Tantárgyi programok
 

Természetismeret

5 éves gimnáziumi képzés

Alapképzés

A természettudományi tárgyak alapképzésének célja

1. Interdiszciplinaritás – holisztikus szemlélet kialakítása

A XX. század végére egyre jobban differenciálódtak a természettudományok. A hagyományos kategóriák (biológia, földrajz, kémia, fizika) értelmüket vesztették. Tükrözi ezt a felsőfokú képzés is, ahol ma már például külön molekuláris biológus és külön ökológus képzéseket találhatunk meg. Mindevvel párhuzamosan felértékelődött az egyes részterületek közti kapcsolatokat kiaknázó interdiszciplináris kutatások szerepe, elég csak a magkémiát vagy a pszichoneuro-immunológiát említeni.

A középiskola szerény óraszáma nem teszi lehetővé, hogy természettudományokat a naprakész ismereteknek megfelelően de a hagyományos felosztásban tanítsuk. Lehetőségünk van azonban arra, hogy kialakítsunk egy egységes természetképet, olyat mely az egyes természettudományos problémákat nem a tárgyak felől közelíti meg ("ezt nem tudom, ez kémia"), hanem a megoldásaik felől.

2. Környező világ jelenségeinek megértése

Ismerje meg saját testének felépítését és folyamatait, természeti és technikai környezetésnek alapvető szerkezetét és mechanizmusait. Legyen képes mindezt rendszerben látni, ismerje fel a felépítés és a működés közti összefüggéseket. Mindezen ismeretek nélkül ugyanis a természettudományos ismeretek csak száraz adatok maradnak, melyeknek a saját életére nincsen hatása. Enélkül az a belső motiváció sem alakulhat ki, ami a valódi, elmélyült ismeretszerzés feltétele.

3. Globális érzékenység, globális felelősség kialakítása

Lássa át a bioszféra rendszer voltát, annak sérülékenységét, az ember szerepét a bioszférában. Tudatosuljon benne az ember hatásának nagyságrendje, annak következményei és az evvel járó felelősség. Legyen képes ellenállni a fogyasztói társadalom által sugallt képeknek, lássa meg azok káros oldalát is. Lássa meg, mi a saját szerepe a globális folyamatokban és hogyan képes azon változtatni.

4. Természeti értékek ismerete és értékelése

Ismerje fel és ismerje el szűkebb (lakóhely) és tágabb környezete (ország, világ) természeti értékeit. Legyen képes mérlegelni a természeti károkozás súlyát, a természeti értékek védelmének fontosságát. Érezzen felelősséget ezek védelméért, működjön közre a védelem megvalósításában.

5. Tudományos műveltség a XXI. Században

Ismerve a tudományosság alapelveit és kritériumait valamint a természettudományok történeti-filozófiai hátterét, legyen képes eligazodni a modern természettudományok rendszerében. Tudja, hol húzódnak a tudományos kutatás frontvonalai, mik az egyes területek kulcskérdései. Legyen tisztában a jelenleg folyó kutatások jelentőségével és szerepével. Legyen képes különbséget tenni az alkalmazott- és az alapkutatás között és lássa be az utóbbi fontosságát.

6. Információ megszerzésének és rendszerezésének képessége

A napjainkban ránk zúduló információs áradatból legyen képes kiszűrni a tudományosság kritériumainak megfelelő állításokat. Tudjon különbséget tenni tudomány és áltudomány között. Alakuljon ki egyfajta immunitása a tudományoskodó állításokkal szemben. Minél több információforrás használatára legyen képes.

Legyen képes az információhalmazban keresni és ismerje azokat a kiindulópontokat, ahonnan az információszerzés során elindulhat. Legyen képes a lényeget meglátva kutatni, ne vesszen el az részletekben. Legyen képes a megszerzett információkat a már felállított és megismert rendszerekbe elhelyezni.

Tekintse a tanárt partnernek az információszerzésben (egyfajta információ-managernek).

7. Tudományos gondolkodás, kutatás elveinek, módszereinek megismerése

Ismerje meg a tudományos metódust. Legyen képes problémákat felvetni, azok megoldására vizsgálatokat végezni. Hipotézist készíteni, azt tesztelni, majd a megtenni a végső állításokat. Ismerje meg az axiómák, törvények, hipotézisek, sejtések közti különbségeket. Ismerje meg az egyes módszereket a gyakorlatban, lássa azok előnyeit, hibáit, korlátait. Tudja rögzíteni és értelmezni a kapott eredményeket. Ismerje fel a tudományos eredmények tranziens jellegét.

Ismerje meg, milyen lépésekben alakult ki a tudományos vizsgálati módszer. Legyen képes különbséget tenni különböző kultúrák különböző tudományos paradigmái között, tudja azok állításait ezen paradigmáknak megfelelően kezelni.

