Tantárgyi programok
 

Francia nyelv

5 éves gimnáziumi képzés

Speciális célok a francia nyelv oktatásában

A nyelvtanulás során alakuljon ki benne pozitív hozzáállás a francia nyelvhez, a francia emberekhez. Sajátítsa el úgy, hogy mind a négy nyelvi kompetenciát (írott és hallott szövegértés, beszéd-és íráskészség) megfelelő szinten (közép vagy emelt szint) birtokolja tanulmányai végére.

Ismerje meg a frankofón kultúrát. A nyelv megismerése során gazdagodjanak ismeretei a társadalomtudományok, az irodalom, a művészetek terén. Ismerje a francia politikai rendszert, a mai társadalmi problémákat. Legyenek saját élményei a francia nyelven olvasott újságcikkekről, versekről, irodalmi művekről vagy szemelvényekről, a klasszikus és mai filmekről, színházi előadásokról, koncertekről.

A diákcsere révén szerezzen saját, személyes baráti kapcsolatokat és tapasztalatokat francia nyelvterületről, ezáltal bővüljenek ismeretei a világról. Legyen képes a magyar fiatalok és a magyar kultúra „követeként” működni francia nyelvterületen.

Használja az internetet a hétköznapi kommunikáció részeként, tudjon eligazodni a francia keresőprogramokban, gyűjtsön anyagot tanulmányaihoz, folytasson levelezést francia partnereivel. Ismerje a francia nyelvű csatornák (TV5, MEZZO, MCM, ARTE) főbb műsorait és a hozzájuk kapcsolódó honlapokat.

Szerezzen ismereteket a magyar-francia történelmi múltról, a kulturális kapcsolatok hagyományairól.

Kiemelt feladat a francia nyelvet tanulók számára

Színházi tevékenység: A francia nyelvet tanulók számára fakultatív lehetőség a francia nyelvű színjátszó csoport munkájában részt venni. Iskolánkban több mint tíz éve működik francia nyelvű színjátszó alkotókör. A nyelvi évben kiemelt fontossága van a kommunikációs eszközök elsajátításának, melynek hatékony támogatója a színjáték.

Minden év májusában rendezi meg iskolánk a Színház Ünnepét, mely a francia nyelven játszó diákok nagy találkozója. A kisiskolásoktól az egyetemistákig színjátszók, zenészek, mímesek jönnek három napra, hogy bemutassák a tanév során elkészült produkcióikat, a közös műhelyekben megismerjék egymást és együtt játsszanak. Ez az esemény jelentős motiváló tényező a nyelvtanulásban, mivel a szervezés és a lebonyolítás a diákok aktív részvételét feltételezi.

10. évfolyam (A1)

Kialakítandó cél:

A tanuló megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni, és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

Kommunikációs szándékok

Üdvözlés, köszönés, elköszönés, megszólítás, bemutatkozás, harmadik személy bemutatása, visszakérdezés, betűzés, külső és belső tulajdonságok elmondása, családi állapot kifejezése, érdeklődési körök kifejezése, öröm és bánat kinyilvánítása, a nyaralás és a szabadidős tevékenységek bemutatása, hétköznapi elfoglaltságok, jegyvásárlás a pályaudvaron, utazási információk kérése, telefonálás barátoknak, hivatalos személynek, tájékozódás a térben és az időben, találkozó megbeszélése, meghívás barátoknak és hivatalos személynek, elfogadás és elutasítás, a család és a lakás bemutatása, leírása, képeslap írása, névjegykártya készítése, internet használat francia nyelven (levelezés).

Lexika

Üdvözlési formulák szóban és írásban, országok, nemzetek neve, tőszámnevek, foglalkozások, szabadidős tevékenységek, közlekedési eszközök , az utazás formái, az óra kifejezése, az időhatározó szavak, dátum, napszakok, napok, hónapok neve, ételek, naptár, napirend család, lakás, érzelmek, külső- belső tulajdonságok, fontos helyek a városban és vidéken.

Nyelvtan

Határozott és határozatlan névelők, a létezést és a birtoklást kifejező igék, mozgást jelentő igék, kérdőszerkezetek, állítás és tagadás, mennyiség és minőség kifejezése, visszaható igék, személyes és birtokos névmások, jelen idő, rendes és rendhagyó igeragozások, közvetlen jövő idő, helyhatározószók, időhatározó szavak, kijelentő mód, felszólító mód, az országnevekhez kapcsolódó elöljárószók, birtokos névelők, mutató névelők, melléknevek, hímnem, nőnem, összehasonlítás, általános alany.

