látogató számláló AKG-s tantervek

Testnevelés

7-12. osztály

Testnevelés 7
Testnevelés 8
Testnevelés 9
Testnevelés 10
Testnevelés 11-12
Értékelési rendszer


Megjegyzés

A tantervben nincs meghatározva kötelező törzsanyag, előírt sportágak, és az sincs megkötve, hány órát kell fordítani egyes mozgások oktatására. Minden testnevelő a saját iskolai körülményeihez igazíthatja tanmenete elkészítését. Figyelembe veheti pl. a tornatermek számát, nagyságát, sporteszközeit, a sportudvarok felszereltségét, az osztályok létszámát és a heti óraszámot. A sportválasztásnál egy -egy alkalom 85 perces időtartamú edzéseket jelöl.

Óraszám:

  7. 8. 9. 10. 11. 12. össz.
Összóraszám

102

102

136

136

136

136

748

Heti elosztás

3 óra/hét + sportválasztás

3 óra/hét + sportválasztás

2 alkalom sportválasztás

2 alkalom sportválasztás

2 alkalom sporválasztás

2 alkalom sportválasztás

 

Előzetes ismeretek: -

A megvalósításhoz szükséges különleges feltételek: tornaterem, uszoda, terembérlet, korcsolyapálya, Görzenál

Cél

Követelmény

Előzmény

A testnevelés tanterv realizálásánál figyelembe kell venni a tanulók eltérő képességeit és tudását, ennek megfelelően differenciáltan kell a tananyagot összeállítani és csoportosítani.

A tanítandó anyag csoportosítását tárgyi és egyéb feltételek is módosíthatják.

Tartalom

Értékelés

Gyakorlatban ellenőrizzük a tanulók munkáját. Az elméleti tudnivalókat (pl. szabályok ismerete) a sportmozgások végrehajtása során mérhetjük fel. Mivel az értékelési rendszer minden évfolyam esetében hasonló, a témák kidolgozásakor az ellenőrzés rovatot nem töltöttük ki.

Feltételek


Testnevelés 7

Szerkezet: soros

Részei

Óraszám

Iskolai: 3 óra/hét+ sporválasztás

Cél

Követelmény

Tartalom

Értékelés

A ellenőrzés gyakorlati bemutatás, vagy felmérés alapján történik, egyénileg, párokban, vagy csoportosan.

Feltételek

tornaterem, uszoda

Rendgyakorlatok

Szerkezet: párhuzamos

Megjegyzés

A későbbiek folyamán a rendgyakorlatok téma új ismeretanyagot nem tartalmaz, csak már elsajátítottak kerülnek alkalmazásra. Ezért a rendgyakorlatokat a későbbi évfolyamoknál nem részletezzük, de természetesen minden évben rendszeresen alkalmazzuk.

Cél

Az órai munka gyors, fegyelmezett szervezése.

Követelmény

A tanulók minden feladatot legyenek képesek hiba nélkül, minél gyorsabban végrehajtani.

Tartalom

Gimnasztika

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Segítse és egészítse ki a többi mozgás tanulását. Az óra oktatási anyagának megfelelő bemelegítés.

Követelmény

A tanulók tudjanak önállóan rövid bemelegítő gyakorlatsort összeállítani. A tanult mozgásformák szaknyelvét ismerjék és maguk is alkalmazzák.

Tartalom

Torna

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Követelmény

Tartalom

Atlétika

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Teljesítményképes tudás kialakítása. A gyorsasági erő, az állóképesség és a tanulók motoros képességeinek folyamatos fejlesztése.

Követelmény

Alakuljon ki a tanulók rajt- és futókészsége a feladat jellegének és a tanulók adottságainak megfelelően. Legyenek képesek futni folyamatosan, fiúk 10-12 percet, lányok 8-10 percet. Mind az ugrás, mind a dobás technikai végrehajtása közeledjen a készségszinthez. Helyből távolugrásban érjenek el, fiúk 180-200 cm-t, lányok 160-200 cm-t. Hátra történő tömöttlabda dobásban érjenek el, fiúk (3 kg) 6,5-7,8 m-t, lányok (2kg) 6-7 m-t.

