Tantárgyi programok
 

Testnevelés

5 éves gimnáziumi képzés

Alapelvek

A testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület, egyenrangú más műveltségi és kultúraterületekkel. A testkultúrára vonatkozó képességek és készségek fejlesztése a hagyományokon is alapuló, globálisan értelmezett általános és speciális mozgáskultúra megismerésén és elsajátíttatásán keresztül valósul meg. A pszichomotoros készségek és képességek tervszerű fejlesztése a mozgásműveltség s egyben az életmódszemlélet alakítását is jelenti. A tananyag kiválasztása és átadásának módja a tanulói személyiség egészének fejlesztését célozza – a teljes pszichomotoros egységet – és nem csak a motorium képzését. A testnevelés és sport felkészít – transzferálódó hatásaival – az élet- és munkanehézségek elviselésére, a kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play szellemének megismerésére is. az ember bio-, pszichikai természetéről ismereteket, meggyőződéseket, értékítéleteket alakít ki. Képessé tesz a környezetben végbemenő változások egészségügyi jelentőségének értékelésére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység és életmód között. Higiéniai szokások alakításával az egészségfejlesztési eljárások, módszerek megismertetésével szükségleteket fejleszt az egészség megőrzése és fenntartása érdekében. A testnevelés a köznapi, kulturált viselkedés társadalmilag kialakult és hasznos mozgáskészletének elsajátítását, az alapvető viselkedési sémák alkalmazását segíti elő. Igényt kelt az esztétikus szép test, a szép biomechanikailag helyes testtartás kialakítására és fenntartására. Az iskolai testnevelés és sport aktívabb szerepvállalásra nevel, sajátos eszközein keresztül önkifejezésre, önmegvalósításra ad lehetőséget, de kitűnő eszköz a szocializálódás folyamatában is, mert az esélykülönbségek csökkentésének is eszköze. Ugyanakkor a vizuálisan is érzékelhető teljesítmény önbizalom erősítő, alkalmas a jobb képességűek kiválasztódására és ezáltal elősegíti a csoportképződést. Speciális kognitív, affektív-emócionális és motoros tudást biztosít. Mindezek következtében az iskolai testnevelés és sport pedagógiai, nevelési hatásai jelentősen meghaladják a tananyag elsajátíttatásának és ellenőrzésének a szintjét.

Célok

Egy sajátos- egész életen át tartó, világnézetileg elfogadott, a nemiségnek megfelelő-, életmódba beépülő testkultúrális tevékenységprofil kialakítása és a kreativitásnak teret biztosító, pszichomotoros cselekvőképes tudás megalapozása. Célja a játék- és sportkultúrában való tájékozódás, taxálható tudás kialakítása a játék- és sporttevékenység jellegzetes területein, az önálló testedzésre, sportolásra, mozgásos önkifejezésre való készség alakítása. Cél az aktívabb szerepvállalásra nevelés, ill. sajátos eszközein keresztül az önkifejezés, az önmegvalósítás. A mozgáskultúra kialakításán túl cél a szervezet edzettségi szintjének emelése, alakítása. Cél a sporttevékenységekben jelen lévő szocializációs folyamatok és tényezők alkalmazásával, felhasználásával az oktatási környezetben jelentkező egyenlőtlenségek mérséklése, a testnevelés és sport eszközrendszerével erkölcsi és akarati tulajdonságok alakítása. Cél a tanulók felelősségének kialakítása saját testi fejlődése érdekében. Cél, hogy a testnevelés követelményeivel és tevékenységével ösztönözze a tanulókat együttműködésre és kooperációra, fejlessze a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyeket: önismeretet, az önbizalmat, az alkalmazkodóképességet, a kudarctűrést. Cél a testi fájdalmat, az indulatokat leküzdeni tudó magatartásra, önuralomra, mások erejének tiszteletére és testi épségének a megóvására nevelés. Végül cél a megtanult testkultúrális tevékenységek kontrollált versenyhelyzetekben való alkalmazása, az iskolai, a kerületi, vagy egyéb bajnoki rendszerben való részvétel.

Fejlesztési feladatok, követelmények

1. Az egészséges testi fejlődés:

2. A mozgásműveltség fejlesztése:

A. Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult alaptechnikákat: futások, ugrások, dobások.

B. Akaraterő, állóképesség fejlesztése.

C. Sajátítsanak el támasz- és függőszereken egyszerűbb tornaelemeket és elemkapcsolatokat. A tornából tanult elemekből legyenek képesek összefüggő gyakorlatot végrehajtani. Követelmény, hogy fejlődjön önismeretük, együttműködési készségük, segítőkészségük,, az ügyetlenebbekkel való szolidaritásérzésük, empátiájuk, szép mozgás iránti igényük, továbbá ..bátorságuk, ügyességük, egyensúlyérzékük, lazaságuk, térérzékelésük , ritmusérzékük.