Interkulturális ismeretek

A francia és a magyar üdvözlési szokások, a gesztusok fontossága, a telefonálás, a francia telefonszámok, frankofón országok a világban, levelezési szokások, képeslapírási szokások, a névjegykártya készítésének eltérő módja. A magyar és a francia nyaralási szokások összehasonlítása. Egy francia régió megismerése. (Normandia). A „magyar tenger”. Miért fontos nekünk a Balaton?

11. évfolyam (A2)

Kialakítandó cél:

A tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.

Kommunikációs szándékok

Egy önéletrajzi esemény elmesélése, az időtartam kifejezése, szállásfoglalás egy külföldi országban, külső és belső tulajdonságok árnyalt leírása, vélemény nyilvánítás, elégedettség, elégedetlenség kifejezése, vásárlás üzletben, tudakozódás a fizetési módokról, az időjárás ismertetése, segítség vagy útbaigazítás kérése és adása, utasítás vagy parancsadás, tiltás, eltanácsolás kifejezése, asztalfoglalás a vendéglőben, telefonon és személyesen, rendelés, fizetés, ételrecept ajánlása, saját iskola vagy munkahely bemutatása. Tetszés, nem tetszés kifejezése. Pozitív és negatív vélemény kifejezése. Válaszadás egy kérdőívre. Termékrendelés egy ruhakatalógus alapján. Baráti meghívólevél írása.

Lexika

Életrajzi elemek, az élet fontos állomásai, tervek, szándékok, hivatalos papírok, testrészek, a fizikai és lelki tulajdonságok, üzletfajták, áruházi osztályok, termékek, árak, pénz, csekk, hitelkártya, előnyök és hátrányok, színek, formák, anyagok, minták, stílusjegyek, stílusok, ruhák, kiegészítők, ékszerek, a vendéglátás helyszínei, az oktatási intézmények, óvoda, iskola, felsőoktatás, munkahelyek és foglalkozások, önéletrajz, időjárási kifejezések, a város részei, épületek, építmények, a falu, útiterv, mozgás árnyalt kifejezése, étkezési szokások, ételnevek, mennyiségek.

Nyelvtan

Múlt idő (passé récent, passé composé, imparfait) kifejezése, személyes névmások, azok különböző esetei, hangsúlyos alakok, időhatározók, helyhatározók, mutató névmások, egyszerű jövő idő, összehasonlítás, az y és en névmások, feltételes mód jelen idő, mennyiség- és minőségjelzők, az anyagnévelő, az anyagnévelő tagadása, mennyiséghatározás. A felsőfok kifejezése. Rendhagyó esetek.

Interkultrális ismeretek

Gesztusok és viselkedési szokások a vendéglőkben és az üzletekben, francia és magyar étkezési szokások, a francia vendéglő, a „Restos du Coeur” mozgalom, a gyorséttermek szerepe Franciaországban és Magyarországon, ételspecialitások a két országban, egy specialitás elkészítése recept alapján. A francia divat, divatházak, öltözködési stílusok. Coco Chanel élete. Párizs nevezetességei. Budapest nevezetességei.

12. évfolyam (B1)

Kialakítandó cél:

A tanuló megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni olyan témában, amelyet ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tudja írni a tapasztalatait és különböző eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá vázlatosan meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.

Kommunikációs szándékok

Történet elmesélése múlt időben. Egy tény leírása. Információkérés és adás egy programról, érdeklődési körök kifejezése, következmények, eredmény leírása, pozitív és negatív vélemény kifejezése, félelem és bánat, sajnálkozás, feltételezések, vágyak, szükségletek elmondása. Lelki, fizikai állapot kifejezése, a betegség tüneteinek elmondása. Tervek megfogalmazása, álláspontok kifejtése, indoklása. Valaki igazának elismerése, ellenvélemény kifejtése. Interjúkészítés. Plakátkészítés egy kulturális eseményhez. Érvelés. Reklamáció egy termék miatt, egy elmaradt program miatt. Videó- és filmrészlet megértése. Kritikai észrevételek megfogalmazása.

Lexika

Foglakozások, napirend, nyári munkalehetőségek, téli és nyári sportok, egyéni és csapatsportok, egészséges életmód, betegségek, kórházi osztályok, szakorvosok, kulturális események; színház, mozi, koncert, az évszakok és jellemzőik, éghajlatok, közép- és felsőoktatás. Tantárgyak, egyetemi szakok, tanulmányok. Munkahelyek. A média; televízió, rádió, műsorok, a sajtó, filmek, irányzatok, a film műfajai, színház, reklám.

Nyelvtan

A múlt idők rendszerezése (passé composé, imparfait), a régmúlt és az előidejűség kifejezése (plus-que parfait), idő-és helyhatározók, vonatkozó névmások, közép-és felsőfok kifejezése, feltételes mód múlt idő, a passzív szerkezet, a jelen idejű melléknévi igenév és a határozói igenév, függő beszéd, időegyeztetés szabályai, az irodalmi múlt idő (felismerés szinten).