8. Érthető, világos alapfogalmak nyilván elsajátítása

A korábban említett célok úgy érhetők el, ha a diákok az alapfogalmakkal teljesen tisztában vannak. Ehhez azokat érthető, világos módon, a mindennapi élet tapasztalataiból levezetve kell megfogalmazni. Ezek elsajátítása, segítheti őket hozzá azután a természettudományos kreativitás használatához.

9. Absztrakciós képesség, modellalkotás elsajátítása

A tudományos gondolkodás alapvető része az absztrakciós képesség, ennek kialakítása az egyik elsőrendű cél ebben a szakaszban. Legyen képes a partikulárisban meglátni az általános problémát, az egyedi válaszból következtetni az általános megoldásra. Mindehhez kulcs a modellalkotás képessége, mely a kezdeti makett készítéstől az elvont matematikai modellek felhasználásáig terjed.

10. Science literacy

Cél, hogy a diákok valamelyes jártassággal mozogjanak a természettudományok területén. Nem kell kis tudósoknak lenniük, nem kell, hogy minden kérdésre választ tudjanak adni. Sokkal inkább arra van szükség, hogy érdeklődéssel forduljanak tudományok felé, legyenek képesek megérteni az ő szintjükön és nekik szóló irodalmat. Ismerjék fel, hogy a természettudományos ismeretek a világ egy fontos olvasatát adják, legyenek képesek ennek értelmezésére.

11. "Otthonosság" érzete a világban

Mindezen célok megvalósulásával lehetővé válik a diákok számára, hogy egyfajta otthonosság érzetével mozogjanak, tágabb és szűkebb környezetükben, sőt saját testükben is. Cél, hogy a természettudományos jelenségek és magyarázatok megismerése által jobban megtalálják a helyüket a világban.

Követelmények a program/tárgy elvégzése után

Képesség

A. problémafelismerés

B. ismeretszerzés

 1. megfigyelés
 2. kísérletezés
 3. mérés
 4. szelektálás

C. feldolgozás

 1. értékelés
 2. rögzítés
 3. modellkészítés
 4. makettkészítés
 5. rendszerezés
 6. szabályfelismerés

D. alkalmazás

 1. tervezés
 2. szelektálás
 3. predikciók
 4. bemutatás

Tárgyi tudás

A tantervekben meghatározott alapismeretek elsajátítása.

Értékelés módja

9-11. évfolyam

Az epochák értékelése

Az elégtelen epocha javítása

Az év végi érdemjegy

12-13. évfolyam

Tananyag évfolyamonként

Évfolyam

Tárgy1

Óraszám

epochák

Középszinten

Emelt szinten

9.

Csillagászat
Egészséges életmód
Elsősegély

20
20
10

 

 

 

10.

Földrajz
Fizika

180 3 epocha
3 epocha

 

 

11.

Kémia
Biológia

180 2 epocha
4 epocha

 

 

12.

Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz

   

96
96
96
96

160
160
160
160

13.

Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz

    87
87
87
87
145
145
145
145

9. évfolyam tantervi programok

Csillagászat

Óraszám

Óra címe

Minimális követelmény

1.

Az idő és a tér Az idő fogalmának és az időfelfogások alaptípusainak ismerete,
a világvallások és a mai tudomány tér és időszemléletének áttekintése

2

A Világegyetem keletkezése

Kozmosz-keletkezési elméletek áttekintő ismerete,
az Ősrobbanás elméletének kimerítő ismerete,
legyen képes különbséget tenni a tudomány feltevései és bizonyítottnak vélt megállapításai közt különbséget tenni

3.

A Világegyetem fejlődése

Ismerje a Világegyetem fejlődésének lépéseit, a kialakuló elemi összetevőket és erőket, a kialakulás idejével együtt és az Ősrobbanás elméletének bizonyítékait

4.

A Kozmosz felépítése

Be tudja mutatni a Kozmoszt felépítő egységeket, ismerje azokat, ill. a megismerésükre irányuló kutatások fontosabb irányait

5.

Csillagászattörténet I.

Legyen áttekintése a neolitikumi és a bemutatásra került ókori (mezopotámiai, egyiptomi, stb.) kultúrák, ill. néhány természeti nép csillagászati ismereteiről, eredetmondáiról
képes legyen önállóan feldolgozni és különböző módon prezentálni a kapott szövegeket, forrásokat

6.

Csillagászattörténet II.

Legyen áttekintő ismerete az ókori Görögország csillagászainak munkásságáról,
képes legyen visszaadni a tanult bizonyításokat, gondolatmeneteket részletesen, azok lépéseit, következtetéseit

7.

Csillagászattörténet – gyakorlati óra

A csillagászattörténetben megjelenő egyszerűbb eszközök felidézése, készítése, használata

8.