D. Tudjanak elfogadható szinten játszani két sportjátékot, ismerjék azok szabályait, alkalmazzák támadási és védekezési megoldásait. Követelmény az együttműködés értékének tudatosítása, kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, kezdeményezőkészség, a másokkal történő hatékony együttműködés fejlesztése, a győzelmek-kudarcok, nehézségek leküzdése. Az ellenfél elleni kultúrált pozícióharc kialakítása, a fair play szellem, továbbá fejlődjön: térérzékelésük, labdaérzékük, kombinatív és taktikai érzékük, szabályokat elfogadó készségük.

E. Továbbfejleszthető szinten tudjon úszni, a megfelelő vízbiztonság kialakítása.

F. Sajátítsanak el önvédelmi fogásokat. Ismerjék fel egyéniségük erős gyenge oldalait.

3. A motorikus képességek fejlesztése

A. Érjenek el jelentős fejlődést maximális és gyorsasági erőben, állóképességben. Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességeiket, mozgásos cselekvésbiztonságukat.

B. Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a legkülönbözőbb feladathelyzetben. Motoros képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai és tornateljesítményeikben. Ismerjék és alkalmazzák a képességeik fejlesztésére szolgáló eljárásokat.

C. Fejlődjön izomérzékelésük, ritmus- és reakcióképességük, térbeli tájékozódó képességük, legyenek képesek összerendezett mozgásokra, labilis egyensúlyi helyzetben is növekvő biztonsággal uralják testhelyzetüket.

4. A mozgásigény fenntartása

A. Jellemezze a tanulókat a játék- és sportkultúrában való tájékozottság, taxálható tudás a játék- és sporttevékenység jellegzetes területein, az önálló testedzésre, sportolásra, mozgásos önkifejezésre való készség.

B. A testnevelés és a sportolás sajátos eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget a saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Olyan fiatalokká, akik ismerik motorikus képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módját, ismerik és igénylik a mozgásos játék, versengés örömét. Megbecsülik társaik teljesítményét, cselekvés biztosak, mozgásuk koordinált, esztétikus és kultúrált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi, prevenciós értékeit, és a rendszeres fizikai aktivitás életmódjuk részévé válik.

C. A követelmények mozgósító hatása akkor érvényesül, ha azok a tanulót erőfeszítésre késztetik, de nem kilátástalanok. Ezt csak differenciált követelményekkel érhetjük el. A testnevelés és sport követelményeit úgy kell kialakítani, hogy ne okozzanak hátrányos megkülönböztetést. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő tanuló is érezze: tiszteletben tartják személyiségét, segítik hiányosságai felszámolását, értékelik igyekezetét, fejlődését.

D. A tanulók tanórai teljesítményének megítélésekor saját korábbi teljesítményükhöz mérhető fejlődésüket ajánlatos figyelembe venni.

9-13. évfolyam

Célok és feladatok

A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek együttes hatásával járuljon hozzá, hogy a tanulók személyiséggé váljanak. Ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és / vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a verseny örömét, és igényeljék azt. Becsüljék meg társaik teljesítményét, sajátítsák el az elvárható mozgáskultúrát, ismerjék a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Váljon a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé.

Az egészséggel kapcsolatos feladatok

Az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások ellensúlyozása. Értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek, és önállóan hajtsanak végre relaxációs gyakorlatokat.

A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok

A kondicionális és koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása. A játék- és sporttevékenységekhez és azok űzéséhez kapcsolódó ismeretek bővítése. Mozgáskommunikáció.

Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása

Sportágak elsajátítása, törekvés teljesítményre, kollektív sikerélmény, a tevékenység öröme. Értékes személyiség vonások fejlesztése. Kudarctűrés, a nehézségek leküzdése, kitartás, a monotónia tűrése, környezetkímélő magatartás.

Fejlesztési követelmények

A testnevelés céljaként megfogalmazott alapvető követelmény minden tanuló számára, hogy az alkalmazás szintjén rendszeresen műveljék mindazon tanult tevékenységformákat, amelyről tudják, hogy az egészség megőrzésében meghatározó szerepe van. Egyszerűbben fogalmazva: rendszeresen végezzenek testedzést.

A mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan növeljék motorikus képességeik színvonalát (erő, gyorsaság, állóképesség), hogy lehetővé váljon az atlétika, a torna, a sportjátékok, a küzdősportok, az úszás ismereteinek elsajátítása a teljesítőképes tudás szintjén.

