Tantárgyi programok
 

Második idegen nyelv

5 éves gimnáziumi képzés

A második idegen nyelv tanításának célja

A képzésben a második idegen nyelv tanítása a 10. évfolyamon kezdődik, ahol francia, német és spanyol nyelv közül választhatnak a tanulók. Megelőzi egy nyelvi kommunikációs év, egy intenzív, heti 18 órás idegen nyelv tanulás, amely során valamennyi tanuló angol nyelvet tanul. Továbbra is megmaradnak az AKG pedagógiai céljai, a személyre szabott oktatás, az egyéni értékelés, a differenciált tanításra való törekvés és az életkori sajátosságokhoz igazodó pedagógiai gyakorlat. Az első idegen nyelv tanulása során a tanulók megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások céljával, feladat- és szövegtípusaival. Cél, hogy az adott nyelvet írásban és szóban, hétköznapi szinten alkalmazzák. A második nyelv tanulását megkönnyítheti az első nyelv elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A tanulók nyelvtanulási stratégiái és önbizalma szintén támogatják az újabb nyelv tanulását. A serdülőkorra magas szintű kognitív készségek alakulnak ki. A tanuló képes logikus, absztrakt gondolkodásra, igényli a nyelv rendszerszerű áttekintését. Emlékezete megbízhatóbbá válik és tartósabb lesz, tudása nagyobb összefüggésekbe ágyazódik. Anyanyelvi szókincse gyorsan bővül, és idegen nyelvi szókincse is nagymértékben bővíthető. Figyelme kitartóbb, de igényli a változatosságot. Ha sikerül motiválni, együttműködését megnyerni, a fegyelmezési problémák csökkennek, számíthatunk a belső fegyelem kialakulására. A kognitív készségek fejlesztése mellett a nyelvóra különösen jó lehetőségeket ad az érzelmi, esztétikai, erkölcsi érzékenyég és kifejezőkészség, a szociális készségek fejlesztésére.

Ahhoz, hogy a diákok később a munkájuk során az idegen nyelveket eszközként használni tudják, kommunikatív és gyakorlati nyelvtudással kell rendelkezniük. Egyéb műveltségi területeken szerzett tudásukat más nyelveken is képesnek kell lenniük kifejezni, használni.

Célunk tehát természetesen a nyelvtan, a szókincs, a nyelvi készségek megtanítása mellett az, hogy diákjaink beszéd és kommunikációs szándékaikat, érzelmeiket, interakciós szándékaikat, gondolataikat, vitakészségüket, véleményüket idegen nyelven is képesek legyenek kifejezni.

A nyelvoktatás során az interdiszciplináris elveket figyelembe véve igyekszünk a más tárgyaknál tanított anyagokat integrálni a nyelvórákba.

A célnyelvtanításban fontos szerepet játszik a célnyelvhez kapcsolódó kultúra és országismeret felfedezése és megismerése, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség magas szintre történő fejlesztése. A diákok megtanulják, hogy gondolataikat írásban is, szóban is nyelvtanilag helyesen, megfelelő szerkezeteket használva, folyékonyan, összefüggően és érthetően, a megfelelő előadásmódban és stílusban fejezzék ki; érveiket logikai szabályoknak megfelelően, meggyőzően, példákkal alátámasztva fejtsék ki; ill. a megvizsgált szövegek és témakörök közötti összefüggéseket felfedezzék és éretten megfogalmazzák.

Ahhoz, hogy a fenti célkitűzések megvalósulhassanak, figyelni kell a tanuló személyiségére, érdeklődésére valamint élettapasztalataira. Biztosítani kell számára, hogy a nyelvtanulás során valós problémákkal szembesülhessen, önálló véleményt alkothasson és nyilváníthasson, valós élethelyzetekben próbálhassa ki magát, ill. önálló tanulási és életstratégiákat dolgozhasson ki.

A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetenciák kialakítása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti a négy alapkészség (beszédkészség, beszédértés, olvasásértés és írás) területén. Ezen kívül természetesen a tanuló egyéb, személyes kompetenciáinak fejlesztése is folyik.