Csillagászattörténet III.

Tablók készítése az eddig megismert kultúrák csillagászati ismereteiről
legyenek képesek azokat a többiek számára bemutatni, kiemelve azoknak a korábbiakhoz képest korszakalkotó vonásait
kiállítás rendezése az elkészült anyagokból

9.

Csillagászattörténet IV.

Emelje ki a csillagászat „Nagy Fordulatának” jelentősebb gondolatait, ismerje a megismert legnagyobb csillagászok rövid életútját, téziseit, bizonyításait
el tudja helyezni azokat a kor tudománytörténetében

10.

Világképek - gyakorlat

Kiállítás készítése a csillagászattörténetben megjelenő világképekről adott, vagy tetszés szerinti formában, anyagokból

11.

Tudománytörténet – a naptár

Az európai és más kontinensek időszámítás-történetének áttekintő ismerete

12.

A csillagok élete és halála

Legyen tisztában a különböző csillagtípusok fejlődési útjaival, azok feltételeivel, képes legyen itt is pontosan használni a szakkifejezéseket

13.

Naprendszer I.

A Naprendszer elemeinek és kialakulásának átfogó ismerete,
legyen képes a Föld,- és a Jupiter típusú bolygókról általános képet adni, bírjon a bolygókról alapvető információkkal

14.

Naprendszer II.

A Naprendszer elemeinek és kialakulásának átfogó ismerete,
legyen képes a Föld,- és a Jupiter típusú bolygókról általános képet adni, bírjon a bolygókról alapvető információkkal

15.

Tájékozódás a földi térben és időben

A fokhálózat, a napi időszámítás és a helymeghatározási módszerek elméletének és gyakorlatának ismerete, és tantermi, ill. terepi begyakorlása,
feladat-megoldási készség erősítése

16.

Távérzékelés, műholdak

Legyen átfogó ismerete a távérzékelésről és a műholdfajtákról

17.

A GPS

Ismerje a GPS elméletét és tudja kezelni, ill. számítógéppel útvonalat feldolgozni, megjeleníteni, adatokat leolvasni

18.

Mai kutatási irányok

Legyen áttekintése a legújabb kutatási irányokról, kiemelve néhányat (pl. Mars-kutatás)

19.

Összefoglalás

20.

Dolgozatírás

Egészséges életmód

Óraszám

Óra címe Minimális követelmény

1.

A vírusok Ismerje a vírusok által okozott betegségeket, és a védekezést a kórokozókkal szemben.

2.

A baktériumok Ismerje a baktériumok által okozott betegségeket, és a kórokozókkal szembeni védekezést.

3.

Az emberi bőr Ismerje a bőr változásait az életkorok függvényében, a helyes bőrápolást.

4.

A mozgás Ismerje a rendszeres mozgás szerepét a szervezet egészséges működésében, a mozgásszegény életmód következményeit.

5.

A táplálkozás 1. Ismerje a legfontosabb tápanyagokat, a vitaminok hatásait, az egészséges táplálkozást.

6.

A táplálkozás 2. Ismerje a táplálékkiegészítők, íz- és aromaanyagok veszélyeit, az E-számokat. A betegségek és a túlsúly kapcsolatát.

7.

A légzés 1. Ismerje a légzőszervekre ható környezeti ártalmakat, a dohányzás káros hatásait.

8.

A légzés 2. Ismerje a szennyező gázok és a porszennyezés hatásait az ember légzőszervi rendszerére.

9.

A keringés Ismerje a szív- és érrendszeri betegségeket és azok megelőzéseit.

10.

Ellenőrzés  

11.

Az immunitás Ismerje a környezetszennyező vegyületek hatásait az immunrendszerre. Allergiás megbetegedések, pollenallergia.

12.

Az ember szaporodása Ismerje az ivarszervek higiéniáját, a nemi úton terjedő betegségek megelőzését, a védekezést, a nemzőképesség és az élvezeti cikkek fogyasztásának kapcsolata.

13.

Az ember egyedfejlődése Ismerje a magzat fejlődését károsító környezetszennyezéseket, a koraszülések és az élvezeti cikkek fogyasztásának kapcsolata

14.

A szülés. Ismerje a szülés folyamatát.

15.

Ellenőrzés  

16.

Egészségügyi ismeretek 1. Ismerje az idegrendszer működését befolyásoló élvezeti- és kábítószerek káros hatását, a szenvedélybetegségeket. Hozzászokás, függőség, hatásuk az egyén és a társadalom szintjén.

17.

Egészségügyi ismeretek 2. Ismerje az utódvállalás, családtervezés, genetikai tanácsadást és a terhesség gondozással kapcsolatos kérdéseket.

18.

Környezet- egészségtan 1. Ismerje a levegő-, víz-, talajszennyeződéseket.