Alakuljon ki a tanulókban a cselekvésbiztonság érzése, amely a mozgáskultúra eredményeként hozzájárul ahhoz, hogy a rendszeres fizikai aktivitás beépüljön életvitelükbe.

Alakuljon ki a tanulókban a mozgásos tevékenységformák hátterében lévő fizikai, biológiai, pedagógiai elvek megismerésének és értelmezésének szükséglete. Ismerjék a sporttörténet legfontosabb eseményeit, a világszínvonalon teljesítő versenyzőket, érdeklődjenek a magyar és a nemzetközi sportélet eseményei iránt.

9. évfolyam

96 óra

Célok, feladatok

A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. A kondicionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások, dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása. A torna mozgásanyagában lévő választott szergyakorlatok, elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok űzése egyszerű szabályok szerint, törekvés az összjátékra. Küzdőfeladatok és játékok elsajátítása.

Rendgyakorlatok

Menet megindítása és megállítása. Helyben járásából átmenet lépésbe. Menetsebesség és a lépéshossz változtatása járás közben. Alakzatok kialakítása. Sorakozó különböző alakzatokban. Testfordulatok helyben.

Előkészítés, alapozás, prevenció

Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. Kéziszer-gyakorlatok. A biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.

Atlétika jellegű feladatmegoldások

Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális, témakörtől függő (cél)gyakorlatok. Futóiskola: futás térd-és sarokemeléssel. Dzsoggolás, szkippelés helyben, haladással, kifutással. Keresztező futás, futás hátrafelé.

Szökdelő-, ugróiskola: galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és páros karú lendítéssel. Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó-ugró lépések. Sorozatugrások helyből indulva és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra, 3-4-5 részes szekrényre, átugrások az előbbi szereken egy, illetve páros lábon súlyterheléssel is. Ugrókötél-gyakorlatok. Helyből távolugrás.

Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések különböző állásokból, helyzetekből medicinlabdával. Forgatás, ívképzés helyből dobásokkal. A láb emelő, forgató mozgását hangsúlyozó dobások. Célba dobások. (A dobásokat mindkét oldalról végeztessük.)

Futások: Állórajtok, térdelőrajt, rajtversenyek 20-30 m távon. Fokozó futás, iramfutás. Gyorsfutás 60-100 m-en. Futóversenyek. Tartós futás.

Ugrások: Magasugrás: 3-5 lépés nekifutással ugrások léc felett, különböző irányból történő indulással és ugrásfeladattal. Az egyes ugrástechnikák (lépő, guruló, hasmánt, flop) megismertetése. A választott ugrástechnikában a megfelelő felugrás (kar-, láblendítés, elrugaszkodás), légmunka, a talajra érkezés kialakítása. Magasugróversenyek.

Dobások: Kislabda hajítás: távolba helyből és nekifutással, ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses dobóritmus kialakításával. Dobóversenyek, célba dobás. Súlylökés medicinlabdával. A lökő mozdulat kialakítása, lökések helyből, járásból, elfordulással. Oldalfelállásból súlylökés. Súlylökő versenyek.

Torna jellegű feladatmegoldások.

A vállöv, valamint a csípőizület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású, a láb elugró, a hasizom, a törzsizom, a ka húzó-, a váll támasztóerejét növelő szabad-, kéziszer- és szergyakorlatok, különböző testhelyzetekben (támasz, függés, vegyes helyzetek) végzett gyakorlatok.

Szergyakorlatok.

Talaj: Gurulóátfordulás sorozatban előre-hátra, különböző kiinduló helyzetekből, különböző befejező helyzetekbe. Emelés fejállásba, gurulás előre állásba. Fellendülés kézállásba. Kézen átfordulás oldalt mindkét irányba. Mérlegállás, összefüggő gyakorlatok.

Szekrényugrás: Fiúk- hosszában (4-5 rész) gurulóátfordulás, felguggolás, terpesztés, terpeszátugrás. Lányok- széltében ( 3-4 rész) guggoló átugrás, hosszában gurulóátfordulás.

Gyűrű (fiúk): függésben alaplendület. Lendület előre zsugorfüggésbe. Lebegőfüggés. Emelés lefüggésbe. Zsugorfüggésből emelés lefüggésbe. Ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás. Függésben lendület hátra, homorított leugrás. Támaszkísérletek, Összefüggő gyakorlatok.

Gerenda (lányok): Járás előre-oldalt-hátra. Különböző testhelyzetek: állások, térdelés, guggolás, fekvőtámasz, fekvések stb. Átmenetek egyik testhelyzetből a másikba. Felugrás mellső oldalállásból egy láb átlendítésével és 90 fokos fordulattal lovagló ülésbe. Leugrás: függőleges repülés. Összefügg gyakorlatok.