Tartalom

Sportjátékok

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Legalább két sportjátékban alakuljon ki elfogadható szinten a sportágra jellemző jegyeket tartalmazó játék. A szabályok ismretének átadása, azok alkalmazásának megkövetelése. A játék során el kell érni azt, hogy az elsajátított támadási és védekezési megoldások alkalmazásra kerüljenek. A térbeli tájékozódás elősegítése és fejlesztése.

Követelmény

Tartalom

Tánc

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Koordinációs képesség, ritmusérzék-fejlesztés. Egyszerű táncos alapformák elsajátítása.

Követelmény

A tanulók legyenek képesek egyszerű lépéskombinációkat egyénileg és párosan végrehajtani Ismerjenek különböző népi játékokat.

Tartalom

Egyéb sportok

Szerkezet: párhuzamos

Cél

A mozgásműveltség bővítése. A sport, a mozgás népszerűsítése.

Követelmény

A tanulók ismerjék az újonnan tanított sportágak, sportjátékok lényegét és szabályait, rendelkezzenek a játékhoz szükséges legfontosabb alaptechnikákkal a jártasság szintjén és a játék folyamán próbálják meg alkalmazni is azokat. Rendszeresen folytassanak szabadtéri sporttevékenységeket. Értsék meg a tanulók, hogz a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Sajátítsanak el néhány önvédelmi fogást.

Tartalom

Főleg a szabadban űzhető sportok (pl. evezés, kajak, méta, kerékpározás stb.) valamint küzdősportokkal (birkózás, cselgáncs) és más termi sportokkal (pl. asztalitenisz, tollaslabda, görkorcsolya).

Könnyített és gyógytestnevelés

Szerkezet: párhuzamos

Cél

A gyógytestnevelésre beosztott tanulók bekapcsolása az órai munkába ügyelve arra, hogy az ellenjavallt feladatok helyett egyénre szabott gyógytorna gyakorlatokat végezzenek.

Követelmény

Sajátítsák el a tanulók azokat a tantervi részeket, amelyek számukra nem ellenjavalltak. Fokozatosan szokjanak hozzá, hogy a testnevelési órán azon gyakorlatok esetében, amelyeket nem végezhetnek, önállóan gyakorolják a számukra előírt gyógytorna feladatokat.

Tartalom

Megegyezik az előző osztályoknál felsoroltakkal, valamint bővül az egyéni gyógytorna feladatokkal és a légzést szabályozó gyakorlatokkal.


Testnevelés 8

Szerkezet: soros

Részei

Óraszám

Iskolai: 3 óra/hét+ sportválasztás

Cél

Követelmény

Tartalom

Gimnasztika

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Széleskörű képességfejlesztés. Általános és célirányos erősítés, lazítás. A tanulók megfelelő bemelegítése.

Követelmény

Tartalom

Erősítő, nyújtó, lazító hatású dinamikus és statikus szabad-, páros-, kéziszer- és szergyakorlat helyben és mozgás közben végrehajtva.

Torna

Szerkezet: párhuzamos

Cél

A koruknak megfelelő maximális erőfejlsztés, izületi mozgékonyság növelés, melynek eredménye mutatkozzon meg a gyakorlatok bemutatása során. A ritmus és a térbeli tájékozódási képességek további fejlesztése. A test biztonságos uralma labilis mozgáshelyzetekben.

Követelmény

Talajtornában tudjanak bemutatni legalább 3-4 elemből álló folyamatos gyakorlatsort. Fedezzék fel a mechanikában tanultak érvényességét a feladatok megoldása közben. Az egyes szereken tanult elemeket sajátítsák el készségszinten. Legyenek képesek összehangolni a zenét a mozgás ritmusával (RSG).