19.

Környezet- egészségtan 2. Ismerje a levegő-, víz-, talajszennyeződéseket és azok káros hatásait az emberi szervezetre.

20.

Ellenőrzés  

Elsősegély

Óraszám

Óra címe

Minimális követelmény

1.

Segélynyújtás lépései

Legyen tisztában a felismerés, a segélyhívás és a segélynyújtás alapvető lépéseivel

2

Betegvizsgálat

Ismerje a betegvizsgálat lépéseit, mutassa be gyakorlatban

3.

Légútbiztosítás

A légútbiztosítás lehetőségeinek ismerete, bemutatása

4.

Vérzések

Ismerje a vérzések típusait, mutassa be az artériás nyomópontokat, a fedő- és nyomókötést, továbbá a parittya- és sapkakötést

5.

Törések

Ismertesse a törések típusait, rögzítésük lehetőségeit

6.

Égés

A kilences szabály, az égési fokozatok, valamint ellátásuk ismertetése.

7.

Marási sérülések

Legyen tisztában a marási sérülések ellátásával, bőr, szem, nyelő- és légcsőmarásokkal.

8.

Mérgezések

Mutassa be a gáz és vegyszermérgezések típusait, tüneteit, ismertesse ellátásuk lépéseit

9.

Tömegbalesetek

Tömegbaleset fogalmának ismertetése, helyszínbiztosítás, balesetfelszámolás lépései

10.

Szituációs gyakorlat

Tantervi programok

Földrajz

1. epocha

Óra címe

Minimális követelmény

A Föld, mint égitest

Ismerje a nap,- és évszakok változásának okait és következményeit
alakuljon ki feladatmegoldó-készség az ezekkel kapcsolatos feladatoknál

A Föld belső szerkezete

Rendelkezzen konkrét információkkal a belső szerkezetről, a Föld mágneses teréről, és a kőzetlemezek, ill. a geoszférák általános jellemzőiről, a bennük zajló mozgásokról., képes legyen átlátni a sávosan változó nyomás,- és sűrűség viszonyokat

Lemeztektonika

Tudja megnevezni a nagy kőzetlemezeket, tudja megmutatni határaikat térképen, és képes legyen végigvezetni az egymáshoz képest elmozduló lemezek következtében kialakuló felszíni jelenségeket, a vulkanizmus különböző fajtáit, az utó,- és kísérő jelenségekig

Hegységképződés – gyakorlati óra

Ismerje a hegységképződés fajtáit, és képes legyen háromdimenziós, a működést keresztmetszetben is bemutató modellt alkotni róla

Kőzetfelismerés

Legyen képes felismerni a legfontosabb kőzetfajtákat a gyakorlatban és ismerje azok kialakulásának körülményeit, ill. legyen áttekintése a földtörténeti korokról

Ellenőrzés

 

A légkör - bevezetés

Ismerje a légkört alkotó anyagokat, a benne lezajló folyamatokat, szerkezetét és a napsugárzás útját a légkörben

Az időjárás elemei

Legyen képes elemenként és egységben látni az időjárás elemeit, azok együttes hatásmechanizmusát,
tudja értelmezni az időjárás-jelentéseket
tudjon alapszintű számítási feladatokat megoldani

Az általános légkörzés és a légszennyezés

Lássa át a nagy földi légkörzés mechanizmusát, nyomás,- és hőmérséklet-viszonyait, és a légszennyezést, ill. saját szerepét a problémák megoldásában

A vízburok - bevezetés

Ismerje a tengervíz fizikai, kémiai, hőmérsékleti jellemzőit, a víz körforgásának fontosabb elemeit,
be tudja jelölni a tengeráramlatokat térképen
ismerje a tengerjárást alakító hatásokat

Felszín alatti vizek

Legyen áttekintése a felszínalatti vizek főbb jellemzőiről,
képes legyen keresztmetszeti ábráról forrástípusokat megnevezni

Felszíni vizek

Képes legyen átlátni a különböző folyószakasz-jellegeket,
azokat a Duna magyarországi szakaszát ábrázoló térképen bejelölni
ismerje a tótípusok kialakulásának folyamatát, példákkal
legyen megalapozott véleménye a vízszennyezésekről, különösen hazánk speciális helyzetével kapcsolatban

A kőzetelőkészítés és a talaj

Ismerje a kőzetek pusztulásának, átalakulásának és a talaj kialakulásának legfontosabb lépéseit
legyen képes átfogó talajvizsgálatot végezni

A jég és a szél és a felszín alatti vizek felszínformálása

Gyakorlatban, modellezéssel tudja bemutatni a felszínformáló erők munkáját
értse a kialakuló formákat kialakító hatásmechanizmusokat

Ellenőrzés

 

2. epocha

Óra címe

Minimális követelmény

Földrajzi övezetesség

Legyen képes maketten, ábrán bemutatni a napsugárzás változása következtében kialakuló szoláris öveket, az övezetek főbb jellemzőit, az egyes öveket módosító hatások értelmezésével

Népesség,- és településföldrajz I.