Testnevelési és sportjátékok

Összetett, csoportos váltóversenyek labdával, labdavezetéssel, különböző átadásokkal.

Akadályversenyek sportági feladatok beiktatásával.

Labdás csapatjátékok.

Kézilabda

A védőjátékos mozgása. Védekezés egy és két zavaró játékossal, védők helyezkedése a kijelölt területeken. Támadás 5+1 és 4+2-es felállás ellen. A védelem fellazítása, betörés, kapura lövés. Egykezes átadás mozgás közben. Különböző magasságokból érkező labda elfogása. Kapura lövés legfeljebb egy labdaleütéssel. Játékhelyzetekben emberfölény kihasználása 2:1, 3:2, 4:3 elleni helyzetek esetében.

Kosárlabda

Az emberfogásos védekezés alapelvei: védővonal, védőtávolság, hátrahelyezkedés. Védőtől való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram- és irányváltoztatással. Alapmozgások labda nélkül és labdával: megindulás, megállás, sarkazás, irányváltoztatás. Egyé és kétkezes átadások. Kosárra dobások állóhelyből, labdavezetésből fektetett dobás. Játékhelyzetek: 1:1, 2:1 elleni támadás és védekezés. Ötletjáték két kosárra.

Labdarúgás

Laza emberfogás posztok szerint. A védőjátékos helyezkedése. Szabadulás a védőtől gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés belsővel. Fejelés. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék.

Röplabda

Játék kosár-, illetve alkarérintéssel 2:2 ellen csökkentett területen. Játék 9x9 m-es pályán, alkar- és kosárérintéssel. Nyitás alsó vagy felső nyitással.

Önvédelmi és küzdősportok

Küzdőfeladatok és –játékok párokban, különböző testhelyzetekben. Küzdőgyakorlatok labdával. Emelések, hordások különböző testhelyzetekben. Birkózás állásban, fogáskeresés. Alapvető fogásmódok. Grundbirkózó versenyek.

Fogalmak: kondicionális képességek- erő, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági tevékenységek kapcsán megismerhető fogalmak: támaszhelyzet, ívképzés, gyorsulás. Sportági verseny- és játékszabályok.

A továbbhaladás feltételei

Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, főleg a technikai végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel a küzdőjátékokban és feladatokban.

10. évfolyam

96 óra

Célok, feladatok

Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Különböző sebességű járások, futások, átmenetek végrehajtása. Sokféle gimnasztikai alapforma, illetve kéziszer-gyakorlat ismerete, 2-3 alapforma alkalmazása. A helyes testtartást javító gyakorlatok használata. A kondicionális képességeknek (különösen az erő és az állóképesség) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a futások, dobások és ugrások választott technikáinak gyakorlása, javítása, törekvés a mérhető teljesítmények növelésére. A torna választott szerein elemkapcsolatok önálló összeállítása, törekvés pontos végrehajtásra. A választott sportjátékokban a tanult technikai elemek tudatos alkalmazása, a játékszabályok ismerete. Küzdősportok technikai gyakorlása.

Rendgyakorlatok

Sorakozás különböző alakzatokban. Figurális menetek, futások. Fejlődések, szakadozások. Menetsebesség és a lépéshossz változtatása. Helyben járás, helyben futás. Átmenet járásból futásba és vissza. A tanulók tudatos, fegyelmezett magatartásának kialakítása.

Előkészítés, alapozás, prevenció

Gimnasztika: a 9. évfolyam előírása szerint. Biomechnaikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.

Atlétika

Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális témakörtől függő (cél)gyakorlatok. Futóiskola, szökdelő-ugróiskola, dobóiskola. A 9. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám). Szerek fokozottabb használata.

Futások:

Gyorsfutás 60-100 me-s távon. Rajtgyakorlatok, álló-térdelőrajt, rajtversenyek. Fokozó futás, iramfutás. Tartós futások.

Ugrások:

Magasugrás: 8-7 lépés nekifutással, választott technikával. A végrehajtás (technika) javítása, különös tekintettel a kitámasztásra, felugrásra és a légmunkára. Magasugróversenyek.

Dobások:

Kislabdahajítás: a labda hosszú úton történő gyorsítása.

Tornajellegű feladatmegoldások

A 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám) történő végrehajtása, a kéziszerek, illetve a szerek fokozottabb és tudatosabb felhasználásával.