A kommunikatív nyelvtanítás célja a hatékony kommunikáció; a hangsúly a tartalmon, a mondanivalón van. Cél a kommunikatív kompetencia valamennyi összetevőjének harmonikus fejlesztése. A kommunikatív kompetencia fejlesztését elősegíti, ha a tanulók valós feladatok megoldásához, valós szituációkban használják a nyelvet, vagyis eszközként használják saját kommunikációs céljaik eléréséhez. Ugyanilyen fontos, hogy minél több lehetőségük adódjon arra, hogy autentikus nyelvi mintákkal találkozzanak a tanulás során.

A gyakorlásra fordított idő sokszorosára növelhető az óra céljainak megfelelő változatos interakciós formák alkalmazásával. A nyelvórán a csoport- és pármunka fokozott hangsúlyt kap; előtérbe kerül a tanárnak a tanulási folyamatot segítő szerepe. A nyelvi kommunikáció természetéből adódóan alapvető a résztvevők együttműködése.

Ez a korosztály látványosabb tempóban képes haladni az előző évfolyamokon jellemzőnél, ezért reálisan elvárható, hogy a második idegen nyelvből a 13. tanév végére az B1/B2 szintet elérje.

Fejlesztési feladatok

Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, melyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül lehetséges. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése a következőket jelenti:

 • a kötelező nyelvi oktatás végére a tanulók legyenek képesek egy vagy két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni;

 • a nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerésére;

 • a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni.

 • Általános célok és feladatok

  Cél a tantárgyakkal szemben kialakult gátak, negatív hozzáállás és frusztráció csökkentése, megszüntetése, és így –a lehetőségek szerint,- igyekszünk segíteni a nyelvekhez való pozitív viszony kialakítását.

  A kommunikációs készségek fejlesztésekor nagy hangsúlyt helyezünk a személyiséget fejlesztő célokra is, miközben magát az elsajátítható tudást adjuk át. A tanulók az órán különböző társas szituációkban, a mindennapi életükhöz közelálló helyzeteken keresztül gyakorolhatják az önkifejezés lehetséges formáit. Az órai társas helyzetek során a másokkal való együttműködés ösztönzi a diákok személyiségének fejlődését pl. az empátia, a kölcsönös odafigyelés területén.

  Idegen nyelvek tanulása elképzelhetetlen az adott népek kultúrájának és hagyományainak megismerése nélkül. Ezért érdekes, mindennapi életből vett anyagokkal igyekszünk felkelteni és fenntartani a diákok érdeklődését, valamint bővíteni tudásukat, rálátásukat a célnyelvi ország kultúrájára.

  Célunk, hogy a diákok a hétköznapi életben felhasználható, hasznosítható nyelvi ismeretekkel rendelkezzenek, valamint elsajátítsák az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen stratégiákat, amelyek ösztönözhetik őket az egész életen át tartó tanulásra.

  Részcélok

  Interkulturális ismeretek

  Kívánatos, hogy a diákok betekintést kapjanak a célország(ok) mindennapjaiba, irodalmába, művészetébe, történelmébe, jelenkori problémáiba, megismerkedjenek a fontosabb régiókkal, intézményekkel, híres emberekkel, stb. Fontos az is, hogy a tanulók saját kultúrájukba is betekintést tudjanak nyújtani.

  Az interkulturális készség a tanuló azon készségét jelenti, hogy képes más kultúrák tagjaival sikeres kapcsolatot felvenni, ápolni és megtartani. Bátorítani kell tehát akár a közvetlen (diákcsere), akár a közvetett (levelezés) kapcsolat felvételét más kultúrák tagjaival, és módszereket kell adni a tanulóknak ahhoz, hogy minél hatékonyabban megismerjék a másik kultúra sajátosságait.