Tartalom

Atlétika

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Mutatkozzon jelentős teljesítménz növekedés az atlétikai anyagrészekben. Legyen összsehasonlítás egymás között, az osztályon belül és országos viszonylatban is.

Követelmény

Tartalom

Sportjátékok

Szerkezet: párhuzamos

Cél

A színvonalasabb játék kialakítása. A szabályismeret gyakorlati alkalmazása játékvezetés közben.

Követelmény

Tartalom

Tánc

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Koordinációs képesség, ritmusérzék-fejlesztés. Egyszerű táncos alapformák elsajátítása.

Követelmény

A tanulók legyenek képesek egyszerű ritmusképletek visszaadása tapssal vagy dobogással.Egy tánc alaplépéseinek szabad előadása, a tanult motívumok előadása.

Tartalom

Egyéb sportok

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Előkészítés a későbbi rendszeres sportolásra.

Követelmény

A tanulók szerezzenek minél bővebb információkat a szabadidő sportolással teli eltöltésére. Alakuljon ki bennük a rendszeres mozgás iránti igény.

Tartalom

Megegyezik az előző osztályokban felsoroltakkal, bővül a következőkkel:

Könnyített és gyógytestnevelés

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Megegyezik az előző osztályban leírtakkal.

Követelmény

Váljék az érintett tanulókban egyre tudatosabbá az önállóság és önellenőrzés folyamata a tanórák során. Az egészsége stanulók az alkalmazott gyakorlatok során tegyenek szert helyes testtartásra és légzésre, mozgásukat tudják korrigálni.

Tartalom

Megegyezik a hetedik osztályban leírtakkal.


Testnevelés 9

Szerkezet: párhuzamos

Rendszere

Belép a rendszerbe a kötelezőség mellett a választhatóság elve: minden tanuló olyan tevékenységformát illetve a képzésnek azt a szintjét választhatja, amely adottságainak, képességeinek, motivációjának leginkább megfelel. Ebből adódóan a külső, egyesületben sportolók tevékenysége azonos értékkel bír az iskolában végzett gyakorlási formákkal, egyúttal kiválthatja azt.

Részei

Óraszám

Iskolai: 2 alkalom sportválasztás

Cél

Követelmény

Értékelés

Értékelés: Gyakorlati bemutatással, egyéni teljesítmény alapján.

Feltételek

tornaterem, uszoda, Görzenál, jégpálya, kondicionáló terem

Gimnasztika

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Követelmény

A tanulók tudjanak önállóan összeállítani rövid bemelegítő jellegű gyakorlatsorokat és azokat hajtsák is végre.

Tartalom

Erősítő, nyújtó, lazító hatású dinamikus és statikus szabad-, páros-, kéziszer- és szergyakorlat helyben és mozgás közben végrehajtva.

Sportjátékok

Szerkezet: párhuzamos

Cél

A sportjátékok színvonalának emelése érdekében a sportági technika újabb bővítése.

Követelmény

Tartalom

Tánc, aerobic

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Megegyezik az előző osztályban leírtakkal.

Követelmény

Ismerjék föl a híres történelmi táncokat, néhánynak az alaplépését tudják bemutatni. Legyenek képesek zenére egyszerű koreográfiát készíteni. Legyenek képesek 30-40 perces, a különböző izomcsoportokat erősítő, nyújtó, lazító mozgássor folyamatos végrehajtására.

Tartalom

Úszás

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Fizikai képességfejlesztés. Az úszni tudás legyen olyan szinten, hogy életbiztonságot adjon mind uszodai, mind nyílt vízi helyzetekben.

Követelmény

Tartalom

Egyéb sportok

Szerkezet: párhuzamos

Cél

A tanár adjon a tanulóknak útmutatást arra vonatkozóan, melyek azok a sportok, amelyek megfelelnek a koruknak és a nemüknek.

Követelmény

A tanulók válasszanak érdeklődésüknek megfelelően az ismertetett sportokból olyanokat, amelyek az iskolaidő után is szívesen végeznek.

