzői, típusai, beállításai. Szoftverek típusai, csoportosítása. Operációs rendszerek jellemzői, típusai, összehasonlításuk. Grafikus és karakteres kezelői felületek. Adatvédelem, tömörítési eljárások, vírusok működése.
Táblázatkezelés Célértékkeresés, esetvizsgáló. Makrók készítése.
Adatbázis-kezelés A relációs adatmodell jellemzői. Adattáblák és kapcsolatok tervezése. Hibakeresési és -javítási eljárások. Felhasználóbarát adatbázis-rendszer készítése. Űrlapok és jelentések. Modulok és makrók. Lekérdezőnyelvek. Adatbázis-kezelés hálózaton.
Algoritmizálás, programozás A strukturált programozás alapelvei. Adattípusok és a típusokhoz tartozó műveletek. Változók típusai, kezelése. Rekurzív algoritmusok. Tervezés, kódolás, tesztelés. Programozási nyelv használata.

A továbbhaladás feltételei

A tanuló ismerje az informatikához és a számítástechnikához kapcsolódó terminusokat, alapfogalmakat, technológiai jellemzőket. Az adattároláshoz kapcsolódó lehetőségeket és problémákat ismerje fel, képes legyen az adatok strukturált megjelenítésére. Tudjon elemi programozási feladatokat elvégezni.


5. Az értékelés rendje

A tanév során a tanulók dolgozataikra és önálló munkáikra kapnak értékeléseket. A dolgozatok elsősorban gyakorlati számonkérések, az elméleti ismeretekről tesztekben adnak számot. A dolgozatok értékelése a következő:

0-tól 40%-ig elégtelen,
40-től 55%-ig elégséges,
55-től 70%-ig közepes,
70-től 85%-ig jó,
85-től 100%-ig jeles érdemjegyet kapnak.

A gépírás értékelése: Tízperces másolás során az 1500 leütésszámot véve alapul:

7 hibától elégtelen,
6 hiba elégséges,
5 hiba közepes,
3-4 hiba jó,
0-2 hiba jeles.

6. Tárgyi feltételek

Az informatika tanórákon a tanulók számítógépes tanteremben tanulnak. Minden tanuló önmaga dolgozik egy számítógéppel, a számítógép az általános perifériákkal (egér, billentyűzet, monitor) rendelkezik. A billentyűzet és a monitor elhelyezésénél különösen kell ügyelni az egészséges használatnak megfelelő ergonomikus beállításokra (dőlésszög, ülésmagasság).

A számítógépet a tanuló egyéni belépő kóddal tudja használni, ezzel lehetősége lesz saját tárterületén dolgozni, munkáit az illetéktelenektől védeni, azokhoz más iskolai gépekről is hozzáférni. Az alkalmazások grafikus operációs rendszerben működnek. A használt szoftverek alkalmasak arra, hogy az informatika tanterv tananyagát segítségükkel a tanuló el tudja sajátítani. A számítógépek internetes kapcsolattal is rendelkeznek. A számítógépek rendelkeznek azokkal a szoftverekkel is, melyek a folyamatos és biztonságos működést garantálni tudják (pl. vírusirtók, rendszerfelügyelő alkalmazások).

A gépírási órákon tankönyvet használnak a tanulók.


PROGRAMOZÁS

12–13. év

Célok és feladatok

A programozás tantárgy tananyaga alapvetően két részre osztható. Mivel a képzés a hat osztályos iskola bármelyik évfolyamának tanulójának szól, annak korábbi informatikai előképzettségétől függetlenül, így az első képzési részben a programozás és az informatikai alapjaival ismerkedhet meg a tantárgyat választó. Ez az első rész egy évig tart, és az 1. képzési év a neve. A 2. képzési évben a programozás alapjaival tisztában lévő tanulók különböző programozási projektekben valamint egyéni program–megvalósítási folyamatokban vesznek részt. Fontos, hogy egy tanuló akár hat éven keresztül is választhatja a tantárgyat, ekkor az 1. képzési év után, akár öt 2. képzési évet is elvégezhet, persze ekkor az egyénre szabott feladatok már egyre nehezebbek egyre összetettebbek. Pont ez a rugalmasság teszi lehetővé, hogy a tanulók mindig a szintjüknek megfelelő problémákkal foglalkozzanak, a képességeik a koruknak, ismereteiknek és érdeklődésüknek megfelelően fejlődjön.

