Tantárgyi programok
 

Spanyol nyelv

5 éves gimnáziumi képzés

10. évfolyam (A1)

Kialakítandó cél:

A tanuló megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni, és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

Kommunikációs célok

Lexika

Spanyol nyelvű országok nevei, ABC, számnevek, nemzetiségek nevei, családi állapot, kedvtelések, foglalkozások, tanulmányok, személyiségjegyek. Családi viszonyok. Utazás, szabadidős tevékenységek, turizmus, közlekedési eszközök, évszakok, hónapok nevei. A város: szállás típusok, szolgáltatások, helyszínek. Bolt típusok és termékek nevei. Pénznemek, színek, ruhadarabok és használati tárgyak nevei, öltözködési stílusok. Születésnapi ünnep, ajándékok. Az emberi test részei, külső jellemvonások, sporttevékenységek. A hét napjai.

Nyelvtan

A határozott névelő. A főnevek száma, neme. Személyes névmások alany esete. Mutató névmás. A SER létige ragozása. Az - AR, - ER, - IR végződésű szabályos igék Presente de Indicativo ragozása. A visszaható ige. A melléknév száma, neme. Birtokos névmások. Az Objeto Indirecto-val járó igék használata: INTERESAR, GUSTAR. Az e < ie tőhangváltós ige: QUERER. A létigék: HAY, ESTAR. A birtok: TENER. Kérdőszavak, kérdő mondatok. Ragozott ige + Infinitivo szerkezet: PREFERIR, QUERER, NECESITAR, TENER QUE. A számnevek egyeztetése. Mutató névmások: egyeztetett és semleges alakok. Az o < ue tőhangváltós ige: PODER. A hangsúlytalan személyes névmások: tárgyas és részes eset: Pronombres Personales de Objeto Directo, Objeto Indirecto. Az u < ue tőhangváltós ige: JUGAR. Rendhagyó igék Presente de Indicativo ragozása: DAR, IR, HACER. Az időhatározók használata. Tagadás: no, nunca. Mennyiség jelzők, határozók: muy, mucho… etc. A főnevek neme: típusosan rendhagyó alakok. Szerkezetek Infinitivo-val: HAY QUE, SER + Adjetivo.

Csoportos feladatok, szerepjáték

Interkulturális ismeretek

11. évfolyam (A2)

Kialakítandó cél:

A tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.

Kommunikációs célok

Lexika

Nyelvtan

Csoportos feladatok, szerepjáték

Interkulturális ismeretek

12. évfolyam (B1)

Kialakítandó cél:

A tanuló megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni olyan témában, amelyet ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tudja írni a tapasztalatait és különböző eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá vázlatosan meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.

Kommunikációs célok

Lexika

Nyelvtan

Csoportos feladatok, szerepjáték

Interkulturális ismeretek

13. évfolyam (B2)

Kialakítandó cél:

Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve ebbe a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Olyan szintű normális interakcióra képes anyanyelvű beszélővel, folyamatosan és spontán módon, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, és képes kifejteni a véleményét valamilyen témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Kommunikációs célok

Lexika

Nyelvtan

Csoportos feladatok, szerepjáték

Interkulturális ismeretek

Tankönyvek:

A1 szint - Gente – Új Kiadás 1. kötet. (1 – 5)
A2 szint - Gente – Új Kiadás 1. kötet (6 – 11)
B1 szint - Gente – Új Kiadás 2. kötet
B2 szint - Gente – Új Kiadás 3. kötet

   
 


Második idegen nyelv

Tantárgyi programok