A népességrobbanások okainak, idejének ismeretén túl szükséges azok környezeti következményeit ismerni, ill. a népesség szerkezetét grafikonon ábrázolni tudni, korfákat, korfatípusokat elemezni

Népesség,- és településföldrajz II.

Szükséges a nagyrasszok általános ismerete,
lássa a népesség területi eloszlását kialakító hatásokat,
rendelkezzen számszerű információkkal is az eloszlásról
ismerjen fel alaprajztípusokat, tudjon példákat megnevezni mindegyikhez
legyen képe az urbanizációról, az urbanizációról a világ különböző részein és hatásairól, tudjon képek alapján ezekről beszélni

Családfakutatás

A korábban kiadott és feldolgozásra került feladat bemutatása

Magyarország földrajza I.

Természeti képének, földtörténetének, adottságainak, régióinak átfogó ismerete,
a saját környezet feldolgozása különmunka formájában

Magyarország földrajza II.

Magyarország gazdaságának jellemző vonásai. A gazdaság fő ágai, ágazatai, területi és szerkezeti átrendeződése, annak okai és társadalmi-gazdasági következményei, külgazdasági kapcsolataink

Magyarország földrajza III.

Lássa át a népességföldrajzi folyamatokat és azok következményeit, a népesség nemzetiségi összetételének változásait, következményeit, és az alapvető vallásföldrajzi jellemzőket a Kárpát-medencében

Ellenőrzés

 

A világgazdaság

Képes legyen használni a világgazdaságot, piacgazdaságot jellemző szakkifejezéseket, ismerje ágazatait, tendenciáit, a globalizáció különböző oldalait, a centrum-periféria fogalmát, példákon keresztül is tárgyalva azokat, ill. a fenntartható fejlődés fogalmát

Európa természeti képe

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens természeti képéről, az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzőiről, a fontosabb ásványkincseiről

Nyugat-Európa gazdasága

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens gazdasági képéről, a jelentősebb országoknak a földrészen betöltött szerepéről

Kelet-Európa gazdasága

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens gazdasági képéről, a jelentősebb országoknak a földrészen betöltött szerepéről

Nyugat-Európa társadalmi földrajza

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens társadalmi képéről

Kelet-Európa társadalmi földrajza

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens társadalmi képéről

3. epocha

Óra címe

Minimális követelmény

Afrika természeti képe

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens természeti képéről, az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzőiről, a fontosabb ásványkincseiről

Afrika gazdasága

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens gazdasági képéről, a jelentősebb országoknak a földrészen betöltött szerepéről

Afrika társadalmi földrajza

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens társadalmi képéről

Ázsia természeti képe

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens természeti képéről, az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzőiről, a fontosabb ásványkincseiről

Ázsia gazdasága

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens gazdasági képéről, a jelentősebb országoknak a földrészen betöltött szerepéről

Ázsia társadalmi földrajza

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens társadalmi képéről

Ellenőrzés

 

Észak-Amerika természeti képe

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens természeti képéről, az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzőiről, a fontosabb ásványkincseiről

Észak-Amerika gazdasága

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens gazdasági képéről, a jelentősebb országoknak a földrészen betöltött szerepéről

Észak-Amerika társadalmi földrajza

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens társadalmi képéről

Dél-Amerika természeti képe

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens természeti képéről, az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzőiről, a fontosabb ásványkincseiről

Dél-Amerika gazdasága

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens gazdasági képéről, a jelentősebb országoknak a földrészen betöltött szerepéről

Dél-Amerika társadalmi földrajza

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens társadalmi képéről

Ausztrália természeti képe

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens természeti képéről, az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzőiről, a fontosabb ásványkincseiről

Ausztrália gazdasága

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens gazdasági képéről, a jelentősebb országoknak a földrészen betöltött szerepéről

Ausztrália társadalmi földrajza

Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a kontinens társadalmi képéről

Ellenőrzés

 

