ljavascr.jpg (3530 bytes)

Javascript parancsok, objektumok és függvények

Parancsok

Parancs Jelentés Példa
var változó deklarálása (kezdeti érték nélkül)
változó definiálása (kezdeti értékadással)
var mainap;
var mainap="Péntek";
function függvény definiálása
az argumentumok (paraméterek) kezelése történhet a formális paraméternevekre történő hivatkozással, vagy az arguments tömb használatával (függvénynév.arguments[i]), ahol az argumentumok számát az arguments.length változó tartalmazza
function függvénynév(param1, param2, ...)
{
utasítások
}
return visszatérési érték megadása return érték formában  
this az aktuális objektum  
if feltételes elágazás if (feltétel) {utasításblokk1} else {utasításblokk2}
switch elágazás egy kifejezés értékétől függően többfelé switch (kifejezés)
{
case címke1: utasítás1; break;
case címke2: utasítás2; break;
...
default: utasítás;
}
for megszámlálós ciklus for (i=1; i<5; i++) utasítás;
vagy for (i in tömb/objektum) utasítás;
do hátultesztelős ciklus do utasítás while (feltétel);
while elöltesztelős ciklus while(feltétel) utasítás;
break kilépés a ciklusból  
continue a ciklusmag hátralévő részének elhagyásával lépés a következő körre  
with a megadott objektum alapértelmezetté tétele with(objektum) formában  
// és /* */ egy- és többsoros megjegyzés JavaScript kódban  
new új objektum létrehozása  

Szövegformátum-vezérlő kódok

Kód Jelentés
\n Új sor
\t Tabulátor
\r Kocsi vissza
\f Lapdobás
\a Sípolás
\b Backspace

Operátorok

Operátor Jelentés
= értékadás
+ összeadás (stringekre alkalmazva összefűzés)
+= értékadás hozzáadással
- kivonás
-= értékadás kivonással
* szorzás
*= értékadás szorzással
/ osztás
/= értékadás osztással
% maradékképzés
%= értékadás maradékképzéssel
<< bitenkénti eltolás balra, jobbról 0 lép be
<<= értékadás bitenkénti eltolással
>> bitenkénti eltolás jobbra, mindig a legbaloldalibb bit lép be
>>= értékadás bitenkénti eltolással
>>> bitenkénti eltolás jobbra, balról 0 lép be
>>>= értékadás bitenkénti eltolással
& bitenkénti ÉS
&= értékadás bitenkénti ÉS használatával
^ bitenkénti XOR (kizáró vagy)
^= értékadás bitenkénti XOR használatával
| bitenkénti VAGY
|= értékadás bitenkénti VAGY használatával
++ növelés eggyel
-- csökkentés eggyel
== egyenlőségvizsgálat
!= nem egyenlő
>= kisebb-egyenlő
>= nagyobb-egyenlő
< kisebb
> nagyobb
! logikai NEM
&& logikai ÉS
|| logikai VAGY

Eseménykezelők

Esemény neve Az esemény mikor következik be
onAbort A felhasználó megszakítja a kép betöltését
onBlur Az egérrel az aktuális mezon kívülre kattint
onChange Megváltoztatunk egy űrlapbeli értéket
onClick Űrlap elemre vagy linkre kattint
onDblClick Űrlap elemre vagy linkre duplán kattint
onDragDrop  
onError Ha kép vagy dokumentum betöltésekor hiba lép fel
onFocus Kijelöli az űrlap egy elemét
onKeyDown  
onKeyPress  
onKeyUp  
onLoad A böngésző új oldalt tölt be
onMouseDown  
onMouseMove  
onMouseOut Az egér lekerül a linkről
onMouseOver Az egér a link felé kerül
onMouseUp  
onMove  
onReset Űrlap törlésekor
onResize  
onSelect Új mezőt jelöl ki
onSubmit Űrlap elküldésekor
onUnload Másik HTML oldalra lép

Date függvények

getDate() A hónap napját adja vissza. A paraméter Date típusú.
getDay() A nap sorszámát adja vissza (vasárnap=0).
getHours() Óraértéket ad vissza.
getMinutes() Percértéket ad vissza.
getMonth() Hónapértéket ad vissza.
getSeconds() Másodpercértéket ad vissza.
getTime() 1970 január 1-e óta eltelt idő milliszekundumban.
gettimeZoneOffset() Időzóna a GMT-hez képest percben.
getYear() Évértéket ad vissza.
parse() UTC-hez hasonló helyi idő szerint.
setDate() Hónap napjának beállítása a paraméter szerint.
setHours() Óra beállítása.
setMinutes() Perc beállítása.
setMonth() Hónap beállítása.
setSeconds() Másodperc beállítása.
setTime() Dátum beállítása milliszekundumban.
setYear() Év beállítása.
toGMTString() A dátumot GMT formában adja vissza.
toLocalString() A dátumot a helyi időnek megfelelően adja vissza.
toString() Dátum objektumot string objektummá konvertál.
UTC() 1970 óta eltelt idő milliszekundumban a GMT szerint.