Tartalom

Könnyített és gyógytestnevelés

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Megegyezik az előző osztályokban leírtakkal.

Követelmény

Tartalom

Szériaszám emeléssel megegyezik az előző osztályoknál leírtakkal.


Testnevelés 10

Szerkezet: soros

Részei

Óraszám

Iskolai: 2 alkalom/ hét sportválasztás

Cél

Követelmény

Értékelés

Értékelés: Gyakorlati bemutatással.

Feltételek

tornaterem, uszoda, jégpálya, Görzenál

Gimnasztika

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Az órai munkára történő felkészítés. Önálló gyakorlattervezés.

Követelmény

Tartalom

Sportjátékok

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Követelmény

Tartalom

Tánc, aerobic

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Megegyezik az előző osztályban leírtakkal.

Követelmény

Ismerjék a XX. század tánc- és mozgásművészetét. Közülük hármat tudjank bemutatni. Legyenek képesek aerobic gyakorlat végrehajtására.

Tartalom

Úszás

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Megegyezik az előző osztályban leírtakkal.

Követelmény

A tanulók úszását jellemezze a finomkoordináció, megfelelő mozgásritmus, gazdaságos erőközlés képessége. Legyenek képesek 1000-2000 m biztonságos leúszására két-három úszásnemben.

Tartalom

Egyéb sportok

Szerkezet: párhuzamos

Cél

A sportági tudásanyag bővítése. Váljék igénnyé a tanulók számára a rendszeres sporttevékenység.

Követelmény

A tanulók sportoljanak rendszeresen a szabadidejükben és használják fel a tanult sportokat a szabadidő aktív eltöltésében. Pl. a sportjátékokat, úszást, atlétikát, aerobicot.

Tartalom

Könnyített és gyógytestnevelés

Szerkezet: párhuzamos

Cél

Megegyezik a korábban leírtakkal.

Követelmény

A tanulók készség szinten sajátítsák el a deformitásuknak megfelelő úszástechnikát. A rendszeres úszás hatására fejlődjön állóképességük. Épüljön be életmódjukba az iskolán kívüli rendszeres önálló gyakorlás.

Tartalom

Megegyezik az előző osztálynál leírtakkal.


Testnevelés 11-12

Szerkezet: soros

Óraszám

Iskolai: 1alkalom / hét sportválasztás

Megjegyzés

Az utolsó két évfolyam együtt kerül tárgyalásra, mert a továbbiakban a nemzeti alaptanterv sem ad meg kötelező tananyagot. Már nincs szükség új anyagrészek oktatására. Az elmúlt 10 év alatt lehetőség nyílott nagyon sok sportág alapjainak biztos elsajátítására. Megfelelő mértékben bővült a tanulók sportokkal kapcsolatos ismerete is. Ezért nincs szükség az utolsó két évben részletesen lebontani a tananyagot különböző sportági témákra, hiszen új anyaggal nem bővül, a már eddig tanultakat alkalmazza mind szintentartás, mind kondícionális képzés, mind a sport iránti igények kielégítésében.

Cél

Követelmény

Tartalom

Témák: Megegyezik a korábban leírtakkal, abból is a tanulók érdeklődésének, képességeinek megfelelően válogatva.

Értékelés

Értékelés: gyakorlati ellenőrzéssel.

Feltételek

tornaterem, uszoda, korcsolyapálya, Görzenál, kondicionálóterem


A testnevelés értékelési rendszere

1. Órai részvétel

50%-ig 0 pont a kiindulás
51-60%-ig 2 pont a kiindulás
61-70%-ig 3 pont a kiindulás
71-80%-ig 4 pont a kiindulás
81%-tól 5 pont a kiindulás

2. Órai munka, az órán való aktivitás

3. Egyéni fejlődés

Honnan indult, hová jutott el önmagához képest, ezt mennyi munkával érte el.

Külső sportolás

Pontozás

Készítette: Mitcsenkov Andrásné, Alternatív Közgazdasági Gimnázium