Interkulturális ismeretek

A francia oktatás szerkezete, a magyar oktatás változásai , a bolognai folyamat. A Sorbonne. Híres sportolók, színészek, rendezők munkássága videofilmek és újságcikkek alapján. A munka és a szabadidő világa (cégek, szakszervezetek, utazási szokások). A francia sajtótermékek legfontosabbjai; Express, Le Monde, Nouvel Observateur, Elle, TV-Magazine… A francia film nagy korszakai; a némafilm képviselői, az „új hullám”és a mai filmsikerek. Régiók bemutatása: Gironde

13. évfolyam (B2)

Kialakítandó cél:

Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve ebbe a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Olyan szintű normális interakcióra képes anyanyelvű beszélővel, folyamatosan és spontán módon, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, és képes kifejteni a véleményét valamilyen témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Kommunikációs szándékok

Javasolni egy programot, megfogalmazni a célt, a szándékot. Érvelni, indokolni, és lemondani róla. Kifejezni az okokat és a következményeket. Követelményeket megfogalmazni, terveket kifejteni. Bosszankodást, reményt kifejezni. Egyetértést és egyet nem értést részletesen kifejteni. Részt venni egy internetes fórumon. Egy tárgy működését leírni. Bemutatni egy természeti tájat, részletesen leírni a növény-és állatvilágot. Jelentkezni egy álláshirdetésre. Szakmai önéletrajz írása, motivációs levél írása. Önálló szótárhasználat. Személyes és közösségi célok megfogalmazása. Elemezni egy történelmi, társadalmi vagy egy művészeti eseményt.

Lexika

Városvédő szervezetek, környezetvédelem, tudományok, technikai fejlődés, tudáscsere, egyesületek, közösségek, történelmi korok, események, művészeti ágazatok, irányzatok, tevékenységek, politikai tevékenység, politikai intézményrendszer, civil társadalom. Használati utasítás. Használati útmutató (gyógyszerek). Gépek és szerkezetek. Növény- és állatnevek, kőzetek, földrajzi kifejezések. Természeti jelenségek és természeti katasztrófák. A hivatalos levél, pályázat formai követelményei.

Nyelvtan

Személytelen szerkezetek, a kötőmód jelen idő (subjonctif présent), kötőmód múlt idő (subjonctif passé), ok- és célhatározók, összetett főnevek és melléknevek, a célhatározói és okhatározói mellékmondatok szerkezete, az ellentét és a tiltás kifejezése, összetett vonatkozó névmások, a szövegkoherencia feltételei, előidejűség a jövőben, a múlt idejű főnévi igenév.

Interkulturális ismeretek

Egyesületi élet Franciaországban, képzőművészek és művészetek a 19. és a 20. században, a Louvre és a Musée d’Orsay gyűjteménye. Nemzeti szimbólumok, történelmi fordulópontok, a francia forradalom és hatása az európai politikára, Napoleon, a gyarmati rendszer felbomlása. A lascaux-i ősemberlelőhely. Régiók bemutatása: Az Alpok és Provence. Filmek: A lascaux-i barlang (Palettes) , Wajda: Danton , Picasso kalandjai

Taneszközök, ismerethordozók

Tankönyvek: a Forum francia nyelvkönyv és munkafüzet, melyet a franciát, mint idegen nyelvet tanuló külföldi fiatalok számára fejlesztettek ki . Három kötetből áll.

A Forum 1 az A1-A2 szint

A Forum 2 a B1-B2 szint

A kommunikáció fejlesztését szolgálja a Guide pratique de la communication c. könyv hanganyaggal, hétköznapi beszédhelyzetekkel.

A nyelvtani gyakorlást a Grammaire progressif tankönyvcsalád és Karakai Imre 220 Nyelvtani gyakorlata segíti

A kortárs francia irodalomból szemelvények az A lire című könyvben találhatók, feladatokkal, feldolgozási ötletekkel.

Az iskolai könyvtárban található folyóiratok (Ensemble, Jeunes, Mômes), melyek a civilizációs ismeretek tanítására használhatók.

CD-ROM-ok, videófilmek DVD-k és CD-k a Budapesti Francia Intézet Médiatárában találhatók a franciát tanulók számára a francia civilizációval kapcsolatban.

A Magyarországon nézhető tv-csatornák (TV5, MCM, MEZZO, ARTE) és a hozzájuk tartozó weblapok anyagai lehetővé teszik a francia nyelvet tanulók és tanítók számára, hogy naprakész információkhoz jussanak a francia civilizáció bármely területével kapcsolatban.

   
 


Második idegen nyelv

Tantárgyi programok