Fizika

1. epocha

Témakör

Minimális követelmény

Egyenes vonalú egyenletes mozgás Egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata. A sebesség fogalma.
Változó mozgás A változó mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői.
Hajítás A szabadon eső test mozgása. A függőleges és vízszintes hajítás
Egyenletes körmozgás Az egyenletes körmozgás kísérleti vizsgálata, „haladó” mozgásként való jellemzése, az egyenletes körmoz­gás gyorsulása. Az egyenletes körmozgás és forgómozgás leírása szögjellemzőkkel. Kapcsolat a körmozgás kétféle le­írása között.
Newton I. törvénye A tehetetlenség fogalma. Newton I. törvénye és az inerciarendszer
A tömeg A tömeg fogalma és mérése
A lendület Lendület, lendület-megmaradás, zárt rendszer
Newton II. és III. törvénye Erőhatás, erő. Newton II. és III. törvénye
Erőhatások Több erőhatás együttes eredménye. A vizsgált mozgások dinamikai feltétele. Különféle erőhatások és következményeik. Az erőtörvények.
Az energia Energia, energiaváltozás. A munka és kiszámítása
A munka Az emelési, súrlódási, feszítési és gyorsítási munka, mozgási energia, munkatétel
Teljesítmény, hatásfok Teljesítmény, hatásfok
A mechanikai rezgések A mechanikai rezgések kísérleti vizsgálata és jellemzői.
A harmonikus rezgés A harmonikus rezgés dinamikai feltétele. A rezgő rendszer energiája
Hullámmozgás Mechanikai hullámok kísérleti vizsgálata és jellemzői, hullámok viselkedése új közeg határán, hullámok találkozása, interferencia, állóhullámok

2. epocha

Témakör

Minimális követelmény

Ismétlés
 • Sebesség, erő fogalmának ismétlése
 • Munka, forgatónyomaték ismétlése
 • A tanult mechanikai fogalmak felfrissítése
 • a fizikai mennyiségek jellemzőinek rögzítése
 • nagyság, irány, mértékegység
Elektromos alapjelenségek
 • Alapjelenségek
 • Coulomb törvény
 • elektromos alapjelenségek megismerése
 • dörzsölési elektromosság értelmezése
 • többlettöltés
 • töltés jele, mértékegysége
 • töltések közötti kölcsönhatás ismerete
 • elektron töltése a töltés elemi egysége
 • alapfogalmak és a Coulomb törvény ismerete
Elektromos erőtér
 • Az elektromos tér szerkezete
 • Az erővonalak
 • Potenciál és feszültség
 • ismerje az elektromos tér forrását
 • a pontszerű töltés elektromos mezejének, térerősségének ismerete
 • térerősség szerepe
 • alapvető erővonalrendszerek megrajzolása
 • csúcsok közelében sűrűbb erővonalrendszer
 • munkavégzés és a feszültség közötti kapcsolat felismerése
Töltések a vezetőn
 • Töltések elhelyezkedése
 • Elektromos megosztás
 • nyugvó töltések a vezető felületén helyezkednek el
 • vezető belsejébe vitt töltések a külső felületre igyekeznek
 • a vezető belsejében a térerősség zérus
 • a vezető ekvipotenciális felület
 • csúcshatás magyarázata, az ionizáció alapjai
 • a csúcshatás gyakorlati alkalmazásai
 • földelés,. Árnyékolás
 • az elektromos megosztás jelensége
Kondenzátor
 • Kapacitás
 • Az elektromos mező energiája
 • feszültség és a töltés egymástól nem független mennyiségek
 • a tárgyak nem tölthetők fel korlátlanul
 • kapacitás fogalma, jele, mértékegysége
 • kondenzátorok gyakorlati alkalmazása
 • az elektromos tér energiát tárol
 • munkát képes végezni

3. epocha

Elektromos áram
 • Elektromos áram oka
 • Áramerősség, egyenáram
 • Az ellenállás és Ohm törvénye
 • Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása
 • a potenciál különbség, mint szükséges feltétel
 • áramerősség fogalma, jele, mértékegysége
 • egyenáram fogalma
 • az áramirányának értelmezése
 • ellenállás fogalma, Ohm törvénye
 • az ellenállás hőmérséklettől való függése
 • kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
 • az áramköri elemek jelének ismerete
 • áramerősség mérő és feszültségmérő műszerek kapcsolásainak ismerete
 • egyes ellenállásokon folyó áram erősségének és a rajta eső feszültségnek a meghatározása összetett áramkörök esetén
 • ellenállás mérése
Elektromos vezetés folyadékokban és gázokban
 • Faraday törvények
 • Gázkisülések, villámlások
 • ionok és elektródák megnevezése
 • az ionok rendezett vándorlása is elektromos áram
 • folyadékokban elektromos áram hatására kémiai folyamatok mehetnek végbe
 • a légkör elektromos jelenségeinek ismerete
 • gázkisülési csövek, katódsugárcsövek
Áramkörök
 • Egyenáramú feszültségforrások
 • Akkumulátorok
 • Az elektromos áram hőhatása
 • Az elektromos munka és teljesítmény
 • Balesetvédelem
 • feszültségforrások alapvető működési elveinek ismerete
 • szalaggenerátor esetében nagy feszültségről és kicsi áramról van szó
 • az áram hatásainak, köztük élettani hatásának ismerete
 • balesetvédelmi szabályok ismerete
 • biztosítékok szerepe
 • Mágneses alapjelenségek
 • A mágneses tér szerkezete
 • Mágnese térben áramjárta vezetőhurokra ható forgató hatás Jobbkéz-szabály
 • Mágneses indukció fogalma
 • Vezető huzal, tekercs mágneses tere
 • Elektromágnes és gyakorlati alkalmazása
 • A Föld mágneses tere
 • vegye észre, hogy a mágneses mező más szerkezettel rendelkezik, mint az elektrosztatikus mező
 • nincs mágneses monopólus
 • adott mágneses mezők erővonalrendszerét felismerni
 • a mágneses tér és az áram közötti szoros kapcsolat felismerése
 • magnetométer
 • az áram mágneses hatásán alapuló eszközök működési elve, elektromos csengő
 • a Föld mágneses terének szerepe az élet szempontjából
 • sarkifény keletkezése
Ellenőrzés