Matematikai változók

E 2.718
LN10 10 e alapú logaritmusa.
LN2 2 e alapú logaritmusa.
LOG10E e tízes alapú logaritmusa
LOG2E e kettes alapú logaritmusa
PI 3.14
SQRT1_2 1/2 négyzetgyöke
SQRT2 2 négyzetgyöke

Matematikai függvények

abs() Abszolútérték.
acos() Arcus cosinus.
asin() Arcus sinus.
atan() Arcus tangens.
atan2() az argumentumok hányadosának arcus tangense
ceil() A legkisebb egész szám, amelyik nem kisebb a paraméternél.
cos() Cosinus.
exp() E-t a paraméterben megadott hatványra emeli.
floor() A legnagyobb egész szám, amelyik nem nagyobb a paraméternél.
log() E alapú logaritmus.
max() Két szám közül a nagyobb.
min() Két szám közül a kisebb.
pow() Az alapot a kitevővel hatványozza - két paraméter.
random() Véletlen szám 0 és 1 között.
round() Kerekítés a legközelebbi egészre.
sin() Sinus.
sqrt() Négyzetgyök.
tan() Tangens.

Sztring függvények

anchor() HTML-anchor létrehozása, paramétere az anchor neve.
big() BIG tag előállítása.
blink() BLINK tag előállítása.
bold() B tag előállítása.
charAt() A string megadott pozíciójú karakterét adja vissza.
charCodeAt() megadott pozíciójú karakter kódját adja vissza
concat() két string összefűzésére
fixed() TT tag előállítása.
fontcolor() FONT COLOR tag előállítása.
fontsize() FONT SIZE tag előállítása.
fromCharCode() kódokból szöveget állít elő
indexOf() Paraméter első előfordulásának pozíciója.
italics() I tag előállítása.
lastIndexOf() Paraméter utolsó előfordulásának pozíciója.
link() Hiperlink létrehozása a stringből, paraméter az URL.
match()  
replace()  
search()  
slice() string megadott határok közötti része
small() SMALL tag előállítása.
split() string substringekre osztása
strike() STRIKE tag előállítása.
sub() SUB tag előállítása.
substr() substring kezdőpocíció és hossz alapján
substring() Substring kezdő- és végpozícióval.
sup() SUP tag előállítása.
toLowerCase() Kisbetűre konvertálás.
toUpperCase() nagybetűre konvertálás
tt() TT tag előállítása.

Ablak objektumok

closed logikai változó, megadja, be van-e zárva az ablak
defaultStatus Böngésző státuszsorának alapértelmezett tartalma.
document információk a dokumentumról
frames Az ablak összes frame-jének tömbje.
history már meglátogatott URL-ek tömbje
innerHeight belső magasság pixelben
innerWidth szélesség
length A frame-ek száma az ablakban.
location jelenlegi URL
locationbar a böngésző location mezője
menubar a böngésző menüsora
name ablak neve
opener annak az ablaknak a neve, amelyikből ezt nyitották
outerHeight külső magasság
outerWidth külső szélesség
pageXOffset a megjelenített lap x koordinátája az ablak bal felső sarkához képest
pageYOffset a megjelenített lap y koordinátája az ablak bal felső sarkához képest
parent hivatkozás frame-ből a frameset dokumentumra
personalbar a böngésző personal menüsora
scrollbars görgetősávok
self Az aktuális ablak.
status A státuszsor tartalma.
statusbar a státuszsor
toolbar az eszközsor
top a legfelső frameset oldal
window Az aktuális ablak

Ablak függvények

alert() Figyelmeztető ablak, szövege paraméterként adható meg.
back() visszalépés a historyban
blur() fókusz eltávolítása az aktuális objektumról
captureEvents() megadott események átirányítása az ablaknak vagy a dokumentumnak
clearInterval() setInterval függvényben megadott időzítés törlése
clearTimeout() setTimeouttal megadott időzítés törlése az általa visszaadott ID segítségével.
close() ablak bezárása
confirm() Megerősítő ablak nyitása, szövege paraméter, értéke igaz, ha OK.
disableExternalCapture() enableExternalCapture-rel megadott események figyelésének kikapcsolása
enableExternalCapture() megadott külső események figyelésének bekapcsolása
find() megadott szöveg megkeresése az ablakban
focus() a focus a megadott objektumra kerül
forward() lépés előre a historyban
handleEvent() eseménykezelő meghívása
home() ugrás a megadott oldalra
moveby() ablak mozgatása
moveTo() abalkmozgatás a megadott pozícióra
open() Új ablak nyitása, URL, ablaknév és ablakjellemzők paraméterekkel.
print() nyomtatás
prompt() Beviteli ablak megjelenítése. Paramétere a szöveg és az default érték.
resizeBy() ablak átméretezése
resizeTo() ablak átméretezése
routeEvent() megadott esemény átirányítása
scrollBy() görgetés
scrollTo() görgetés megadott pozícióra
setInterval() utasítás végrehajtása ciklikusan a megadott idő letelte után
setTimeout() Utasítás végrehajtása a megadott idő letelte után, azonosítót ad vissza.
stop() megállítja a letöltést