  Tanulói tevékenységek, készségek fejlesztése

  Tanulói tevékenységek

  A kommunikatív nyelvtanítás célja a hatékony kommunikáció; a hangsúly a tartalmon, a mondanivalón van. Cél a kommunikatív kompetencia valamennyi összetevőjének harmonikus fejlesztése. A kommunikatív kompetencia fejlesztését elősegíti, ha a tanulók valós feladatok megoldásához valós szituációkban használják a nyelvet, vagyis eszközként használják saját kommunikációs céljaik eléréséhez. Ugyanilyen fontos, hogy minél több lehetőségük adódjon arra, hogy autentikus nyelvi mintákkal találkozzon a tanulás során. A gyakorlásra fordított idő sokszorosára növelhető az óra céljainak megfelelő változatos formák alkalmazásával. A nyelvórán a csoport- és pármunka fokozott hangsúlyt kap, előtérbe kerül a tanárnak a tanulási folyamatot segítő szerepe. A nyelvi kommunikáció természetéből adódóan alapvető a résztvevők együttműködése, kooperációja. A nyelvóra egyúttal jó lehetőség ezeknek a készségeknek a fejlesztésére.

  A készségek fejlesztése

  A való életben a nyelvi készségek általában nem izoláltan fordulnak elő a különböző tevékenységek során: egy levélre szóban válaszolunk, vagy egy újságcikkre, rádióműsorra írásban reagálunk stb. Éppen ezért fontos, hogy a nyelvi készségeket a tanórán is lehetőleg integráltan fejlesszük. Azt is fontos figyelembe venni, hogy a receptív készségeknek jelentős szerepe van a produktív készségek megalapozásában.

  A hallott szöveg értése és a beszédkészség

  A beszédértés és a beszédkészség egymással szorosan összefüggnek, és egymást kiegészítik. A természetes interakcióban a kommunikáció résztvevője az egyik pillanatban beszélő, a másikban hallgató Ezt figyelembe véve a két készséget integráltan kell fejleszteni. Egyaránt törekedni kell arra, hogy a tanulók a beszélgetésekben részt tudjanak venni, azaz néhány szóval, egy-két mondattal be tudjanak kapcsolódni, reagálni tudjanak és arra, hogy egy összefüggő esemény- vagy gondolatsort megértsenek, illetve folyamatos beszédben kifejtsenek (különböző játékos feladatok, rögtönzések, szerepjátékok, kiselőadások, problémamegoldó feladatok, kötetlen beszélgetések és viták).

  A különböző típusú magnós és videós szövegek hallgatása egyaránt fontos részei a hallott szövegértés fejlesztésének. A szöveghallgatás mindig legyen előkészített, a feladatok legyenek változatosak és segítsenek a figyelem irányításában, a lényeg kiszűrésében (pl. vizuális és hallott információ összevetése, információk sorrendbe rakása, igaz-hamis válaszok, táblázatkitöltés stb.)

  A beszédértés területén ki kell fejleszteni azokat a stratégiákat, amelyek segítségével a tanulók ki tudják szűrni egy hosszabb közlés lényegét, megtalálják a keresett információt, követni tudnak hosszabb, összefüggő szövegeket, esetleges vizuális információk fölhasználásával.

  A hallás utáni értés és az interakciós készség fejlesztésének elengedhetetlen eszköze a célnyelvi óravezetés és kommunikáció.

  Az olvasott szöveg értése

  Az olvasásának sokféle célja van, a szövegértésnek sokféle módja. Ennek megfelelően sokféle szövegfajtával kell megismerkedni. Már kezdő szinttől szorgalmazni kell a globális és a részletes szövegértést segítő feladatok végzését. Minél magasabb szintre jutnak el a tanulók a nyelvtanulásban, annál nagyobb jelentősége van az olvasásának.

  Az íráskészség

  Az íráskészség fejlesztése során valós feladatok megvalósítására van szükség (rövid üzenetek, utasítások, üdvözletek, levelek írása stb.). Lényeges, hogy a témák megfeleljenek az életkornak, nyelvi szintnek és egyéni érdeklődésnek és ne csak a tanárnak, hanem valódi olvasóközönségnek szóljanak (levelezőpartner, faliújság stb.).

  Fontos, hogy a tanulók koherens szövegeket tudjanak alkotni, tudják alkalmazni a megfelelő stílust, és eleget tegyenek a helyesírás, nyelvhelyesség, külalak követelményeinek.