Szergyakorlatok

Talaj: Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre állásba. Kézenátfordulás oldalt (mindkét oldalra). Fejen- és kézenátfordulás. Repülő gurulóátfordulás. Összefüggő talajgyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemekből. Összekötő elemekként a fiúk a gimnasztika, a lányok a ritmikus gimnasztika elemeit használják.

Szekrényugrás: Fiúk- hosszában (4-5 rész) terpeszátugrás, guggolóátugrás. Lányok- hosszában (4-5 rész) felguggolás leterpesztés, keresztben (4-5 rész) zsugorkanyarlati átugrás mindkét oldalra.

Gyűrű (fiúk): vállátfordulás előre. Függésben lendület előre, terpeszleugrás hátra. Hátsómérleg-kísérletek. Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával.

Gerenda (lányok): Érintőjárás, hintajárás, hármaslépés. 90 fokos fordulat kétlábonállásban, guggolásban. Különböző állások és testhelyzetek. Felugrás mellső oldalállásból egy lábátlendítéssel oldalülőtámaszba egy combon. Leugrás, függőleges repülés, különböző feladatokkal. Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával.

Testnevelési és sportjátékok

A 9. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám). A 9. évolyamon választott sportjáték anyagát kell feldolgozni.

Kézilabda

Támadásban a védelem széthúzása gyors adogatással, lövőcselekkel, résekre helyezkedés, kapott labdával betörés, kapura lövés. Büntetődobás. Egyszerű lövő- és átadáscselek. Labdavezetés. Kapura lövés futásból és felugrásból. Védekezésben törekvés az együttmozgásra.

Kosárlabda

A 9. évfolyam előírásai szerinti emberfogásos védekezés. Az 1:1, 2:2 elleni játékban betörések, befutások, dobások kialakítása. Átadások: pattintott, egykezes alsóátadás. Labdavezetés irányváltoztatással. Fektetett dobás, futás közben átvett labdával. Játék osztogatóval és két kosárra.

Labdarúgás

Támadások a támadás súlypontjának változtatásával rövid és hosszú átadásokkal. Labdavezetés közben irányváltoztatás és megállás a védőtől való szabadulás szándékával. Belsőcsüdrúgás. Védők váltása kijátszás esetén.

Röplabda

Pattintó alkar- vagy kosárérintés. Magas ívű feladás kosárérintéssel a háló melletti társnak. Ütő mozdulattal átütés a talajról, illetve felugrásból, vagy leütés felugrásból. Egyéni sánc. Alsó- vagy felsőnyitás. Mini röplabda 6x6 méteres pályán 3:3 ellen. A pontos hozzáállás kialakítása. Röplabdajáték.

Önvédelmi és küzdősportok

Küzdőjátékok párokban és csoportosan. Küzdőjátékok szerekkel (bot, medicinlabda stb.) versenyek.

Birkózás (fiú): Fogások térdelésben, hidalás, kimozdítás fekvésből. Páros küzdelmek.

Fogalmak

Előfeszített helyzet, két lábtámaszos helyzet, ívhelyzet, a dobószámoknál használt végrehajtási formák a szerek elengedése előtt a jobb teljesítmény érdekében.

A továbbhaladás feltételei

Kéziszer-gyakorlatok végrehajtása utasításra, önálló szabadgyakorlat tervezése és végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintéjnek megtartása, illetve javulása, javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben, a technikai végrehajtás tökéletesítése. A választott szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. Aktív részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel a küzdősportokban.

11. évfolyam

 96 óra

Célok, feladatok

Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek (iskolai, sport, torna) lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások pontos alkalmazása. Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer-, társas és szergyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességeknek (az erő, az állóképesség és a gyorsaság) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint stabilizálása, a mérhető teljesítmények növelése. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 3-4 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban (legalább kettőben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Küzdősportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása.

Rendgyakorlatok

A menet irányának változtatása egyes, kettes stb. oszlopban, járás közben. Testfordulatok járás közben. Fejlődések, szakadozások járás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztező ellenvonulások járás közben.

Előkészítés, alapozás, prevenció

A 10. évfolyam előírásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16ütemű gyakorlatok alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartás biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.

Atlétikai jellegű feladatmegoldások

Az atlétika egyes ágainak elsajátításhoz szükséges speciális cél- és képességfejlesztő gyakorlatok.

Erőfejlesztő gyakorlatok:

Láberő: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások, szerrel, szereken és lépcsőn egy- illetve páros lábon.

Karerő: kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés

A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával ha-, hát és oldalizom-erősítő gyakorlatok. Gyorsaság fejlesztése: a tanult mozgásanyag végrehajtásában gyorsaságra való törekvés (pl. dobások, lökések).

Rajtgyakorlatok, időre történő futások, felmászások átbújások stb.

Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés szakaszos változtatásával az erőt, gyorsaságot fejlesztő gyakorlatok. Közepes iramú futás, egyenletes ritmusra törekvés. Résztávok futása, 100-150 m pihenőkkel való ismételt lefutása.

Futások: Gyorsfutás 60-100 m-es távon. Rajtversenyek álló- és térdelőrajttal 30 m-es távon. Fokozófutás, iramfutás.

Ugrások: Magasugrás a választott technikával.

A választott ugrástechnikában a felugrás gyorsítása, a kar- és láblendítés pontosabb összekapcsolása a felugrással. Magasugróversenyek.

Dobások: Kislabdahajítás néhány lépésből, majd kimért nekifutásból a gerelyhajításnak megfelelő végrehajtása törekvés. Dobóversenyek.

Torna jellegű feladatmegoldások

A vállöv, valamint a csípőizület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású gyakorlatok, passzív lazító gyakorlatok alkalmazása társ segítségével. Az egyes nehezebb elemek elsajátítását biztosító speciális erősítő, lazító jellegű és célgimnasztikai, valamint rávezető gyakorlatok alkalmazása.

Szergyakorlatok

Talaj: Ülésből gurulás hátra kézállás felé. Befejező helyzetek. Fellendülés kézállásba. Fejbillentés, fejen átfordulás. Összefüggő gyakorlatok.

Szekrényugrás: Fiúk – hosszában (5 rész) felguggolás, fejen átfordulás. Lányok – széltében (5 rész) guggolóátugrás, hosszában (4 rész) felguggolás, fejen átfordulás.

Gyűrű (fiúk): Húzódás-tolódás támaszba. A 9-10 évfolyam anyagának gyakorlása. Összefüggő gyakorlat.

Gerenda (lányok): Felugrás oldal-guggolótámaszba. Keringőjárás. Felugrással lábtartás csere. Gurulóátfordulás előre. Futólépések. Összefüggő gyakorlat.

Testnevelési és sportjátékok

A 10 évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása. A 9. évfolyamon választott sportjáték anyagát kell feldolgozni.

Kézilabda:

A támadójátékosok helytartásával széles vonalú támadás. Betörés a védelemből kilépő, védőtől üresen hagyott területre. Kapura lövés felugrással labdavezetésből és kapott labdával.

Kosárlabda:

A 9. évfolyamon tanult módon emberfogásos védekezés. Laza és szoros emberfogás. 2:2, 3:3 elleni játék, adogatások, labdavezetés és dobások védővel szemben. Tempódobás. Játék egy és két kosárra.

Labdarúgás:

Földről felpattanó labda toppolása a lábfej belső részével, helyben és mozgás közben. A labda elhúzása álló helyben, ráfutó társ elől. Játék kispályán.

Röplabda:

Leütés sánc nélkül, illetve kettős sánc alkalmazásával. Leütés védése alkarérintéssel. Mini röplabda a 10. évfolyam anyaga szerint. Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben is.

Önvédelmi és küzdősportok

Hidalás kéztámasz nélkül, hídban végzett fordulatok, hídba érkezés, kijövetel a hídból különböző gyakorlatokkal.

Birkózás: a 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem.

Továbbhaladás feltételei

Az ünnepségeken használt alakzatok és vonulások felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Nyolc ütemű két alapformát tartalmazó kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütemű szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A koncidionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás stabilizálása. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett. Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Részvétel a páros küzdelmekben.

12. évfolyam

64 óra

Célok, feladatok

Az óra szervezéséhez, valamint a rendezvények lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások alkalmazása. A szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai kéziszer-, társas, pad-, bordásfalgyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló használata. A kondicionális képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyag stabil végrehajtása, versenyzés. A választott sportjátékokban (legalább kettőben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Küzdősportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása, versenyzés. A birkózás technikai elemei, illetve a sportjátékok esetében az egyes játékhelyzetek –emberfogás és területvédekezés esetén –alkalmazása valós játékszituációban.

Rendgyakorlatok

Futólépés egyes, kettes stb. oszlopban ütemtartással. Testfordulatok helyben futás és futás közben. Fejlődések, szakadozások futás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztező ellenvonulások futás közben.

Előkészítés, alapozás, prevenció

A 11. évfolyam előírásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú kéziszer- és szergyakorlatok alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.

Atlétika

Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és képességfejlesztő gyakorlatok.

Dinamikus láberő: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások szerek felhasználásával, szerterheléssel is.

Karerő: dobások 3-5 kg-os medicinlabdával a szer súlyának és az ismétlésszámnak a növelésével. Kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés. Kötélmászó-és függeszkedő versenyek.