Ablak jellemzők

 

 

Dokumentum Objektumok

alinkColor Az aktív hiperlinkek színe.
anchors Az anchorok tömbje a dokumentumban.
applets appletek tömbje
bgColor A dokumentum háttérszíne.
cookie cookie definiálása
domain a szerver domain-neve
embeds beágyazott elemek tömbje
fgColor A dokumentum előtérszíne.
formname külön tulajdonság minden elnevezett form számára a dokumentumban
forms A formok tömbje a dokumentumban.
images beillesztett képek tömbje
lastModified A dokumentum utolsó módosításának dátuma.
layers definiált layerek tömbje
linkColor A hiperlinkek színe.
links A hiperlinkek tömbje a dokumentumban.
plugins telepített pluginek tömbje
referrer hívó dokumentum URL-címe
title A dokumentum címe. (<TITLE>...</TITLE>)
URL a dokumentum teljes URL címe
vlinkcolor Meglátogatott link színe.

Dokumentum függvények

captureEvents() megadott típusú események elkapása
clear() Dokumentum tartalmának törlése.
close() Lezárja a document.open() által nyitott adatfolyamot.
getselection() az éppen kijelölt szöveg
handleEvent() meghívja a megadott esemény kezelőjét
open() Szövegfolyam nyitása, paramétere MIME típus.
releaseEvents() a megadott típusú események továbbengedése
routeEvent() a megadott esemény továbbküldése
write() A paraméter értékét írja a dokumentumba.
writeln() Ugyanaz, mint a write, soremeléssel.

Location objektumok

hash A # jelet követő anchor-név.
host A host neve és portszáma host:port formában
hostname A host neve.
href Az aktív URL.
pathname A fájl elérési útvonala.
port Az aktív URL portszáma.
protocol Az aktuális URL-ben használt protokoll.
search az URL-cím utolsó része, amely a CGI scriptek paramétereit tartalmazza

Location függvények

reload(forceGet) igaz paraméter esetén az ablak tartalmát újratölti
replace a megadott URL-című dokumentumot betölti

History objektumok

current aktuális dokumentum URL-címe
length A history tömb mérete.
next a következő dokumentum a historyban
previous az előző dokumentum a historyban

History függvények

back() Visszalépés a historyban.
forward() Előrelépés a historyban.
go() Ugrás a historyban előre vagy hátra a paraméterben megadottak szerint.

Layer objektumok

above aktuális layer feletti layer, a legfelső esetén a window
background layer háttérképe
bgColor layer háttérszíne
below aktuális layer alatti layer, legalsó esetén NULL
clip.bottom a layer alsó széle
clip.height a layer magassága
clip.left a layer bal széle
clip.right a layer jobb széle
clip.top a layer teteje
clip.width a layer szélessége
document a layerben lévő document objektum
left a layer bal szélének a szülő objektumtól való távolsága pixelben
name Layer neve.
pageX a layer relatív vízszintes pozíciója a laphoz képest
pageY a layer relatív függőleges pozíciója a laphoz képest
parentLayer a szülő layer, legkülső layer esetén a window objektum
siblingAbove az a layer, amellyel közös szülője van és felette van, legfelső esetén NULL
siblingBelow az a layer, amellyel közös szülője van és alatta van, legalsó esetén NULL
src a layer tartalmának URL-címe
top a layer felső szélének a szülő objektumtól való távolsága pizelben
visibility láthatóság
zIndex a layer sorszáma

Layer függvények

captureEvents() megadja, milyen eseményeket kapjon el a layer
handleEvent meghívja a megadott esemény kezelőjét
load betölti a megadott fájl tartalmát a layerbe, 2. paraméter a layer szélessége
moveAbove a layert a megadott layer fölé mozgatja
moveBelow a layert a megadott layer alá mozgatja
moveBy layer mozgatása vízszintesen és függőlegesen a megadott számú pixellel
moveTo layer mozgatása a megadott pontra
moveToAbsolute layer mozgatása a megadott pontra az ablak koordinátarendszerében
releaseEvents megadott elkapott esemény továbbengedése
resizeBy a megadott értékekkel változtatja meg a layer méreteit
routeEvent megadott esemény továbbengedése

