AKG
5 évf.
program
 

Az ötéves gimnázium sajátos vonásai az AKG pedagógiai programjának keretei között


Az AKG a 2007-2008-as tanévtől régi-új képzését ismét el kívánja indítani. Az elmúlt évben elkészült új szárny lehetővé teszi, hogy az 1996-ban elindított hat évfolyamos képzés mellett, évfolyamonként egy-egy osztállyal újra indítsuk a 2001-ben leállított négy évfolyamos képzést. Minden évben nagyon sok jelentkezőnk van a nyolcadik után, akiket eddig el kellett küldenünk. Ezért döntöttünk úgy, hogy párhuzamos képzésben művészeti irányt indítunk. Tekintettel arra, hogy oda csak az adott művészeti irányra alkalmas gyerekeket vehetjük fel, szükségesnek látszik velük párhuzamosan – részben arra felkészítve – általános nyelvi előkészítő évvel kezdődő öt évfolyamos gimnázium elindítása is, azoknak a jó tanuló gyerekeknek, akik nem alkalmasak ugyan a művészeti szakmák elsajátítására, de elkötelezettek érdeklődőek a művészetek irányában.

A művészet általi nevelés az AKG-ban mindig jelentős szerepet kapott (alkotókörök). Az új képzési forma erősíti ezt az igényünket, sőt a művészetre nevelés mellé felsorakozik a művészettel nevelés is. A mai pénzközpontú világban szükségesnek tartjuk a művészetek iránt fogékony, az esztétikum, a szépség, a vizualitás irányában elkötelezett diákok képzését.

A képzés az AKG-ban nem a jelenleg alkalmazott 6 osztályos struktúrába illeszkedik, hanem a 9-13. évfolyamon kívánja tanítani a diákokat. Ennek ellenére a négy évfolyamos gimnázium minden szinten és minden pedagógiai szervezeti, oktatási területen alkalmazkodik az AKG képzési és nevelési elveihez, a pedagógiai programba szervesen illeszkedik, annak részét képezi.

A képzés nyelvi-előkészítő évfolyammal indul, ahol a 8. osztályból kikerült gyerekek 9. évfolyamon heti 18 órában szintek szerinti csoportbontásban tanulják az angol nyelvet. Emellett koncentrálunk a tanulási képességek fejlesztésére, oly módon, hogy epochális tárgyak 2-2 négyhetes modulban, az adott tantárgyblokk sajátos tanulási technikáit mutatják be és gyakorolják konkrét szakmai anyagon keresztül. A program szerves része, és kiemelt funkciója az informatika és testnevelés.

Az 10-11. évfolyamon az epochális tárgyakat önálló tanterv alapján, a 12-13. évfolyam érettségi tárgyait, és a nyelvórákat szintek szerinti csoportbontásban tanulják, összehangoltan a párhuzamos képzés és a hatosztályos gimnázium tanulóinak tárgyaival, munkarendjével. Az érettségire felkészítő emelt és középszintű érettségi tárgyakat egyes esetekben, az alaptantárgyakban önálló tantervek alapján, más esetekben azonos program alapján differenciált csoportokban tanítjuk.

A tárgyak tanterveit az AKG-ban tanító tanárok készítették, követve az epochális rendszert, illetve az érettségire fölkészítő 12-13. évfolyam követelményeit. A tananyag és követelményrendszer igazodik az AKG-ban megszokott szinthez és differenciáláshoz.

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek már most rendelkezésre állnak. A teremigény bővülését a csökkenő 13-14. évfolyamos szakképzés felszabadult tantermei biztosítják.

Budapest, 2007. május
Horn György

   
 


Órakeretek