 

Kémia

1. epocha

Témakör

Minimális követelmény

Kémiatörténet
 • - kémia az ókori Egyiptomban;
 • - ókori görög atomelméletek;
 • - alkímia;
 • - Paracelsus;
 • - Lavoisier;
 • - Dalton;
 • - Mengyelejev;
Atomszerkezet
 • atommag, elektronfelhő;
 • elemirészecskék;
Kémiai kötések
 • elsőrendű, másodrendű kötések;
 • kovalnes, ionos, fémes kötés;
Halmazállapotok
 • gázok, folyadékok, szilárd anyagok jellemzése;
 • kristályrácsok;
Légköri gázok
 • oxigén, nitrogén, szén-dioxid, szén-monoxid, kén-oxidok, nitrogén-oxidok, nemesgázok tulajdonságai, élettani jelentőségük;
Fémek
 • vas, alumínium, arany, ezüst, réz, higany, ólom tulajdonságai, felhasználása, élettani hatásai;
Nem fémes elemek
 • kén, nitrogén, szén, foszfor tulajdonságai, jelentőségük;
Ismétlés, ellenőrzés  

2. epocha

Szerves kémia alapjai
 • alaptételek;
Szénhidrogének
 • szénhidrogének csoportosítása, felhasználása;
 • energiaforrások
Oxigéntartalmú szénvegyületek
 • csoportosításuk, alkoholok, karbonsavak jellemzése;
Szénhidrátok
 • kémiai tulajdonságaik;
 • biológiai jelentőségük
Lipidek
 • kémiai tulajdonságaik;
 • biológiai jelentőségük
Fehérjék
 • kémiai tulajdonságaik;
 • biológiai jelentőségük
Nukleinsavak
 • kémiai tulajdonságaik;
 • biológiai jelentőségük
Ismétlés, ellenőrzés  

Biológia

1. epocha

Témakör Minimális követelmény
A sejt Ismerje a tanuló a sejtalkotókat (sejthártya, sejtplazma, sejtmag, Golgo- készülék, mitokondrium, endoplazmatikus retikulum).
Legyen tisztában a prokarióta, eukarióta sejt fogalmával.
A lebontó folyamatok Ismerje a tanuló a mitokondrium felépítését,
a biológiai oxidáció folyamatait.
Legyen tisztában a mitokondrium fogalmával.
A felépítő folyamatok Ismerje a tanuló a színtest felépítését, a fotoszintézis folyamatát.
Legyen tisztában a színtest fogalmával.
A sejtmag Ismerje a tanuló sejtmag felépítését, a mitózis folyamatát.
Legyen tisztában a kromoszóma, mitózis fogalmával.
Növényi szövetek Tudja a szövet fogalmát. Ismerje az osztódó-, bőr-, szállító-, alapszövetet.
Állati szövetek 1. Ismerje a hám-, kötő és támasztószövetet.
Állati szövetek 2.
Emberi kültakaró
Ismerje az izom-, idegszövetet, az emberi bőr felépítését.
Az ember táplálkozása 1. Ismerje a nyálmirigyeket, a fogak szerkezetét, a nyelés folyamatát.
Az ember táplálkozása 2. Ismerje a gyomor, a vékonybél és a vastagbél szerepét a táplálkozásban.
Ellenőrzés  
A növények légzése Tudja a gázcsere fogalmát. Ismerje a levél szöveti felépítését, a gázcserenyílások felépítését.
Az állatok légzése Legyen tisztában a légzés, diffúz légzés fogalmával. Ismerje a kopoltyú, légcsövek, tüdő szerepe a légzésben.
Az ember légzése Ismerje az emberi légutakat, a légzőmozgásokat, a légzési gázok szállítását a vörösvérsejtekben.
A növények anyagszállítása Ismerje a szállítószövet két alapvető egységét (farész, háncsrész), az anyagszállító rendszer működését.
Legyen tisztában a kambium, a gyökérnyomás, szívóhatás fogalmával.
Az állatok anyagszállítása Legyen tisztában a nyílt és zárt keringési rendszer fogalmával.
Ismerje a gerincesek vérkeringési típusait.
Az ember keringése Ismerje a szív felépítését, működését, kis- és nagyvérkört.
Legyen tisztában a vérnyomás, pulzus fogalmával.
Az emberi vér Legyen tisztában a vér fogalmával. Ismerje a vér alkotóelemeit (vérplazma, vörösvérsejt, fehérvérsejt, vérlemezkék), ABO vércsoportokat.
Az ember kiválasztása Legyen tisztában a nefron, vesetestecske fogalmával. Ismerje a vese felépítését, működését.
Ellenőrzés  