  Szabadon tervezhető tanórai foglalkozások anyaga

  A szabadon tervezhető órák témái (például):

 • vizsgára való felkészülés,

 • versenyekre való készülés,

 • irodalmi szövegek feldolgozása,

 • idegen nyelvű műsorok készítése iskolai rendezvényre,

 • zenehallgatás,

 • daltanulás,

 • országismereti témák feldolgozása,

 • színház-/ mozilátogatás,

 • filmvetítés,

 • idegen nyelvű tv-műsorok megtekintése,

 • tanulói igény szerint a már tanult témák ismétlése,

 • Évenkénti célok

  Az évenkénti célok meghatározásánál az Európai Tanács által meghatározott nyelvi szintleírásokat vettük alapul.

  10. évfolyam: Cél a tanév végére az A1-es szint elérése.
  11. évfolyam: Cél a tanév végére az A2-es szint elérése.
  12. évfolyam: Cél a tanév végére a B1-es szint elérése.
  13. évfolyam: Cél a tanév végére a B2-es szint elérése.

  Órakeret

  A második idegennyelv tanítása az angol nyelvvel párhuzamosan történik. A nyelvi kommunikációs év (9. évfolyam) után a 10. és a 11. évfolyamon heti 4-4 órában tanulják a tanulók a második idegen nyelvet. A 12. és 13. évfolyamon a második idegennyelv óraszáma eggyel növekszik, azaz 5 órát jelent hetente.

  Értékelési rendszer

  Egyik legfontosabb értékelési forma a nyelvórákon a folyamatos értékelés, melyet a tanár végez annak érdekében, hogy tanulóit a tanulásban segítse, ösztönözze. Visszajelzéseinek fontos része a bíztatás, mely a szükséges javításokkal, tapintatosan megfogalmazott bírálattal együtt arra irányul, hogy segítse a helyes önértékelés és önbizalom kialakulását.

  Másik értékelési forma a félévenkénti szöveges értékelés, ahol a nyelvtanár a kommunikatív kompetencia valamennyi elemét és a nyelvi készségeket értékeli. Értékeli a tanuló előrehaladását önmagához és a csoport egészéhez képest, valamint a jó előre megfogalmazott követelmények szempontjából.

  Az értékelés kitér a kommunikatív kompetencia valamennyi elemére, tehát méri a tételes tudást (szókincs, nyelvtan, helyesírás, kiejtés, szövegalkotás és nyelvhasználat szabályai), valamint a nyelvi készségeket és tevékenységeket (hallott és olvasott szöveg értése, beszéd, írás, közvetítés).

  A napi gyakorlatban előforduló ellenőrzések alkalmával a nyelvórákon nem osztályzattal, hanem százalékokkal jelzi a nyelvtanár az elvégzett feladatok minőségét. Év végén (12.-13.-ban félévkor is) a tanulók éves teljesítményük alapján osztályzatot kapnak.

  Tanórán kívüli tevékenységek

  A nyelvi órák mellett az iskolában működő idegen nyelvi színjátszó csoportok, az idegen nyelvterületre tervezett tanulmányutak elősegítik a nyelv iránt való érdeklődés fenntartását, a tanultak elmélyítését. Tanulóinkat a nyelvtanárok ösztönzik a tanulmányi versenyeken való részvételre.

  Szükséges tárgyi feltételek, taneszközök

  A nyelvoktatás megfelelő fizikai környezetben zajlik. Az adott létszámot elbíró termekben tanulnak a diákok. Minden terem felszerelt magnetofonnal, videolejátszóval, írásvetítővel és diavetítővel. Minden évfolyam rendelkezik saját laptoppal, projektorral és CD-lejátszóval ezenkívül lehetőség van DVD-lejátszó használatára. Az idegen nyelvi munkaközösség rendelkezik három CD-lejátszóval, amit bármely nyelvtanár szabadon használhat. Az iskola könyvtára jól felszerelt idegen nyelvű irodalommal, szótárakkal, napilapokkal, aktuális folyóirattal. Az iskolában használt tankkönyvekhez minden nyelvtanár rendelkezik tanári kézikönyvvel, ezenkívül a könyvtárban fellelhető számos kiegészítő anyag, amely folyamatosan bővül. A tanári szobákban lehetőség nyílik számítógép- és internethasználatra. A diákok számára egy számítógépterem és a könyvtár biztosít számítógép- és internethasználati lehetőséget.

     
   


  Francia nyelv
  Német nyelv
  Spanyol nyelv

  Tantárgyi programok