A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával has-hát- és oldalizom-erősítő gyakorlatok az ismétlésszám és az intenzitás változtatásával.

Gyorsaság fejlesztése: rajtgyakorlatok és versenyek különböző kiinduló helyzetekből. Összetett feladatok gyors végrehajtása szerek felhasználásával és szereken végezve.

Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés változtatásával az erőt, gyorsaságot és ügyességet fejlesztő gyakorlatok végzése. Résztávok ismételt lefutása pihenési idő közbeiktatásával. Folyamatos futás megadott távon, majd megadott időre, a táv fokozatos növelésével, az idő fokozatos csökkentésével.

Futások: Gyorsfutás 100 m-es távon. Futóversenyek 60-100 méteren. Rajtversenyek álló- és térdelőrajttal 30 m-es távon. Fokozófutás, iramfutás.

Ugrások: Magasugrás a választott technikával. A technika folyamatos javítása az ugrás egyes elemeinek tökéletesítésével, az optimális egyéni nekifutás kialakításával. Magasugró versenyek.

Dobások. Kislabdahajítás: a 11. évfolyamon tanultak tökéletesítése, távolságra való törekvés teljes nekifutással.

Torna jellegű feladatmegoldások

Egyénileg végezett speciális nyújtás, lazítás, erősítés.

Szergyakorlatok

Talaj: Kézen átfordulás. A 9-12. évfolyamon tanult elemek változatos összekapcsolásával gyakorlatsor összeállítása, összekötő elemek felhasználásával.

Szekrényugrás: Fiúk – hosszában (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása. Keresztben: fejen átfordulás. Lányok – keresztben (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása, fejen átfordulás.

Gyűrű (fiúk): A 9-11. évfolyam anyagának gyakorlása. Összefüggő gyakorlat bemutatása.

Gerenda (lányok): Felugrás terpesz-talptámaszba. Keringőlépés 90 fokos fordulattal. Az előző osztályokban tanult elemekből egyéni gyakorlatsor összeállítása.

Testnevelési és sportjátékok

A 11. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása egyéni szempontokat is figyelembe véve. A 9. évfolyam választott sportjátékok anyagát kell feldolgozni.

Kézilabda:

A területvédekezés elleni játék gyakorlása. Hatosfal és 5+1 –es védekezés gyakorlása. Kapura lövés szélről és beugrással.

Kosárlabda:

Területvédekezés (2:3), a védőterület felosztása, a védőjátékosok mozgása, helyezkedése a kijelölt területen, területvédekezés elleni játék 1:3:1-es felállásból. A korábban tanult elemek gyakorlása és alkalmazása a játékban.

Labdarúgás:

Védekezés a támadók emberfölénye ellen. Területvédekezés. Szabadulás a védőtől egyszerű labdás cselekkel. Rálépős csel, indulást, elhúzást utánzócselek. Játék két kapura.

Röplabda:

A leütés technikájának és a sáncolás végrehajtásának javítása. Mentés gurulással. Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben. Helyezkedés figyelemmel az ellenfél szándékára. A sánc mögötti terület védelme.

Önvédelmi és küzdősportok:

Társas küzdőgyakorlatok felhasználásával a kondicionális képességek (erő, gyorsaság) speciális fejlesztése.

Birkózás: A 9-11. évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem. Versenyek.

A továbbhaladás feltételei

Alakzatok és vonulások végrehajtása a vezényszavaknak megfelelően. Nyolc ütemű, két alapformát tartalmazó pad- és bordásfalgyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokból álló kéziszeres gyakorlatsor tervezése és végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. A mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, szabályok szerinti versenyzés. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása. Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. A páros küzdelmekben való részvétel.

13. évfolyam

 58 óra

Célok feladatok

Érezzék meg a rendgyakorlatok végrehajtásában az erőt, a ritmust. Általánosan és sokoldalúan fejlesztő és erősítő nyújtó hatású gyakorlatokkal történő önálló bemelegítés elvárása. Gyorsasági koordináció és a mozgásérzékelés fejlesztése. A tanulók mozgása legyen összeszedett, pontos, gazdaságos és a szabályoknak megfelelő. Érzékeltetni kell a pontatlan végrehajtás és az igényes végrehajtás közötti különbséget. Az ugróképesség fejlesztése járuljon hozzá olyan tulajdonságok fejlődéséhez, mint a céltudatosság, az erős elhatározás, magasság vagy mélységgel szembeni félelem leküzdése. Az izületi mozgékonyság fejlesztése, az izületi mozgáshatárok kiterjesztése. Az egymás iránti felelősség felkeltése, a segítségadás fontosságának megértése, az együttműködési képesség fejlesztése. Ismerjék fel a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai aktivitás életmódjuk részévé váljon szabadidejükben is.