2. epocha

Témakör Minimális követelmény
Az ember vázrendszere Ismerje a csontok felépítését, összeköttetéseit, a csontváz ismerete.
A mozgás Ismerje az amőboid-, csillós és ostoros mozgást, az izommozgást, a vázizmok működését.
Az ember hormonális rendszere1. Legyen tisztában a hormon fogalmával. Ismerje az agyalapi mirigy felépítését, hormonjait. A pajzsmirigy, a mellékvese, a hasnyálmirigy hormonjait.
Az ember hormonális rendszere 2. Legyen tisztában a menstruáció, ovuláció fogalmával. Ismerje a here és a petefészek felépítését, hormontermelését.
Ellenőrzés  
Az ember szaporodása Ismerje a férfi és női szaporító szervrendszert, a spermiumok és a petesejt kialakulását.
Az ember egyedfejlődése Ismerje az emberi egyedfejlődés embrionális szakaszait, az embrió fejlődését.
Az öröklődés 1. Legyen tisztában a gén, allél fogalmával.

Ismerje az uniformitás, a hasadás, a független öröklődés törvényét.

Az öröklődés 2. Legyen tisztában az ivari kromoszómák fogalmával. Ismerje a nemhez kötött öröklődésmenetet.
Az öröklődés 3. Legyen tisztában a kapcsolt gének, rekombináció, átkereszteződés, mutáció fogalmával.
Témazáró  

3. epocha

Ökológiai alapfogalmak egyed feletti szerveződési szintek, populáció fogalma
Populációk populációk jellemzői, állandóság, változás, populációdinamikai alapfogalmak

Társulások

társulások fogalma, jellemzőik, aszpektus, szukcesszió ismerete
Hazai fátlan társulások homoki, sztyeppi, sziklagyepi társulások élővilága
Hazai fás társulások tölgyesek, bükkösök, szurdokerdők
Hazai vizes élőhelyek láp és ligeterdők, mocsarak, üde legelők
Cönológiai vizsgálatok növényismeret tankönyv használata, TVR-értékek értelmezése
Ellenőrzés  
Egyenlítőkörnyéki biomok esőerdő, monszunerdő
Füves élőhelyek szavanna, pampa, sztyep, préri
Magashegységek élővilága magashegységi biomok
Extrém élőhelyek sivatag, sarkvidékek, mélytengerek
Tengerek élővilága tengerek élővilága
Élőhelyek veszélyeztetettsége erdőirtás, vízszennyezés, túlhalászat
Ellenőrzés  
Az evolúció alapjai faj, fajkeletkezés, kihalások, egyedfejlődés, törzsfejlődés
A biokémiai evolúció az élet kialakulása
Az óidő a óidő ősföldrajzi viszonyai, állat- és növényvilága
A középidő a középidő ősföldrajzi viszonyai, állat- és növényvilága
Az újidő az újidő ősföldrajzi viszonyai, állat- és növényvilága
Az ember evolúciója az emberré válás főbb lépései
Ellenőrzés  

4. epocha

Etológiai alapfogalmak viselkedés, reflex, tanulás
Öröklött magatartásformák mozgásmintázatok, a viselkedés genetikai háttere
Tanult magatartásformák tanulás, tanulási mechanizmusok, érzékeny periódus
Csoportos viselkedés csoportok kialakulásának oka, szerveződés, jellemzőik
Emberi csoportok nő-nő, férfi-férfi, nő-férfi
Agresszió agresszió fajtái, oka
Összefoglalás  
Ellenőrzés  


12-13. évfolyam

Megegyezik a hétosztályos természettudományos programmal, meghirdetése, céljai, értékelése és szervezése hasonló módon történik, amennyiben megoldható az emelt és középszintet szintenként közösen szervezzük meg. A tantárgyi programnak ez a része a hétosztályos programban található, terjedelem takarékossági okok miatt nem ismételjük meg.

   
 


Tantárgyi programok