Link objektumok

hash az URL-cím # utáni része a # jellel együtt
host host név vagy IP cím
hostname host:port megadása
href teljes URL cím
pathname A fájl elérési útvonala.
port Az aktív URL portszáma.
protocol Az aktuális URL-ben használt protokoll.
search az URL-cím utolsó része
target A megjelenítés célja.
text a megfelelő A tag tartalma

Image objektumok

border a border attribútumban megadott érték
complete igaz, ha a böngésző befejezte a kép letöltését
height a height attribútumban megadott érték
hspace a hspace attribútumban megadott érték
lowsrc a lowsrc attribútumban megadott érték
name Image neve.
prototype image prototípusának átdefiniálása
src a src attribútumban megadott érték
vspace a vspace attribútumban megadott érték
width a width attribútumban megadott érték

Area objektumok

hash az URL-cím # utáni része a # jellel együtt
host host név vagy IP cím
hostname host:port
href teljes URL-cím
pathname A fájl elérési útvonala.
port Az aktív URL portszáma.
protocol Az aktuális URL-ben használt protokoll.
search az URL-cím utolsó része
target A megjelenítés célja.

Form objektumok

action action attribútum értéke
elements Az űrlap összes elemét tartalmazó tömb.
encoding enctype attribútum értéke
length Az űrlap elemeinek a száma.
method Az űrlap elküldésének módja (post vagy get).
name Űrlap neve.
target Az eredmény megjelenítésének célja.

Form függvények

handleEvent() megadott esemény kezelőjének hívása
reset() reset gombra kattintást szimulál
submit() Submit gombra kattintást szimulál.

A következő űrlapmezők használhatóak:

Text t
textArea ta
File f
Password p
Hidden h
Submit s
Reset r
Radio button rb
Checkbox c
Button b
Selection se

Form mezők objektumai (x ott van, amelyik mezőtípusnál használható)

    t ta f p h s r rb c b se
defaultValue A mező alapértelmezés szerinti tartalma. x x   x              
form az űrlap neve, amelyben a szövegobjektum található x x x x x x x x x x x
name Mező neve. x x x x x x x x x x x
type a TYPE attribútum értéke x x x x x x x x x x x
value A mező értéke. x x x x x x x x x x x
checked Logikai érték, amely a checkbox állapotát jelzi               x x    
defaultChecked Alapértelmezés szerinti eredeti értékét jelző logikai érték               x x    
defaultSelected Logikai érték, mely megadja, hogy a kiválasztott menüpont az alapértelmezett maradt-e                     x
length Az opciók száma                     x
options A választási lehetőségek tömbje                     x
selectedIndex A kiválasztott opció sorszáma                     x

Form mezők függvényei (x ott van, amelyik mezőtípusnál használható)

    t ta f p h s r rb c b se
blur() mező inaktívvá válik x x x x   x x x x x x
focus() A fókusz mozgatása az objektumra az űrlapban. x x x x   x x x x x x
handleEvent() meghívja a megadott esemény kezelőjét x x x x   x x x x x x
select() Mező tartalmának kijelölése. x x x x              
click() Kattintás szimulálása           x x x x x  

Navigator objektumok

appCodeName az éppen használt böngésző kódneve
appName az éppen használt böngésző neve
appVersion az éppen használt böngésző verziószáma
language nyelvi változat
MimeTypes a kliens által támogatott MIME típusok tömbje
platform platform típusa
plugins pluginek tömbje
userAgent az éppen használt böngésző kódneve, nyelve és verziószáma

Navigator fügvények

javaEnabled igaz, ha a Java engedélyezett
preference egyes beállítások megváltoztatására szolgál

Plugin objektumok

description a plugin leírása
filename a plugin fájl neve
length A plugin tömb mérete.
name A plugin neve.

MimeType objektumok

description a MIME típus leírása
enabledPlugin az adott MIME típust kezelő plugin
suffixes lehetséges kiterjesztések
Type MIME típus neve

Egyéb függvények

escape() A paraméterként megadott karakter ASCII-kódbeli hexadecimális értéke.
eval() A paraméterként megadott kifejezés kiértékelése.
isNaN() Igaz, ha a paraméter nem szám.
parseFloat() A paraméterben megadott stringet lebegőpontos számmá konvertálja.
parseInt() A paraméterben megadott stringet fixpontos számmá konvertálja.
unEscape() A paraméterben megadott kódstringet ASCII karakterekké alakítja.

Frame objektum

Minden frame egyben window objektum is, azaz rendelkezik a window objektum valamennyi elemváltozójával és függvényével.

Anchor objektum

name – Anchor neve.


hflag.jpg (439 bytes)JavaScript (Juray Tamás)

Javascript Source

JavaScript (németül)