Rendgyakorlatok

A gyakorlat anyag teljes köre, figurális alakzatok zenére.

Előkészítés, alapozás prevenció

Általánosan és sokoldalúan fejlesztő szabad-, szabadgyakorlati alapformájú társas-, és kéziszer-gyakorlatok. Testtartást javító, munkaártalmakat megelőző gyakorlatok.

Atlétika

Speciális cél és képességfejlesztő gyakorlatok. Az erő, gyorsasági erő, és robbanékonyság fejlesztése. Dinamikus láberő fejlesztése, szökdelések, felugrások, átugrások, szerek felhasználásával, szerterheléssel. Karerő növelése különböző súlyú medicinlabdákkal, az ismétlés számok növelésével. Kötélmászó és függeszkedő versenyek. Has, hát és oldalizom fejlesztési gyakorlatok az intenzitás és az ismétlésszámok változtatásával. Rajt gyakorlatok, rajtversenyek. Állóképesség fejlesztése, résztávok ismételt lefutása, pihenési idők alkalmazásával.

Futások: Gyorsfutások ritmusváltással, vágta és ritmusfutások. Kitartó futás a táv illetve az idő növelésével. Váltófutás egy és kétkezes váltással.

Ugrások: Szökdelések, felugrások ugrókötéllel, átugrások, mélybe ugrások, szökdelő iskola, helyből távolugrás. Magasugrás a választott technikával, a helyes légmunka és a biztonságos talajfogás alkalmazásával.

Dobások: Kislabda hajítás célba. Súlylökés medicinlabdával, háttal felállásból, becsúszással, az előfeszített helyzet kialakítása, két láb támaszos pozíció. Versenyek.

Torna jellegű feladatmegoldások

Talaj: fellendülés kézállásba (3 másodperc), gurulás előre állásba, cigánykerék mindkét oldalra, fejen és kézen átfordulás segítségadással, összefüggő talajgyakorlat az eddig tanult elemek felhasználásával.

Szekrényugrás: fiúk – hosszában (4-5 rész) guggoló átugrás, lányok – keresztben (4-5 rész) guggoló átugrás.

Gerenda (lányok): 90 fokos fordulatok egy lábon, koppantó, ördögugrás.

Testnevelési és sportjátékok

Akadályversenyek sportági feladatokkal. Labdás csapatjátékok: kézilabdázás, kosárlabdázás, röplabdázás, labdarúgás, floorball.

Kézilabda:

Labdavezetés, lövő és átadó cselek, kapura lövés futásból és felugrásból. Büntetődobás, lövő cselek, helyezkedések résekre, kapott labdával betörés. Támadásban a védelem széthúzása gyors adogatással, védekezésben törekvés az együttmozgásra.

Kosárlabda:

Átadások pattintott egy kezes alsó átadás, két kezes mellső átadás, labdavezetés irányváltoztatással. Fektetett dobás futásközben átvett labdával. 1:1, 2:2 elleni játékban betörések, befutások, dobások kialakítása. Emberfogásos illetve területvédekezés.

Röplabda:

Kosár és alkarérintés, magas ívű feladás kosár érintéssel a háló melletti társnak, ütő mozdulat, leütés felugrásból, egyes, illetve kettes sánc. Alsó vagy felső egyenes nyitás, a pontos hozzáállás kialakítása, játék.

Labdarúgás:

Rövid és hosszú átadások, labdavezetés közben irányváltoztatás, megállás a védőtől való szabadulás szándékával. Belsőcsűdrúgás. A védők váltása kijátszás esetén, támadások a támadás súlypontjának változtatásával.

Floorball:

Labdavezetések, kapura lövések, 1:1 elleni támadás, védekezés.

Önvédelem, küzdősportok:

Küzdő játékok párokban és csoportokba.

Birkózás: az eddig tanultak alkalmazása, versenyek.

A továbbhaladás feltételei

A szabályokhoz, alakzatokhoz, vezényszavakhoz kötött egyöntetű végrehajtás. Ismerje a gyakorlatok izomcsoportokra történő hatását: erősítő, nyújtó, lazító gyakorlatok. A mérhető atlétikai teljesítményekben, a technikai végrehajtásban javulás. Önálló szabadgyakorlat tervezése, bemutatása. Értse a tornaelemek biomechanikai elemeit, esztétikai követelményeit. Az adott csapatjátékban találja meg az egyéniségének megfelelő posztot. A játékban aktív részvétel a szabályok ismeretével és betartásával együtt.

   
 


Tantárgyi programok