A programozás tantárgyat választó tanulók széles körben hasznosulnak a kurzus során. Egyrészt a tanuló felhasználja, kibővíti, átismétli a korábban megszerzett informatikai ismereteit. A képzés során átvett, másik tantárgy tananyagának egy részét más megvilágításban láthatja. Az adott tananyagot, a számítógép számára átalakítható formába hozásának folyamata során, a legapróbb részletekig áttekinti, pl. a másodfokú egyenlet megoldása, teljes diszkussziót igényel az együtthatók alapján. Mivel a programozás tanulása Visual Basic nyelven is történik, és ez a Microsoft makroírás nyelve, a programozás során tanult ismeretek használhatók a tanulók egyéb tevékenységeiben. A szövegszerkesztőkhöz és a táblázatkezelésekhez makrokat tudnak írni, és amellyel az adat- és szövegfeldolgozást meggyorsíthatják, és az ismétlődő unalmas tevékenységet le tudják egyszerűsíteni. Amennyiben honlapot fejlesztenek a Visual Basic Sripteket is írhatnak, ezzel gyűjtve be a látogatók adatait, véleményét, vagy tehetik izgalmasabbá a látnivalót.

A változatos, érdeklődésüknek megfelelően képzett tanulók tudását az iskolai élet is hasznosíthatja. Részt vehetnek különböző versenyeken a tanulók, segíthetnek különböző internetes tevékenységek fejlesztésében, valamint különböző programozókat is igénylő diákprojektekben vehetnek részt, pl. a tízedikes záróvizsára készített projektként, vagy valamely tananyagfejlesztő team részeként.

Az emeltszintű informatika érettségi követelményrendszere tartalmaz programozási ismereteket is. Ezeket természetesen megtanítjuk a tantárgyat elsajátítani igyekvőknek.

Fejlesztési követelmények

A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére és az ergonómiai szempontokra. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában.

Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni; tudjon információt különféle formákban megjeleníteni; szerezzen jártasságot az információk különféle formáinak (szöveges, hangos, vizuális) együttes kezelésében. A megszerzett információit legyen képes kiértékelni és felhasználni. Ismereteinek önálő kiegészítéséhez tudjon szakkönyveket használni.

Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával, tudjon oktatóprogramokat használni.

Ismerje a programozás alapjait, tudjon a feladatokhoz programnyelvet keresni. Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.

Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Helyesen használja a logika bizonyos elemeit (és, vagy, nem, Ha … akkor …).

Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Segítséggel ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket.

Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében.

Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái).


12. évfolyam

Belépő tevékenységformák

Informatikai alapok

A tanulók a alapvető informatikai ismeretek nélkül is elkezdhetik a tantárgy tanulását. Bár, aki a számítógépet valamely szinten nem tudja használni, nem valószínű, hogy rögtön a programozással kezdené a barátkozást, ebben az esetben az informatikai alapismeretek megszerzésével kezdődik a munka.

Operációs rendszer használata

Háttértár és könyvtárak váltása, könyvtárba való belépés, mozgás a könyvtárstruktúrában. Ismert helyen lévő állomány megkeresése, másolása más könyvtárba és másik adathordozóra.

Algoritmusok és adatok

A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy az a tevékenységek lebonthatók alapvető tevékenységekre, és ezeknek a sorrendje, gyakorlatilag egy algoritmus. Legyenek tisztában, a hétköznapokban használt adatfajtákkal, karakterekkel, szövegekkel, számokkal, vektorok, űrlapok és táblázatokkal.

Szöveg, kép, zene, videó, rajz, animáció, interaktív animáció

Legyenek tisztában a különböző digitalizált adatfajtákkal, azok kezelésének alapvető funkcióival.

Programozás

Nem szükséges programozói előismeret.

TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

Informatikai alapok

Az információ köznapi fogalmának helyes alkalmazása. Hétköznapi távközlési eszközök (pl. telefon) használata. Egyszerű tömörítések alkalmazása. A számítógép balesetmentes, helyes használata. A billentyűzet és az egér használata. A monitor és a háttértárak (lemezek) szerepének megértése. A tanuló ismerje a jelátalakítás, kódolás jelentőségét és módszereit a korszerű informatikában. Ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait. Ismerje a számítógépes hálózatok alapvető kommunikációs szolgáltatásait.

Operációs rendszer használata

A tanuló ismerje a tanult operációs rendszer felhasználói felületét és felépítését. Háttértár és könyvtárak váltása, könyvtárba való belépés, mozgás a könyvtárstruktúrában. Ismert helyen lévő állomány megkeresése, másolása más könyvtárba és másik adathordozóra.

Algoritmusok és adatok

Hétköznapi algoritmusok, térbeli tájékozódási képességet fejlesztő. Szekvenciális vezérlés, számlálós ciklusos programok értelmezése, futtatása. Tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani. Tudjon használni legalább kétféle algoritmus leíró eszközt. Tudjon megoldandó feladathoz algoritmust készíteni

Szöveg, kép, zene, videó, rajz, animáció, interaktív animáció

Az ábraszerkesztő- és a szövegszerkesztő-program egyes alapszolgáltatásainak alkalmazása. A szöveg karakter szintű formázása: betűtípus, betűméret, félkövér, dőlt és aláhúzott betűstílus beállítása. A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. Egyszerű rajzok készítése. Meghívó, vers, levél készítése. Mentés és nyomtatás segítséggel. Hanganyagok és képsorok lejátszása multimédia számítógéppel. Flash programok lejátszása, kezelése.

Programozás

A tanuló legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni. Legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az elkészült algoritmus helyességének ellenőrzésére. A tanuló legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven megoldani. Legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét. Legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne.

A továbbhaladás feltételei

A tanuló értse meg, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre és mozgásra a könyvtárfa szinteken. Legyen képes egyszerű hétköznapi, algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal. Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni. Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat. Tudjon szerző és cím szerint dokumentumokat keresni a betűrendes leíró katalógusban.

A tanuló legyen tisztában a programozás alapvető fogalmaival, folyamataival. A feladatot képes legyen feltárni, kiindulási és a végső feltételeket megadni, a programot megtervezni, a tanult nyelven lekódolni, valamint az esetleges hibák kiküszöbölése végett tesztelni a programot.

Legyen tisztában az alapvető algoritmus elemekkel: program, értékadó utasítás, beolvasó utasítás, kiíró utasítás, megjegyzés, elágazások, ciklusok, eljárások, függvények, operátorok.

Ismerje az alapvető adatokat, adatszerkezeteket, az azokat konvertáló és kezelő függvényeket, műveleteket. Legyen képest szövegfájlba írni és szövegfájlt olvasni. Ismerje az adattípusok osztályozásának lehetséges fajtáit. Tudjon különbséget tenni egyszerű és összetett típusok között.

Ismerje a az algoritmusleíró eszközöket: a folyamatábrát, a struktogramot, leírást mondatokkal, illetve mondatszerű elemekkel.


13. évfolyam

Belépő tevékenységformák

Informatikai alapok

Az információ köznapi fogalmának helyes alkalmazása. Hétköznapi távközlési eszközök (pl. telefon) használata. Egyszerű tömörítések alkalmazása. A számítógép balesetmentes, helyes használata. A billentyűzet és az egér használata. A monitor és a háttértárak (lemezek) szerepének megértése. A tanuló ismerje a jelátalakítás, kódolás jelentőségét és módszereit a korszerű informatikában. Ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait. Ismerje a számítógépes hálózatok alapvető kommunikációs szolgáltatásait.

Operációs rendszer használata

A tanuló ismerje a tanult operációs rendszer felhasználói felületét és felépítését. Háttértár és könyvtárak váltása, könyvtárba való belépés, mozgás a könyvtárstruktúrában. Ismert helyen lévő állomány megkeresése, másolása más könyvtárba és másik adathordozóra.

Algoritmusok és adatok

Hétköznapi algoritmusok, térbeli tájékozódási képességet fejlesztő. Szekvenciális vezérlés, számlálós ciklusos programok értelmezése, futtatása. Tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani. Tudjon használni legalább kétféle algoritmus leíró eszközt. Tudjon megoldandó feladathoz algoritmust készíteni

Szöveg, kép és zene, videó

Az ábraszerkesztő- és a szövegszerkesztő-program egyes alapszolgáltatásainak alkalmazása. A szöveg karakter szintű formázása: betűtípus, betűméret, félkövér, dőlt és aláhúzott betűstílus beállítása. A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. Egyszerű rajzok készítése. Meghívó, vers, levél készítése. Mentés és nyomtatás segítséggel. Hanganyagok és képsorok lejátszása multimédia számítógéppel. Flash programok lejátszása, kezelése.

Programozás

A tanuló legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni. Legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az elkészült algoritmus helyességének ellenőrzésére. A tanuló legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven megoldani. Legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét. Legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne.

TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

Informatikai alapok

Ismerje a logikai alapműveleteket és tudja alkalmazni azokat feladatok megoldása során. Legyen a számítógép használatára vonatkozóan korszerű alkalmazó készsége, algoritmikus gondolkodása. Önálló legyen képes a feladatok megoldására, a felmerülő munkák elvégzésére.

Operációs rendszer használata

Legyen tisztában az operációs rendszer által nyújtott beállítási lehetőségekkel rendszer ellenőrzési szolgáltatásokkal. Tudjon tömöríteni,

Algoritmusok és adatok

Legyen képe eljárásokban és objektumokban gondolkodni. Használjon objektum tömböket.

Szöveg, kép, zene, videó, rajz, animáció, interaktív animáció, adatbázis

Legyen tisztában ezen adatok feldolgozásával, kezelésével foglalkozó alkalmazások használatával. Ismerje a fájlok fajtáit

Programozás

Legyen tisztában a programozási stratégiai, taktikai technológiai, tecnikai, esztétikai, ergonómiai elvek alapjaival.

A továbbhaladás feltételei

A tanuló tudjon magasabb szintű, bonyolultabb problémákat algoritmizálni és megoldani. A tanuló magas szinten legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven megoldani. Képes legyen a választott fejlesztői környezet viszonylag árnyalt, magas szintű használatára. Legyen képes a programját tesztelni, hibát keresni benne, illetve a hatékonysági szempontokat is figyelembe venni.

   
 


Tantárgyi programok